print logo

Handlingsplan og tiltaksoversikt Parat UiO 2015/16

Her finner du oversikt over hovedområdene med de viktigste sakene for Parat UiO 2015-2016

Nederst finner du Parat UiOs svar på ulike høringer.

Hovedområder - de viktigste sakene

Politiske hovedsatsninger 2015/2016

Tiltak som skal profilere Parat UiO i perioden                                                           

Tilsatte ledere

 1. Oppfølging av årsmøtets resolusjon (2015), ved å synliggjøre vårt standpunkt i relevante fora og i media.
 2. God informasjon til tillitsvalgte slik at de kan bidra inn i IDF-møter hvor dette er aktuelt.

Oppfølging av SAB

(Strategic Advisory Board)

 1. Påse at Parat har reell påvirkning på prosessen.
 2. Godt og tett samarbeid med de andre fagforeningene for å finne gode løsninger.

 

Følge opp kildesorteringsprosjektet på UiO

 

Studentmedlemmer

 
Parat UH-nettverket  

Parats flaggsak 2015: Billig for enhver pris?

 

 

 


 

Løpende temaer

Tiltak

Miljø på arbeidsplassen

Bidra til at UiOs arbeidsmiljø ivaretas og forbedredes

Lønn- og stillingsfastsettelse

 

 1. Arbeide for rettferdig lønnsfastsettelse og riktig bruk av stillingskoder
 2. Arbeide for at det blir flere rådgivere på instituttnivå der det er riktig
 3. Arbeide for innføring av stillingsbeskrivelser

Livsfasepolitikk

Bidra til at UiO får en livsfasepolitikk

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Påse at fokuset på UiO som IA-bedrift opprettholdes

Grønt UiO

Etterspørre Grønt-UiO-tiltak i informasjons og drøftingsmøtene med arbeidsgiver

Gode omstillinger

 1. Parat UiO vil jobbe spesielt for at det gis god og riktig informasjon om medlemmenes rettigheter, og særlig at disse ivaretas under gjennomføringen av vedtakene om Internt handlingsrom.
 2. Følge opp medlemmer som kommer under omstilling.
 3. Lære opp tillitsvalgte og styremedlemmer i reglene som gjelder for omstilling
 4. Godt og tett samarbeid med øvrige fagforeninger for å få gode løsninger

Utdanning og kompetanseheving

 1. Kurs og videreutdanning
 2. Sørge for at arbeidsgiver gir nødvendig opplæring til ledere og ansatte

Midlertidig tilsetting

 1. Fortløpende vurdering av utviklingen i bruk av midlertidig tilsettinger ved UiO
 2. Fokusere på bruk av midlertidig tilsettinger i relevante møter med arbeidsgiver
 3. Utlysningstekster sendes lokale tillitsvalgte for oppfølging
 4. Følge med på utlysningstekster.
 5. Særskilt fokus på å rekruttere midlertidig ansatte som medlemmer.

Ufrivillig deltid

 1. Opplæring av ansatte i rettigheter til utvidet stilling.
 2. Kartlegge omfanget på UiO.

 

Ledelse og stab

Tiltak

Stemmevekting teknisk-administrativt tilsatte

Parat UiO vil fortsatt jobbe langsiktig for å oppheve den udemokratiske stemmevektingen mellom teknisk-administrativt og vitenskapelig tilsatte ved valg til faglige lederstillinger

 

 

Tillitsvalgte og ledelsen                                                   

Tiltak         

Informasjon og profilering

 1. Informasjons til alle nyansatte
 2. Kopp til alle nye medlemmer
 3. Bruke Parat UiO web aktivt for å formidle saker vi jobber med

 

Svar på høringssaker

2013 -  oktober

Parats høringssvar til Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

 

 

2012 - november

Parats høringssvar om organisering av økonomifunksjonen på MatNat

 

2012 - september

Parats høringssvar på Internt handlingsrom, med fokus på "Roller og ansvar

 

2011 - februar

Parats høringssvar til Kunnskapsdeparementet om midlertidige tilsettinger i UH-sektoren

 

Rapport om bruk av midlertidig tilsetting i universites- og høyskolesektoren (regjeringen.no)

 

2011 - januar

Høringssvar - UiO: Strategisk plan 2010-2020

 

2010 - august

Parat UiOs høringssvar til UiOs strategi 2010-2020

Spilte inn en del forslag som gikk på arbeidsmiljø og motivasjon, HMS, karriereutvikling, medvirkning.
Les om Strategi 2020

2009 - mai

Parat UiOs høringssvar til MATNAT21 - Omorganiseringsprosess ved Mat.Nat fakultetet

Diskuterer på hvilket nivå ulike tekniske og administrative funksjoner bør ligge.

Les om MATNAT21

2007

Parat SUFs høringssvar: Stjernøutvalgets utredning
"Sett under ett"


Omhandler skille mellom universiteter og høgskoler, valgt eller ansatt rektor, eksternt styreflertall og finansieringsmodell. 
Les NOU 2008:3 "Sett under ett"

2007

Seniorpolitikk


Dokumentet er en oppsummering av Parat UiOs standpunkter i denne viktige saken

2007 - mai

"Forslag til masterplan" - høringssvar

Saken gjaldt eiendomsforvaltning: arealer og arelabehov for de forskjellige fakultetene og enhetene.

Masterplan 2007

2007 - april

Forslag til ny finansieringsmodell ved UiO

Er i første rekke et råd om å utsette saken - modellen er ikke oversiktlig og styrets rolle blir vanskeligere. Uttalelsen er felles for NTL UiO, Forskerforbundet, Akademikerne og Parat.

Ny modell ble vedtatt i Universitetsstyrets møte 21. juni 2007 - mot den teknisk-administrative representantens stemme.

Les Uniforums artikkel

 

Publisert 26. aug. 2015 10:56 - Sist endret 26. aug. 2015 11:00