Trygderett

Trygderett er et stadig voksende saksområde på Jussbuss. Vi kan hjelpe til med å klage på de vedtak vi mener er uriktige. Saksmengden berører store deler av folketrygdloven, men vi arbeider mest med arbeidsavklaringspenger (AAP), uførepensjon, dag- og sykepenger. Et formål med driften her på Jussbuss er å formidle de problemer vi ser i lovverket, og i forvaltningens praksis, til de ansvarlige myndigheter i håp om at forandringer kan komme.