STATUTTER FOR NORDISK SLAVISTFORBUND

Vedtatt på generalforsamlingen i Göteborg 19. august 1971.

§ 1.
Nordisk Slavistforbund (Association of Scandinavian Slavicists and Baltologists) er en vitenskapelig sammenslutning av nordiske slavister og baltologer.

§ 2.
Nordisk Slavistforbund består av nasjonale seksjoner, en for hvert nordisk land, som hver for seg foreslår sin representasjon til Den internasjonale slavistkomite.

§ 3.
Organisasjonens oppgave er å fremme nordiske slavisters og baltologers vitenskapelige arbeid og utdannelse gjennom

  1. å skape kontakter mellom de nordiske lands slavistiske og baltologiske forskning,
  2. å koordinere den vitenskapelige utveksling mellom de nordiske land, så vel på forskningens som på undervisningens område,
  3. å skape kontakter med andre lands slavistiske og baltologiske forskning,
  4. å utgi tidsskriftet SCANDO-SLAVICA,
  5. å avholde nordiske slavistmøter, normalt hvert tredje år.

§ 4.
Som medlemmmer kan opptas personer med tilknytning til nordisk slavistikk og baltologi. De nasjonale seksjoner fastlegger hver for seg opptagelsesprosedyren.

§ 5.
Tvilstilfelle med hensyn til opptagelse i henhold til § 4 avgjøres av styret, hvis avgjørelser dog kan innankes for generalforsamlingen.

§ 6.
Forbundets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Denne holdes normalt hvert tredje år i forbindelse med et nordisk slavistmøte.

§ 7.
Generalforsamlingen innkalles med minst en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende en uke før generalforsamlingen avholdes.

§ 8.
Organisasjonens styre velges av generalforsamlingen, normalt for en tid av 3 år. Styret består av formannen samt et styremedlem og en suppleant for hver av de nasjonale seksjoner. Formannen velges fra det land der neste generalforsamling skal holdes.

Forslag på styremedlemmer fremlegges av en valgkomite, bestående av en representant for hver nasjonal seksjon, valgt på foregående generalforsamling.

Generalforsamlingen velger en revisor og en revisorsuppleant for kommende periode.

§ 9.
Styret utpeker innen sin midte viseformann, sekretær og kasserer.

§ 10.
SCANDO-SLAVICAs redaksjon utpekes av organisasjonens styre umiddelbart etter hver ordinær generalforsamling, for perioden inntil neste generalforsamling.

§ 11.
Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Organisasjonens medlemmer har rett til ett gratis eksemplar av hvert bind som utkommer av SCANDO-SLAVICA.

$ 12.
Forbundets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regmskap fremlegges for generalforsamlingen.

§ 13.
Endringer i organisasjonens statutter skjer ved generalforsamlingsbeslutning med alminnelig stemmeflertall.

Ekstraordinær generalforsamiing kan innkalles av styret, og skal innkalles hvis minst en tredjedel av medlemmene fremsetter ønske om det.

§ 14.
For oppløsning av organisasjonen kreves en generalforsamlingsbeslutning med minst tre fjerdedeler av de tilstedeværende medlemmers stemmer.


Tilføjelse. Ad § 11.

På Nordisk Slavistforbunds ordinære generalforsamling på Askov højskole d.30. sept. 1977 besluttedes det, at medlemmerne for fremtiden via deres respektive nationale forbund betaler et beløb til delvis dækning af omkostningerne ved trykningen af Scando-Slavica. Jvf. det udsendte referat.