Hvad indebærer peer review?

Bedømmelse af modtagne artikler

Artikler fremsendt med henblik på publicering i Scando-Slavica granskes af mindst to fagfolk, heraf mindst en der ikke er medlem af redaktionen. Som bedømmere optræder forskere, især universitetsansatte, med særligt indblik i det behandlede tema. Bedømmerne kommer fra både Norden og andre lande.

Bedømmelsen er anonym. Dette indebærer at forfatterens navn fjernes fra teksten inden den fremsendes til de eksterne bedømmere. Hvis forfatteren selv giver sig til kende i teksten, fx ved reference til egne værker, vil dette dog ikke blive ændret. Ligeledes kan forfatterne ikke få oplyst bedømmernes navne.

Bedømmelsen tager udgangspunkt i at Scando-Slavica publicerer forskningsresultater på højt internationalt niveau i form af relativt kortfattede artikler. Bidragene bør derfor rumme en klar tematisk afgrænsning og problemformulering samt en begrundet redegørelse for den valgte analysemetode. Påstande vedrørende det analyserede materiale skal klart dokumenteres, og teoretiske synspunkter skal begrundes. Videnskabelig polemik er velkommen – men der stilles samme krav til en grundig dokumentation for de fremsatte synspunkter.

Som det fremgår, publicerer man ikke bidrag af populærvidenskabelig og essayistisk tilsnit, fx bidrag der rummer vurderinger som – trods stor intuitiv overbevisningskraft – ikke ledsages af en egentlig dokumentation og argumentation. Sådanne bidrag kan have en kvalitet i andre kontekster, men egner sig ikke for et internationalt videnskabeligt tidsskrift med peer review.

Der kræves præcis citering af og reference til kilder, ligesom alle øvrige anvisninger i ”Instructions to contributors" (også trykt på omslaget af tidsskriftet) skal følges.