print logo

Vedtekter

Vedtekter for Studentenes Elektronikkforening

Ajour Vår 2016

 

 • § 1 Foreningens navn er Studentenes Elektronikkforening.

 

 • § 2 Studentenes Elektronikkforenings formål er å fremme et godt studiemiljø blant elektronikk og datateknologi studentene på alle årstrinn, men også andre elektronikkinteresserte, samt å disponere foreningens kjellerrom fornuftig slik at det kan brukes både i faglig og sosialt relaterte sammenhenger.

 

 • § 3 Som medlemmer av Studentenes Elektronikkforening regnes alle som har betalt semesterkontingenten eller på annen måte har overbevist styret om å bli tatt opp som medlem.

 

 • § 4 Generalforsamling er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, henholdsvis i løpet av mai og november. Generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel, og dagsorden samt eventuelle vedtektsendringer offentligjøres minst 7 dager på forhånd. På møtet behandles styrets beretning, regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden. Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Ekstraordinært Generalforsamling kan innkalles hvis minst ¼ av medlemmene krever det eller når styret finner det nødvendig.

 

 • § 5 Styret skal ha minimum fem eller maksimum syv styremedlemmer som velges for ett semester og stillingene i styret er som følger; leder, arrangementansvarlig, økonomiansvarlig, materialforvalter, IT- ansvarlig samt to styremedlemmer.

 

 • § 6 Styret er ansvarlig for å forvalte foreningens midler i henhold til foreningens formål og vedtatte budsjetter.

 

 • § 7 Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før Generalforsamling. Endring av vedtektene kan bare skje når minst 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

 

 • § 8 Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening med elektronikkrelatert formål.

 

 • § 9 Det påtroppende styret skal så snart som mulig etter generalforsamling vedta en handlingsplan samt stillingsbeskrivelser til alle styremedlemmene for kommende semester.

 

 • § 10 Hvert styremedlem skal til generalforsamling ha klar semesterberetning som følger mal gitt av styret. Styret plikter til å oppdatere viteboken til hvert semester.

 

 • § 11 Så langt det er mulig skal ledervervet tilfalle en student ved Eldat-programmet ved UiO. Samtidig skal ekstrastyreverv så langt det er mulig tilfalle kandidatene med færrest semestere på UiO.

 

 • § 12 Vervet som leder av Studentenes elektronikkforening, skal så langt det lar seg gjøre gå til en person med minst ett semesters erfaring fra styret i foreningen, uavhengig av verv personen har hatt i styret.

 

 • § 13 Stemmerett ved generalforsamling er forbeholdt medlemmer som tar studiepoeng ved UIO i inneværende semester. Med mindre annet er bestemt av styret.
Publisert 18. apr. 2014 19:52 - Sist endret 3. jan. 2016 23:44