print logo

Medicinerforeningens vedtekter

 

 

§ 1 Foreningens navn er Medicinerforeningen, Societas Medicorum. Foreningen  stiller seg som mål å samle alle legestudenter ved  Universitetet i Oslo om tiltak av felles interesse. Gjennom foredrag og diskusjoner vil den søke å belyse spørsmål av både av medisinsk og allmenn interesse. Et godt kollegialt samhold vil den skape og vedlikeholde gjennom fester, hyggekvelder og liknende arrangementer. Foreningen vil holde kontakt og samarbeide med tilsvarende organisasjoner ved de andre lærestedene i  norden.

 

§ 2 Enhver legestudent, tannlegestudent og ernæringsstudent ved Universitetet i Oslo kan være medlem av foreningen. Legestudenter ved andre læresteder i og utenfor Norge kan søke styret om opptak som medlem. Leger  kan være medlemmer, men har ikke stemmerett. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall utnevne til æresmedlem personer som har gjort seg særlig fortjent til dette. Det er anledning til å tegne livsvarig medlemskap.

 

§3 Kontingenter fastsettes hvert år av generalforsamlingen.

 

§ 4 Møter og andre arrangementer kunngjøres ved oppslag på Domus Medica og/eller via sosiale medier og mail for legestudenter i Oslo minst tre dager før arrangementet.

 

§ 5 Styret kan gi adgang for ikke medlemmer på arrangementer, evt. mot en avgift fastsatt av  styret. Samarbeid med andre studentforeninger kan fremmes gjennom fellesmøter og fellesarrangementer.

 

§ 6 Referater til dagspressen fra møter og arrangementer kan bare gis med styrets tillatelse.

 

§ 7 Faste arrangementer er  Medicinerdåp, semesterstarfest, Phaestis Octobris (siden 1867), Bal Medicorum (siden 1876) og 17. maifrokost.

 

§ 8 Generalforsamlingen holdes hver høst innen utgangen av november måned.

 

§ 9 Generalforsamlingen med forslag til dagsorden kunngjøres med minst en ukes varsel. Foreningen er beslutningsdyktig når minst 25 eller 1/3 av de innskrevne medlemmer er tilstede.

 

§ 10 Dagsorden for generalforsamlingen skal i alminnelighet innholde:

 

Fremleggelse av årsberetning, budsjett og revidert regnskap

Valg av styre

 

 

Fastsettelse av kontingenter

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

§ 12 Alle tilstedeværende medlemmer unntatt leger har stemmerett på generalforsamlingen

 

§ 13 I alminnelighet foregår avstemming på generalforsamlingen ved håndsopprekning med kontravotering, men hvis 10 medlemmer forlanger det skal det foretas skriftlig avstemming. Avstemninger som angår dagsordenens innhold skal alltid gjennomføres skriftlig

 

§ 14 Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

 

§ 15 Alle medlemmer unntatt leger og æresmedlemmer er valgbare til styreverv.

 

§ 16 Valg til styreverv foregår ved særskilt skriftlig avstemming. Oppnår ingen av de foreslåtte kandidater halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har størst stemme tall. Valg til styreverv foretas med alminnelig flertallsvalg.

 

§ 17 Foreningens styre er delt i et hovedstyre og styremedlemmer for øvrig tildeles de ansvarsområder som styret finner hensiktsmessig. Hovedstyret består normalt av Formann, Mentor, Sekretær,, PR-Sjef, Kos-sjef, DJ-sjef, Fag- og Kultur-sjef,  Salongmester, Foetussjef, Web-sjef og to Økonomiansvarlige.. De to  økonomiansvarlige skal ansvarsfordeles til henholdsvis hovedstyrets og Anestesiens økonomi. Hovedstyremøter refereres skriftlig til samtlige valgte styremedlemmer. Styret kan supplere seg selv med Foeti , men disse har ikke stemmerett i styret. Så mange kull som mulig bør være representert i styret.

 

§ 18. Medicinske Vinterleker og Bal Medicorum er undergrupper av Medicinerforeningen, med egne understyrer som svarer til hovedstyret og generalforsamlingen. Dette samarbeidet styres etter avtale mellom sittende styrer i Medicinerforeningen, Medicinske Vinterleker og Bal Medicorum, og avtalen må godkjennes på Medicinerforeningens generalforsamling.

 

§ 19 Styret setter opp budsjett, leder foreningens virksomhet, representerer foreningen utad, ivaretar dens økonomi og forvalter dens eiendeler. Alle disposisjoner utover daglig drift skal godkjennes av styret. Styret skal i sin funksjonstid ikke bruke mer penger enn det som svarer til de årlige inntekter. . Styret står kollektivt ansvarlig for de økonomiske disposisjoner.

 

§ 20 Sekretæren har ansvar for at referatprotokoll føres, og holder medlemskartotek oppdatert. Kasserer 1 og 2 fører regnskap for henholdsvis Medicinerforeningen og Anestesiens konti, og samarbeider slik at det ved behov kan være fri flyt av midler mellom disse. PR sjef har ansvaret for å drive PR for foreningens aktiviteter, og å trykke programmer og plakater..

 

§ 21 Det nye styret trer til ved studiestart påfølgende vårsemester (semesteruke 1, ikke inkludert vårens fadderuke). I perioden mellom generalforsamling og studiestart neste semester, plikter de påtroppende styremedlemmene å delta i opplæring i sine verv hos sin forgjenger. De avtroppende styremedlemmene plikter å stille seg tilgjengelig for slik opplæring, også etter at neste styreperiode er begynt. Alle medlemmer i styret plikter å sette seg inn i gjeldende lover og regler.

 

§ 22 Finner foreningen at styret eller andre av foreningens tillitsvalgte ikke ivaretar sitt verv på behørig måte, kan generalforsamlingen avsette disse med 2/3 flertall, etter at vedkommende har fått anledning til å forklare seg.

 

§ 23 For grove forseelser kan styret ved enstemmig beslutning utelukke et medlem av foreningen for kortere eller lengre tid. Vedkommende skal på forhånd være innkalt til styret for å forklare seg og fremlegge sitt forsvar, og han har rett til å innklage styrets avgjørelse til generalforsamlingen, som må stadfeste dette med 2/3 flertall.

 

§ 24 For å oppløse foreningen kreves minst 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Foreningens eiendeler overlates ved oppløsning til Medisinsk Studentutvalg for forvaltning inntil foreningen kan gjenoppta sin virksomhet.

 

§ 25 Til endring av disse lovene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslaget må være fremstilt skriftlig og opplest på et styremøte før det kan behandles å generalforsamlingen.

 

§ 26 Avtrappende formann inntar automatisk vervet ”mentor” i neste styreperiode. Mentor har ikke stemmerett innad i styret, men møterett (ikke –plikt) på både styremøter og andre styreinterne arrangementer. Etter ett år som mentor vil vedkommende bære tittelen ”Formann Emeritus” ut studietiden, og dette medfører de samme bestemmelser som vervet mentor. Disse er begge å anses som æresverv. Salongmester får tittelen ”Salongmester Emeritus” etter fullført styreperiode, og har da samme rettigheter som Formann Emeritus.

 

Publisert 1. apr. 2013 22:55 - Sist endret 27. aug. 2014 16:22