print logo

Streik 2018

Partene har kommet til enighet og streiken er avblåst.

Les mer hos: 

NTL: Løsning i tariffoppgjøret i staten

LO Stat: Løsning i staten

Se pressekonferansen

Vi kommer tilbake med mer informasjon om resultatet i årets tariffoppgjør. 

Streikeuttak ved NTL UiO

NTL UiO har tatt ut medlemmer på følgende enheter:

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Avdeling for fagstøtte
 • Avdeling for administrativ støtte
 • Enhet for internadministrasjon
 • Avdeling for personalstøtte
 • Enhet for lederstøtte
 • LKIT (deler av Seksjon for klientdrift, USIT)
 • Drift Øvre Blindern
 • Renholdere i SV-bygget
 • Enkelte tillitsvalgte i NTL UiO

De som skal streike har mottatt en egen e-post. De som ikke har fått beskjed, skal fortsette arbeidet som normalt inntil det evt. kommer varsel om opptrapping. Selv om man ikke er tatt ut i streik, er det viktig å følge med på informasjonen som kommer. 

Streikevakt

Vi skal stå streikevakt foran Eilert Sundts hus og Lucy Smiths hus. De streikende har fått beskjed på epost om hvilken gruppe de tilhører og når de skal stå streikevakt. 

Spørsmål  om vaktlister, sykdom m.m.: 

For gruppe på Eilert Sundts hus: streikieilertsundtshus@gmail.com

For gruppen på Lucy Smiths hus: streikilucysmithshus@gmail.com

Generelle henvendelser: ntluiostreik2018@gmail.com

Hvorfor har vi varslet en mulig streik?

Kravene som LO Stat la fram før mekling var:

 • Å sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.
 • Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres.
 • Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt.
 • Å styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter.
 • Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger. 

Hva skjer fremover?

Forhandlinger 

LO Stat forhandler på våre vegne med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Forhandlingene i statsoppgjøret pågikk fra 5. til 29. april uten resultat.  Begynnelsen av mai startet meklingen hos Riksmekleren og fristen for å komme til enighet og forhindre konflikt i staten er midnatt 23. mai.

Det er tre mulige utganger:

 1. Det oppnås enighet og det blir ikke streik
 2. Meklingen går på overtid. Da møter alle medlemmer på jobb som vanlig og avventer beskjed om det blir streik eller ikke.
 3. Det blir streik ved UiO. Streiken igangsettes da fra arbeidstidens start torsdag 24. mai.

  Mekling hos Riksmekleren

  Under meklingen er det kun Riksmekleren som uttaler seg om hvordan dette utvikler seg, og det er derfor "informasjonstørke" i perioden vi nå er inne i. Den enkleste måten å holde seg informert på, er å følge med i media, på LO Stats og Riksmeklerens nettsider, samt ntl.no. Vi vet altså ikke mer enn det dere vet. Har vi informasjon, vil vi også legge dette ut på foreningens nettsider.

  Hvordan fungerer streik?

  Noen streiker - alle er i konflikt:

  En eventuell streik blir en "punktstreik". Det betyr at medlemmer ved enkelte steder er valgt ut til å streike på vegne av oss alle. Det innebærer at de ikke utfører sin vanlige jobb, men i stedet vil stå streikevakt utenfor sitt arbeidssted. Deres jobb er å passe på at ingen blir streikebrytere og gi informasjon og synliggjøre at det i bygget pågår en lovlig arbeidskamp om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

  Gi støtte og respekter den jobben de er satt til å gjøre på vegne av oss alle!

  Selv om du ikke er tatt ut til å streike, er du likevel omfattet av konflikten mellom LO Stat og KMD. NTL-tillitsvalgte skal bryte all kontakt med arbeidsgiver når det gjelder saker som behandles etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Verneombud, representanter i ansattråd, arbeidsmiljøutvalg og annet som er hjemlet i Lov om statsansatte og Arbeidsmiljøloven fortsetter som normalt.

  Streikebryteri

  Dersom det blir streik, er det viktig at man ikke begår streikebryteri.

  Ansatte som ikke streiker, skal utføre sitt daglige arbeid, men ikke utføre noe av arbeidet til de streikende. Det skal ikke gjøres omdisponeringer av arbeidsoppgaver verken før eller under streiken, eller brukes overtid for å redusere virkningene av konflikten. Uorganiserte kan heller ikke overta disse jobbene.

  Mer informasjon om hvordan man forholder seg under en eventuell streik finner du på forbundets nettsider

  Ofte stilte spørsmål om streik

  Hvordan vet jeg om jeg er tatt ut i streik?

  I forkant av en meklingsfrist vil de som er tatt ut i streik få beskjed om dette fra sitt eget organisasjonsledd. Selv om NTL går ut i streik betyr ikke det nødvendigvis at alle skal legge ned arbeidet. Dersom du ikke har fått beskjed om at du er tatt ut i streik skal du møte på arbeid som normalt.

  Hva gjør jeg hvis jeg er tatt ut i streik?

  Er du tatt ut i streik skal du møte opp hver dag på streikekontoret eller annet sted som streikekomiteen ved arbeidsplassen din anviser, istedenfor å møte på jobb. Du vil også bli innkalt til informasjonsmøter og eventuell tjeneste som streikevakt. I mange tilfeller vil det også bli arrangert sosiale aktiviteter. Det viktig å være tilstede på alle møter som fagforeningen innkaller til. En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon slik at streiken blir mest mulig effektiv og vi kan oppnå det vi streiker for.

  Hva gjør jeg hvis NTL-organiserte kollegaer er tatt ut i streik, men ikke jeg?

  Du forholde deg lojalt til det arbeidet du utfører i det daglige, men ikke overta oppgaver fra en som er i streik. Arbeidsgiveren har heller ingen rett til å pålegge deg dette. Er du i tvil om du kan utføre en arbeidsoppgave bør du ta kontakt med din tillitsvalgte.

  Hva gjør jeg hvis kollegaer i andre forbund streiker, men ikke NTL?

  Det er viktig å ikke gjøre noe som kan oppfattes som streikebryteri eller som kan motarbeide en annen organisasjon sin streik. Ta kontakt med din tillitsvalgte hvis du er i tvil om noe kan oppfattes som illojalt.

  Hva er streikebryteri?

  Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Det kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik eller ved at en som er tatt ut i streik allikevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken. Arbeidsgivere og ledere i rett oppadgående linje kan imidlertid overta sine underordnedes arbeidsoppgaver uten at det regnes som streikebryteri. 

  Kan jeg avvikle ferie?

  Dersom ferien er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassene blir sagt opp, kan arbeidstaker avvikle ferien som planlagt og få utbetalt feriegodtgjørelse. Det samme gjelder de som er på ferie når arbeidsstansen begynner.

  Hvordan får jeg lønn utbetalt?

  Du får lønn til og med siste arbeidsdag før du går i streik. Dersom du går i streik på et tidspunkt som gjør at lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene vil dette bli justert etter streiken er avviklet. Under streiken mottar du ingen lønn, men et streikebidrag fra NTL. Tar du ut forhåndsplanlagt ferie under streiken skal arbeidsgiver betale ut feriepenger for de feriedagene som tas ut. 

  Hvor stort er streikebidraget?

  Ved en punktstreik, dvs når kun enkelte medlemmer tas ut, vil streikebidraget justeres slik at de som tas ut i streik ikke taper økonomisk sammenlignet med kollegaer som ikke tas ut.

  Ved totalstreik, dvs når alle medlemmer i et tariffområde tas ut i streik beregnes streikebidraget som en dagsats som fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Dagsatsene utbetales for 7 dager per uke. Deltidsansatte utbetales streikestøtte forholdsmessig og det ytes ingen tilleggsstøtte for forsørgede.

  Hva hvis jeg kommer i økonomisk knipe?

  Ved lovlig konflikt kan medlemmer låne inntil to netto månedslønner. Vilkårene er laveste boliglånsrente med nedbetalingstid på tre år. Har du lån i Sparebank1 får du betalingsutsettelse etter avtale med banken. Har du lån i andre banker bør du ta kontakt med banken for å høre om de har tilsvarende ordninger. Kontakt Sparebank1 på telefon 07040 eller send kodeord konflikt til 07040. Husk å ha medlemskortet ditt tilgjengelig. 

  Kontaktinfo

  Streikekomité

  Natalia Zubillaga

  Sara Sundby

  Tom Thorsen

   


  Lucy Smiths hus: 

  Tobias Langhoff

  Kirsti M. Mortensen

  Gabrielle Tandberg

  Hans Henrik Olsen

  Olav A. Hoemsnes

   

  Eilert Sundts hus: 

  Caroline Hals

  Hannah Bergh-Johnsen

  Razan Shanmuganathan

  Line Grenheim