Trygderett

Hvilke ytelser har jeg krav på?
Jussbuss svarer i alminnelighet ikke på spørsmål om nivået på ytelser fra folketrygden. NAV-kontorene har veiledningsplikt, og vil kunne gi mer informasjon om hvilke ytelser du har krav på. Se internettsiden www.nav.no, eller kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Min livs- /arbeidssituasjon har endret seg, bør jeg melde ifra til NAV om dette?
Ja. Du plikter å oppgi alle forhold som har endret seg, når dette kan få betydning for din rett til trygdeytelser. Oppfyller du ikke disse pliktene, vil i noen tilfeller NAV kunne kreve tilbake utbetalt stønad.
 
Jeg har mottatt for mye stønad fra NAV, hva bør jeg gjøre?
Du vil ha en plikt til å informere NAV hvis du har mottatt for mye trygd. Unnlater du å gjøre dette, vil i noen tilfeller NAV kunne kreve tilbake utbetalt stønad.
 
Jeg har mottatt et vedtak fra NAV jeg mener er uriktig. Hva bør jeg gjøre?
Har du mottatt et vedtak du mener er uriktig, vil du ha mulighet til å klage. Dette må skje innen bestemte frister. Det er veldig viktig å overholde slike frister. Vanligvis er fristen seks uker, men klagefristen skal alltid være angitt i vedtaket. Det er ofte en fordel å ha juridisk bistand i klageprosessen, og du kan kontakte Jussbuss for å få hjelp med dette. 

 

 

 
Publisert 5. mars 2011 13:10 - Sist endret 9. jan. 2017 17:24