print logo

Lover og avtaler i arbeidslivet

På denne siden har vi samlet en del lover og forskrifter om det kan være aktuelt for tillitsvalgte og medlemmer i NTL å kjenne til.

Compendia Stat

Compendia Stat  - kun for medlemmer, krever innlogging med brukernavn (siste 6 siffer på LOs medlemskort) og passord (fødselsdato).

Compendia Stat er et nettbasert hjelpemiddel om personalrelaterte tema. Compendia Stat har linker til lovhjemmel, gjeldende regelverk og Statens Personalhåndbok. Alle lovlinker er kommenterte av kjente jurister. Du har også tilgang til ekstratjenesten “Spør Juristen”: hvor du sender spørsmålet ditt via e-post og får raskt svar!

Andre viktige ressurser

UiOs regelverkssamling for personal
Regler som bare gjelder innenfor det enkelte fakultet er ikke oppført på disse sidene.

Tariffleksikon
Ord og uttrykk som vil svirre i lufta under tariffoppgjør

Lovdata
Inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Portalen skal gjøre det lettere å finne fram til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

Innstillingsråd og tilsettingsråd - for deg som er medlem

Reglene for innstillings- og tilsettingsråd er hjemlet i den gamle tjenesmannsloven og gjelder inntil nytt personalreglement ved UiO er ferdig forhandlet. 

Innstillingsrådet er et selvstendig organ og har sine fullmakter forankret i tjenestemannslovens § 4. Medlemmene kan dermed ikke instrueres verken fra overordnet arbeidsgiverledd eller fra tjenestemannsorganisasjonene om valg av kandidater til en stilling. Hvert enkelt medlem av innstillingsrådet har likeverdig rett og plikt til å foreta selvstendig vurdering av søkerne til en stilling, og skal delta gjennom hele prosessen fra vurdering av hvilke søkere som skal kalles inn til intervju, deltakelse i selve intervjuet og utarbeiding av innstillingen som skal sendes videre til tilsettingsrådet. Er det dissens i innstillingsrådet, sendes det både en flertalls- og en mindretallsinnstilling videre til tilsettingsrådet.  

Tilsettingsrådet tilsetter i teknisk-administrative stillinger og er på samme måte som innstillingsrådet et selvstendig organ med myndighet forankret i tjenestemannslovens § 5, og medlemmene er dermed unntatt fra tjenestelig instruksjonsmyndighet. Hvert enkelt medlem av tilsettingsrådet har en fri og uavhengig stilling, og en likeverdig rett og plikt til å foreta selvstendig vurdering av kandidatene. Tilsettingsrådet kan sende en sak tilbake til innstillingsrådet for ny behandling dersom det finner det nødvendig.

Saksbehandlingsregler m.m. finner man i UiOs veiledning til medlemmer i innstillings- og tilsettingsråd om tilsetting i teknisk-administrative stillinger. Man bør også ha kjennskap til oversiktene over stillingsstrukturen og lønnspolitikken ved UiO. Kommer det krav om fortrinnsrett til stillinger, bør man i første omgang se på siden Omstilling ved UiO.

Innsyn i tilsettingssaker avhenger av om man er part i saken eller ikke. En søker er part i saken, og innsynet reguleres derfor av forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. Merk at de opplysninger man får utlevert, er taushetsbelagte, jf § 13b i forvaltningsloven. Andre (ikke-parter) har innsyn så langt offentlighetsloven tillater det. I praksis vil det si at de kan få utlevert en (enkel) søkerliste, se side 148 i Rettleiar til offentleglova.

Tilsettinger i vitenskapelige stillinger reguleres av dokumenter i UiOs reglementshåndbok.