Liten logo
 


Referat fra ekstraordinært Fugleberg 2004 mandag 14. februar 2004, kl. 1756

Sted: Martha Mettlig, Sommerogt. 15, Solli plass.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Redets leder Hanne Aspelund ønsket velkommen til Fugleberg i Tårnseilernes 12. år. Innkalling og agenda ble godkjent. Opptelling av antall fremmøtte: 24 (inkl. 1 uten stemmerett). Christopher Brown ble foreslått som møteleder og valgt ved akklamasjon. Hanne Aspelund og Hanne Ottesen ble valgt som referenter og til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning

Redet informerte om de andre aktivitetene i Tårnseilerne i 2003:

3. Revisjonsberetning for Operaball 2003
Revisjonsberetningen fra revisor John Christian Elden ble gjennomgått og godkjent.

4. Budsjett - Operaball 2004
Gjøril Songvoll foreslo å utsette dette til etter behandlingen av sak 5. Det ble enstemmig vedtatt.

5. Operaballets framtid i Tårnseilerne
Gjøril delte ut et sammendrag over dialogen fram mot dd. vedrørende Operaballets relasjon til Tårnseilerne i dag.
Det ble stemt over det utsendte forslaget i sak 5 med 1 stemme for, 21 stemmer mot og 1 avholdende. Forslaget falt.

Alternativt forslag ble utdelt og presentert på møtet: "Operaballkomitéen danner sin egen forening i Tårnseilernes ånd". 20 stemmer for og 3 avholdende. Alternativt forslag ble vedtatt.

Operaball 2004 sitt budsjett ble deretter vedtatt å ikke bli behandlet på dette Fugleberg. Sak 4. utgår som et resultat av at Operaballet stifter egen forening.

6. Vedtektsendringer
Redet vil presentere et forslag til endringer av Tårnseilernes vedtekter for det neste ordinære Fugleberg. Dette grunnet av at Operaballet oppstår som egen forening (se sak 5).

7. Valg av medlemmer til Redet
Valg av redets medlemmer utsettes til ordinært Fugleberg. Sittende Rede innkaller til ordinært Fugleberg innen utgangen av mai der dette vil bli behandlet. Enstemmig vedtatt.

8. Valgkomité nedsettes
Valgkomité for medlemmer av Redet ble Ingunn Hjertaas og John Eirik Iveland.

9. Erfaringsoverlevering
Redet snakker med Operaballets AU og avtaler tidspunkt for dette.

10. Eventuelt


Merknad fra Hanne Aspelund:

Her kommer referatet fra Hanne Ottesen i Operaballkomiteen og undertegnede. Det ble visst på møtet bestemt at vi selv skulle signere referatet, men det synes for meg litt uhensiktsmessig, og vi har etter litt mailing fram og tilbake besluttet at Carl Fredrik fra Operaballkomiteen og Katinka Odener fra Redet skulle undertegne referatet. De har nå begge satt sin viruelle signatur på referatet, så derfor, værsågod, og les av hjertens lyst!


[Tilbake til foreningsoversikten] [Universitetet i Oslo]

surf.to/my.site Du kan også komme til denne siden ved å skrive: surf.to/taarnseilerne

CB 25.2.2004