Verksamhetsberättelse för Nordiska slavistförbundet för perioden 2000-08-15 – 2004-08-20

Styrelsen har bestått av: Ulla Birgegård, Sverige, ordförande; från Norge: Lillian Helle, ordinarie, Kjetil Rå Hauge, suppleant; från Danmark: Jens Nörgård-Sörensen, ordinarie, Hans Kristian Mikkelsen, supppleant; från Finland: Ben Hellman, ordinarie, Hannu Tommola, suppleant; från Sverige: Birgitta Englund Dimitrova, ordinarie, Anna M. Packalén, suppleant.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Vice ordförande: Ben Hellman; Kassör: Birgitta Englund Dimitrova; sekreterare: Jens Nörgård-Sörensen.

Redaktionen för Scando-Slavica har bestått av: Barbara Lönnquist, huvudredaktör; Kjetil Rå Hauge, redaktionssekreterare; Kjeld Björnager, kassör; Marja Leinonen och Lars Steensland.

Revisor har varit Olof Paulsson, ordinarie och Barbro Nilsson, suppleant. Revisor för Scando-Slavica har varit Annie Christensen, ordinarie, med Peter Ulf Möller som suppleant.

Valberedningen har bestått av Lennart Lönngren, Norge, Pekka Pesonen, Finland och Elena Babouchkina Lorentzen, Danmark.

Styrelsen har under perioden haft två protokollförda sammanträden, ett i Tromsö och ett i Uppsala. I övrigt har styrelsearbetet skett via e-mail med protokollförda beslut.

Den fråga som föranlett mest diskussioner har varit frågan om Scando-Slavica och om hur medlemsavgifterna till Nordiska slavistförbundet skall betalas. Förlaget Blackwell Munksgaard sade fr.o.m. 2002-12-31 upp avtalet med Scando-Slavica, eftersom tidskriften gick med förlust. Förlaget Taylor & Francis hade tidigare erbjudit sig att överta utgivningen av tidskriften. I det uppkomna läget upptogs förhandlingar med Taylor & Francis, via Scando-Slavicas redaktion, representerad av dess redaktionssekreterare Kjetil Rå Hauge. Man kom så småningom fram till en överenskommelse som sågs som tillfredsställande för båda parter och ett avtal mellan Taylor & Francis och Nordiska slavistförbundet undertecknades 2002-10-18. Tryckning och lagerhållning sker i England, där förlaget har sin huvudverksamhet. Förlaget erbjöd sig att stå för inkrävandet av medlemsavgifterna till Nordiska slavistförbundet och de nationella förbunden, eftersom man ändå måste gå ut och kräva in betalning för tidskriften. Detta har tidigare skötts av de nationella förbundens kassörer. Frågan föranledde en längre diskussion i styrelsen, eftersom flera ansåg att vi riskerade att förlora medlemmar om de uppfattade det som besvärligt och kostsamt att göra utlandsbetalningar. Efter försäkringar om att hanteringen inte skulle bli vare sig besvärligare eller kostsammare beslöt dock styrelsen att man skulle acceptera förslaget, eftersom det borde kunna innebära en betydande effektivisering av inkrävandet av medlemsavgifterna. Därmed har man övergått till det nya systemet för inbetalningar.

Svenska slavistförbundets styrelse föreslog att man inom Nordiska slavistförbundets ram skulle inrätta ett pris för framstående insats av doktorand inom slaviska språk. Styrelsen enades om en prissumma på 1 500 euro (mars 2003). Frågan om hur man skall utse pristagaren hänsköts till generalförsamlingen.

Bidrag har beviljats till följande ändamål: Stöd till utgivning av Severnyj sbornik, en artikelsamling producerad av NorFa-nätverket för forskarstuderande i rysk litteratur (februari 2001); ett hagiografi-symposium i Tromsö i oktober 2001; en planerad Dostojevskij-konferens i Bergen i augusti 2003. Medlen kom aldrig att utnyttjas, eftersom konferensen inte blev av.

Uppsala den 21 augusti 2004

Ulla Birgegård Ben Hellman Birgitta Englund Dimitrova

Jens Nörgård-Sörensen Kjetil Rå Hauge