Får vi endelig profesjonell livslang karriereveiledning?

Innspill til karriereveiledningsutvalget fra Akademikerne, Tekna, LO, YS, NITO, NHO, Spekter, Elevorganisasjonen og Virke ble levert 01.02.2016

Akademikerne sammen med de andre partene i arbeidslivet ønsker å gi innspill i Karriereutvalgets pågående arbeid med en overordnet strategi som sikrer en profesjonell livslang karriereveiledning.

"Det er viktig at en slik ordning blir etablert på en måte som støttes i hele arbeidslivet. En velfungerende livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb og det kan hindre utstøting. Derfor bør karriereveiledningen i Norge innordnes i et nasjonalt rammeverk. Det vil sikre helhet og sammenheng mellom tiltak forankret de ulike departementene.

Et system for livslang karriereveiledning må bidra til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv. Det må inkludere de som er i en utdanningssituasjon, de som er utenfor arbeidslivet, de som er i jobb eller befinner seg i en jobbskiftesituasjon. Tilbudet og tjenesten må kontinuerlig utvikles for å møte den enkeltes og arbeidslivets behov.

I dag skjer karriereveiledning fragmentert og i regi av flere aktører. Målet bør være å samordne karriereveiledning i et offentlig og helhetlig system. Det er viktig med et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, NAV og arbeidslivet for bedre å identifisere relevante kompetanse- og veiledningsbehov."

Kilde: Akademikernes hjemmeside

Publisert 9. feb. 2016 14:58 - Sist endret 27. okt. 2017 13:44