print logo

VI ØNSKER UAVHENGIGE UNIVERSITETER OG FRI FORSKNING!
VI MOTSETTER OSS UNIVERSITETET SOM FORETAK ELLER SÆRLOVSELSKAP!

 

Som professorer ved landets universiteter og vitenskapelige høgskoler er vi opptatt av våre institusjoners framtid. Vi har derfor initiert et opprop mot endring av tilknytningsform, og oppfordrer alle ansatte til å støtte dette.

Se under hvordan du kan undertegne oppropet.

 

 

De ansatte ved universiteter og høgskoler har hatt en betydelig innflytelse gjennom sine styrende organer og ledere. Dette har sikret uavhengigheten, forskningsfriheten og det kollegiale demokratiske selvstyret.

 

Regjeringen kan synes å legge opp til å avskaffe denne uavhengigheten. I løpet av høsten vil et offentlig lovutvalg etter alt dømme foreslå å omdanne universitetene til statsforetak eller særlovselskap. Øverste myndighet vil da være foretaksmøtet, dvs. statsråden, som utpeker flertallet av representantene i styret. Dermed vil landets viktigste institusjoner for forskning og høyere utdanning kunne miste sin uavhengighet.

 

Universitetene er den viktigste arena for fri og uavhengig forskning og er den siste arena for å drive forskning som ikke er styrt av annet enn forskeres kritiske jakt på ny kunnskap. Fri grunnforskning i alle disipliner (som teknologi, medisin, humanistiske fag og samfunnsfag) har vært en viktig del av grunnlaget for samfunnets utvikling.

 

Hvis universitetene blir foretak eller særlovselskap, vil makten over forskning og undervisning ligge hos det regjeringsutpekte styret. Dermed forsvinner institusjonenes forskningsfrihet og autonomi. Dagens organisering som forvaltningsorgan med utvidete fullmakter gir universitetene den ønskete frihet.

 

Universitetene er i dag kulturinstitusjoner der det legges vesentlig vekt på fagenes kulturelle og historiske betydning og deres samfunnsnytte i bred forstand. Det betyr at også små og «ulønnsomme» fag opprettholdes. Det legges avgjørende vekt på kvalitet i forskning og undervisning.

 

Hvis universitetene blir omdannet til foretak eller særlovselskap, vil kortsiktige og økonomiske hensyn bli langt viktigere enn før. Dette vil kunne få store konsekvenser for studietilbudet ved universitetene, og det vil også kunne føre til at universitetene primært vil utføre ren oppdragsforskning for staten, næringslivet og organisasjonene.

 

Vi ønsker ikke en slik utvikling. Vi ønsker et universitet der forskning og undervisning fortsatt vurderes etter kvalitet, ikke etter kommersiell suksess. Vi ønsker et universitet som fortsatt er uavhengig av økonomiske og politiske interesser. Vi ønsker et universitet der jakten på ny kunnskap og sannhet fortsatt står i sentrum.

 

 

Vi krever derfor at eventuelle planer om å gjøre universitetene til foretak eller særlovselskap legges bort.


Fra Universitetet i Oslo:

Per Brandtzæg, Geir Ellingsrud, Berge Furre, Kristian Gundersen, Astrid Nøklebye Heiberg, Henning Jakhelln, Janne Haaland Matlary, Eivind Osnes, Monica Rudberg, Turid Karlsen Seim, Aslak Syse, Vigdis Ystad


Fra Universitetet i Bergen:

Kai Krüger, Stein Kuhnle, Ole Didrik Lærum, Gunnar Skirbekk, Helge Østbye

 

Fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Håkon With Andersen, Axel Christophersen, Anders Todal Jenssen, Edvard Moser, Kari Moxnes, Olav Smidsrød, Knut Holtan Sørensen

 

Fra Universitetet i Tromsø:

Gerd Bjørhovde, Einar Niemi, Bente Træen

 

Fra Norges landsbrukshøgskole:

Ingolf F. Nes, Brit Salbu

 

 

 

Dette oppropet støttes av Forskerforbundet v/ leder Kolbjørn Hagen, Norsk Tjenestemannslag v/ leder Turid Lilleheie og Flerfaglig FellesOrganisasjon v/ leder Frank Sarnes.

 

 

 

 

Ja, jeg støtter kravet om at eventuelle planer om å gjøre universitetene til foretak eller særlovselskap legges bort.

 

Navn:

Stilling:

Institusjon:

 

 

Frist for å undertegne oppropet er 25. august.