Felles likestillings- og diskrimineringslov kan forenkle

Akademikerne har levert høringsvar til Barne- og likestillingsdepartementet til forslaget om felles likestillings- og diskrimineringslov.

"Akademikerne er positiv til et samlet diskrimineringsregelverk, men det er viktig at et felles lovverk ikke forringer det vernet som allerede foreligger i de ulike diskrimineringslovene, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Akademikerne sier i sin høringsuttalelse at det vil gjøre det enklere både for tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgivere å forholde seg til en felles lov. En sammenslåing av lovene på området vil kunne bidra til mer effektivt vern, et mer oversiktlig bilde , samt kunne bidra til en mer enhetlig praksis ved håndheving av de ulike diskrimineringsgrunnlagene.

- Vi støtter også forslaget om at omsorgsoppgaver lovfestes som et eget diskrimineringsgrunnlag, sier Knut Aarbakke. Noe som tydeliggjør at dette er en mulig forskjellsbehandling som rammer både kvinner og menn og som også strekker seg ut over rene omsorgsoppgaver knyttet til fødsel og permisjon.

Akademikerne er også positive til presiseringene som er foretatt i forhold til diskriminering på arbeidslivets område.

- Men vi er skeptiske til at aktivitetsplikten svekkes på kjønnslikestillingens område samtidig som også redegjørelsesplikten foreslås opphevet. Disse endringene gir arbeidsgiverne manglende incitament til å jobbe aktivt for likestilling, uttaler Aarbakke." 

Kilde: Akademikernes hjemmeside

Publisert 1. feb. 2016 13:07