Sosialrett

Hvilke ytelser har jeg krav på?
Rett til sosialstønad forutsetter at alle andre muligheter for å klare seg på egenhånd, er utprøvd. Det vil si at du først må benytte deg av de midlene du har. Det betyr at du må bruke eventuelle oppsparte midler, selge verdifulle gjenstander osv. Dersom du ikke har noen verdier vil sosialtjenesten ha plikt til å hjelpe deg med stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18. Stønaden vil dekke boutgifter (leie og strøm) og andre utgifter til livsopphold (mat, klær, husholdningsartikler, telefon, avis, etc.). Det må nevnes at sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse, der sosialtjenesten både har rett og plikt til å benytte skjønn. NAV kan sette vilkår for stønaden etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20, såfremt dette ikke er urimelig tyngende.

NAV har plikt til å veilede deg, blant annet skal de svare på spørsmål om nivået på sosialstønad. For mer informasjon se www.nav.no. De statlige veiledende satsene for sosialhjelp kan du ellers finne på www.odin.no.
 
Jeg føler meg urettferdig behandlet av NAV, og har ikke tillit til saksbehandleren min. Hva kan jeg gjøre?
Å motta sosialhjelp er for mange en vanskelig situasjon, og av og til kan det oppstå konflikt mellom klient og saksbehandler. Det er mange som ønsker å ha med seg en ”støttespiller” i møtet med NAVt, eller kanskje også bytte saksbehandler. Den Uavhengige Sosialrådgivningen (DUS) er et studentdrevet tiltak som jobber med denne type problemstillinger, og kontoret i Oslo kan kontaktes på telefon 21 38 38 84/904 05 368.  

 

 

 

 

 

Publisert 15. feb. 2011 14:04 - Sist endret 15. aug. 2012 10:51