Protokoll fört vid Nordiska slavistförbundets generalförsamling den 22 augusti 1997 i Helsingfors

l. Mötet öppnades av förbundets ordförande Jouko Lindstedt.

2. De sedan föregående generalförsamling bortgångna medlemmarna Arne Gallis, Birgir Karlsson, Nils Åke Nilsson, Tore Pettersson och Igor Vahros hedrades med en tyst minut.

3. Till mötesordförande valdes Lars Steensland.

4. Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Det konstaterades att generalförsamlingen blivit stadgeenligt sammankallad.

6. Till mötes sekreterare valdes Per Ambrosiani och till protokoll justerare Ben Hellman.

7. Scando-Slavicas huvudredaktör, Erik Egeberg, presenterade en redogörelse för tidskriftens verksamhet och de aktuella fr.a. ekonomiska problem som den drabbats av. Mötet beslutade höja den årliga avgiften för Scando-Slavica till 150 DKK fr.o.m. 1998 och att därvid bibehålla nuvarande rabattregler (halva beloppet för ej heltidsanställda). Om det skulle visa sig nödvändigt har redaktionen rätt att därutöver göra en mindre höjning av avgiften. Mötet beslutade oekså att uppmana de nationella förbunden att se till att de inbetalade avgifterna hädanefter överförs till Scando-Slavica utan onödiga dröjsmål, dvs. varje år. Vidare gav mötet redaktionen i uppdrag att fundera över vilka åtgärder som kan vidtås föratt öka spridningen av-Scando-Slavica, särskilt tiH länderna i Central- och Östeuropa.

8. Förbundets kassör, Ingrid Maier, meddelade att förbundets ekonomi är god. Därefter presenterade hon en kassarapport för perioden sedan föregående generalförsamling av vilken framgick att kassabehållningen vid periodens början var 80.746:48 SEK och vid dess slut 94.838:64 SEK.

9. Förbundets revisor, Hans Kristian Mikkelsen, föredrog revisionsberättelsen över förbundets ekonomiska verksamhet sedan föregående generalförsamling, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

10. Då revisionsberättelse över Scando-Slavicas ekonomiska verksamhet saknades

beslutade mötet uppmana medlemsrevisom att till nästa generalförsamling inkomma med en fylligare presentation av Scando-Slavicas ekonomi.

11. Medlemsavgiften till förbundet beslutades vara oförändrat 25 DKK per år.

12. Sven Gustavsson informerade om Internationella slavistkommitténs verksamhet och om förberedelserna inför den internationella slavistkongressen i Kraków 1998.

13. Det beslutades att nästa nordiska slavistmöte, det femtonde i ordningen, kommer att äga rum i Tromsø år 2000, samt att låta organisationskommitten för detta möte avgöra under vilka villkor delta gare som inte är medlemmar i Nordiska slavistförbunder skall kunna delta.

14. Till ordförande i Nordiska slavistförbundet för tiden fram till nästa generalföramling valdes Lennart Lönngren.

15. Till ledamöter i förbundets styrelse för samma tid valdes Gunnar Opeide med suppleant Jan Ivar Bjørnflaten, Norge, Ben Hellman med suppleant Hannu Tommola, Finland, Jens Nørgård-Sørensen med suppleant Hans Kristian Mikkelsen, Danmark, Ingrid Maier med suppleant Barbara Törnquist-Plewa, Sverige.

16. Till förbundets revisor att till nästa generalförsamling revidera förbundets räkenskaper valdes Olof Paulsson med suppleant Svein Mønnesland.

17. Till medlemsrevisor för Scando-Slavica valdes Kjeld Bjørnager med suppleant Annie Christensen.

18. Till valberedning valdes Sven Gustavsson, Pekka Pesonen och Annie Christensen.

19. Förbundets nyvalde ordförande, Lennart Lönngren, tackade den avgående ordföranden Jouko Lindstedt och hela den finländska organisationskommitten för ett mycket välorganiserat och givande fjortonde nordiska slavistmöte i Helsingfors.

20. Under punkten övriga frågor diskuterades frågan arkivering av foto- och videodokumentationen av de nordiska slavistmötena vilken under många år utförts av Kurt Johansson. Mötet beslutade ge den nyvalda styrelsen i uppdraga att finna en lämplig lösning i samråd med Kurt Johansson.

21. Mötesordföranden förklarade generalförsamlingen avslutad.

Vid protokollet

Per Ambrosiani

Justeras

Ben Hellman Lars Steensland