print logo

Studere i seksjon for katalyse

Vår visjon:

Rasjonell design av nye og forbedrede katalysatorer basert på fundamental mekanistisk innsikt

Katalysegruppa ved Kjemisk institutt arbeider med å forstå ulike katalysatorers sammensetning og deres innvirkning på kjemiske reaksjoner. Feltet er svært allsidig og berører de fleste grener innen kjemi. Som del av katalysegruppa er du en del av et team som publiserer forskning av høy kvalitet, og våre studenter jobber med aktuelle, viktige problemstillinger. Det forventes at man legger ned mye arbeid i mastergraden, og at man kan jobbe selvstendig. Vi kan tilby god veiledning og et bredt fagfelt hvor du kan fordype deg i organisk og uorganisk syntese, materialkarakterisering, reaksjonskinetikk, kvantekjemi og mye mer. Vi har et godt internasjonalt arbeidsmiljø, og våre kandidater får attraktive, relevante jobber etter fullføring av graden.

Visualisering av to molekyler inne i en ZSM-22 pore. Illustrasjon: Shewangisaw Teketel et al.

Om seksjonen

Forskningsseksjonen er bredt sammensatt for trinnvis å kunne oppfylle vår overnevnte visjon.

Seksjonen fokuserer på

  • Metallorganisk syntese karakterisering av nye, homogene katalysatorer

  • Heterogenisering av metallorganiske komplekser og utvikling av nye mikroporøse strukturer (MOF og zeotype materialer)

  • Mekanismeforståelse gjennom eksperimentelle og teoretiske studier av homogene og heterogene prosesser

Seksjonen har i lang tid fokusert på katalytiske prosesser for foredling av norske naturgassressurser.

Materialer

  • MOF
  • Zeolitter
  • Organiske komplekser

Utvalgte metoder

  • Solvotermal syntese
  • NMR spektroskopi
  • Røntgen diffraktometri
  • Gassreaksjonstester

Katalysegruppa ved Kjemisk institutt utvikler og tester katalysatorer, som kan være både organiske og uorganiske forbindelser. Det er mulig å ta både MENA- og kjemi-master i gruppa. Feltet er allsidig, og der er mulig å fordype seg i mange forskjellige grener av kjemi og materialvitenskap, deriblant organisk syntese, uorganisk syntese, materialkarakterisering, fysikalsk kjemi, beregningskjemi og reaksjonskinetikk. Seksjonen er grovt sett delt inn i tre grupper; Zeolittgruppa, som gjør syntese og karakterisering av zeolitt- og zeotype materialer og katalytiske reaksjoner over disse; MOF-gruppa, som gjør det samme med metallorganiske gitterstrukturer; organisk katalyse-gruppa, som syntetiserer og gjør reaksjonsstudier på organometalliske komplekser i homogen fase.

Det er vanlig å ha en av gruppas fem professorer som hovedveileder, samt en ph.d.-kandidat eller postdoc som biveileder. Som masterstudent vil du sette deg inn i fagfeltet, gjennomføre et forskningsarbeid og skrive en masteroppgave om prosessen og resultatene. Studentene våre har egen kontorplass med PC og egen arbeidsbenk på laben. Tempoet i gruppa er høyt, og det forventes stor grad av personlig initiativ og driv fra våre masterstudenter. For mange kan arbeidet med mastergraden være en veldig brå overgang, siden oppfølgningen ikke er like tett som på lab-kursene på bachelornivå. Til gjengjeld kan vi tilby et svært godt arbeidsmiljø, samt ressurser og instrumentering til å gjennomføre forskningsarbeider av høy kvalitet. Det er ikke uvanlig at masterstudenter drar på internasjonale konferanser eller korte forskningsopphold (synkrotronene i Grenoble og Lund, samarbeidsgruppe ved universitetet i Torino). Temaet for arbeidet ditt kan du i stor grad være med på å utforme selv, i samråd med veileder. Under er det beskrevet noen eksempler på oppgaver, for å gi et innblikk i hvordan arbeidet med mastergraden kan være i katalysegruppa.

Reaksjonsskjema for innsetting av eten i et metallorganisk gullkompleks. Illustrasjon: Marte Sofie Holmsen
Reaksjonsskjema for innsetting av eten i et metallorganisk gullkompleks. Illustrasjon: Marte Sofie Holmsen

 

Tidsplan

Kjemisk institutt har foreslått en generell tidsplan og oppbygging av mastergraden med kurs og arbeid med oppgaven. Mastergradsstudiet strekker seg over to år og selve oppgaven er satt til ett år (60 studiepoeng). Det kan være fristende å ta alle nødvendige kurs først i studiet og utsette oppgaven til slutt, men det er smartere å tenke at oppgaven allerede starter den første dagen i mastergradsstudiet. Det tar lang tid å bli kjent med forskningsfeltet man skal sette seg inn i med tanke på terminologi, metoder, idéer og alt det praktiske arbeidet som mastergraden innebærer.

Et normert studieløp tilsvarer 37,5 timer med arbeidsinnsats hver uke, dette er effektiv arbeidstid og samsvarer ikke nødvendigvis med den tiden man er på universitetet. Av erfaring må man jobbe mer enn dette for å bli dyktig. Det forventes at du utnytter tiden din godt og at du er "på jobb". Lesesalen/kontoret og laboratoriet ditt vil være din arbeidsplass. Arbeidet på laboratoriet vil i stor grad være praktisk og planlagt av deg selv. Det vil si at kjemikaliene og utstyret du skal bruke en dag ikke nødvendigvis står klart til bruk med mindre du har tenkt igjennom hva du skal gjøre på forhånd.

Din nye studiehverdag vil derfor i mye større grad, i forhold til bachelorstudiet, være en aktiv tilstedeværelse der du må ta initiativ for å kunne bidra med egne resultater og kunnskap tilbake i gruppa.

4. semester

Masteroppgave

3. semester

Kurs

Masteroppgave

2. semester

Kurs

Kurs

Masteroppgave

1. semester

Kurs

Kurs

Kurs

Masteroppgave

Aktuelle emner

Primærrelevansen for hvert kurs er indikert med tanke på forskningen som skjer i katalysegruppa.

Emne Mest rettet mot
KJM3000 Anvendt spektroskopi  
KJM5500 Overflate- og nanokjemi  
KJM3800 Petrokjemi  
KJM4020 Vitenskapelig kommunikasjon  
KJM2600 Fysikalsk kjemi II  
KJM-MENA3300 Fysikalsk kjemi III Katalyse
KJM5630 Molekylmodellering Teoretisk modellering
KJM5100 Uorganisk material syntese Uorganisk syntese
KJM-MENA5110 Uorganisk strukturkjemi Uorganisk syntese
KJM5200 Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi Katalyse
KJM5210 Metallorganisk kjemi  
KJM5600 Kvantekjemi Teoretisk modellering
KJM5810 Heterogen katalyse  
MENA3000 Funksjonelle materialer  
MENA5020 Nano-chemistry  

For mer informasjon om gruppa, se https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/katalyse/.

Publisert 14. apr. 2015 14:32 - Sist endret 7. juli 2018 17:10