Styrelsen fšr Nordiska Slavistforbundet

 

Mštesprotokoll

 

PŒ generalfšrsamlingen i Kšpenhamn den 11. augusti 2007 valdes till styrelsen fšr Nordiska Slavistforbundet:

 

Ordfšrande:                       Hannu Tommola, Finland (hannu.tommola@uta.fi)

Ordinarie medlemmar:      Joel Nordborg Nielsen, Danmark (joelnn@hum.ku.dk)

                                            Ben Hellman, Finland (ben.hellman@helsinki.fi)

                                           Jan Ivar Bj¿rnflaten, Norge (j.i.bjornflaten@ilos.uio.no)

                                           Per Ambrosiani, Sverige (per.ambrosiani@ryska.umu.se)

Suppleanter:                       Elena Lorentzen, Danmark (elena.lorentzen@hum.ku.dk)

                                           Johanna Virkkula (johanna.virkkula@helsinki.fi)

                                           Kjetil RŒ Hauge, Norge (k.r.hauge@ilos.uio.no)

                                           Birgitta Englund, Sverige (birgitta.englund@tolk.su.se)

 

 

Den nya styrelsens fšrsta mšte har avhŒllits per e-mail.

 

 

1€ Nordiska slavistfšrbundets styrelse

 

Styrelsen konstituerade sig sŒledes:

 

Ordfšrande:                        Hannu Tommola

Viceordfšrande:                  Ben Hellman

Kassšr:                               Per Ambrosiani

Sekreterare:                        Jan Ivar Bj¿rnflaten

 

 

2€ Scando-Slavicas styrelse

 

Styrelsen beslšt att enligt huvudredaktšrens fšrslag bekrŠfta fšljande sammansŠttning fšr redaktionen av Scando-Slavica:

 

Jens N¿rgŒrd-S¿rensen, huvudredaktšr

Kjetil RΠHauge, redaktionssekreterare

Per Ambrosiani

Barbara Lšnnqvist

Krzysztof Stala

 

3€ RŠkenskaperna och revisionen fšr Scando-Slavica

 

Enligt paragraf 10 i protokollet frŒn Nordiska slavistfšrbundets generalfšrsamling 11.8.2007 kunde rŠkenskaperna och revisionen fšr Scando-Slavica i Kjeld Bj¿rnagers frŒnvaro inte framlŠggas och styrelsen fick fullmakten till att ta hand om rŠkenskaperna. Oavsett av att styrelsen bekrŠftat en ny sammansŠttning fšr redaktionen av Scando-Slavica (2€) kan rŠkenskaperna inte godkŠnnas och den gamla redaktionen ges ansvarsfrihet, fšrrŠn styrelsen fŒtt rŠkenskaperna och revisionen till sin handlŠggning.

 

 

4€ UnderskŒttsgaranti fšr det 17. Nordiska Slavistmštet

 

PŒ begŠran av organisationskommittŽn fšr det 17. Nordiska Slavistmštet beslšts att bevilja - efter att kommittŽn framlŠgger de slutliga rŠkenskaperna - underskŒttsgaranti pŒ ca. 25.500 DKK.

 

 

 

 

 

Hannu Tommola

Tammerfors, 17 oktober 2007