Husleierett

Jeg angrer på at jeg inngikk leieavtalen, har jeg angrefrist?
Nei, har du skriftlig eller muntlig inngått en leieavtale, er denne bindende. 

Skal depositum settes på en særskilt konto i leietakers navn?
Ja. Etter husleieloven er det ulovlig å kreve at pengene settes inn på utleiers konto eller at pengene betales kontant til utleier. Dersom depositum er innbetalt i strid med denne bestemmelsen, kan det kreves tilbakebetalt med forsinkelsesrenter selv om husleieforholdet ikke er avsluttet. 

Skal rentene av depositumet tilfalle leietaker?
Ja. Eneste unntak er ved utleie av elev- og studentboliger, hvor det kan avtales at rentene skal godskrives utleieren. 

Skal jeg som leietaker betale for opprettelsen av depositumskontoen?
Nei, det er utleier som skal betale opprettelseskostnaden ved en depositumskonto. 

Jeg betalte depositumet direkte til utleier og nå får jeg ikke pengene mine tilbake, hva gjør jeg?
Får du ikke pengene fra utleier må du kreve pengene tilbake av ham eller henne. Du kan ta kontakt med Jussbuss for råd om hvordan du kan gå fram. 
Kan det avtales at jeg ikke skal ha noen oppsigelsestid i leieforholdet?
Ja, husleieloven oppstiller ikke forbud mot tidsbestemte avtaler uten oppsigelsesadgang. Vær imidlertid på vakt mot å binde deg for lenge. I forbindelse med valg av type leieavtale kan ett råd gis for de fleste tilfeller; man bør ha adgang til å si opp avtalen. Det kan oppstå situasjoner før utløpet av avtalen som gjør at du vil flytte.
 
Hva kan jeg gjøre dersom jeg har skrevet under på en kontrakt uten oppsigelsesadgang?
Har du skrevet under på en kontrakt uten oppsigelsesadgang er du i utgangspunktet bundet av avtalen. Selv om du er bundet kan du likevel prøve å forhandle frem en avtale med utleier. En slik avtale kan for eksempel gå ut på at du finner en ny leietaker og at denne skriver en ny kontrakt med utleier. Inngår du en slik avtale med utleier er det lurt å få en skriftlig bekreftelse fra utleier om at du er fri fra avtalen. En annen mulighet er å fremleie boligen for den resterende delen av leietiden. Fremleie innebærer at du likevel er økonomisk ansvarlig overfor utleier dersom fremleietakeren ikke betaler leien. Se mer informasjon om fremleie i Jussbuss’ husleiebrosjyre under publikasjoner - brosjyrer. Dersom du likevel bryter leiekontrakten, må du imidlertid være klar over at du vil ha en plikt til å erstatte tapet utleieren påføres. Som leietaker er du bundet til å betale leie i hele kontraktsperioden og Jussbuss anbefaler deg derfor ikke å bryte kontrakten
 
Utleier vil heve leien. Kan han det?
Utleier kan i kontraktsperioden øke leien på to måter og bestemte vilkår må være oppfylt for at leieøkning kan finne sted. Utleier kan for det første øke leien i samsvar med konsumprisindeksen. Slik regulering kan ikke skje mer enn en gang i året og det må i tillegg alltid gå minst ett år fra leien blir fastsatt til den endres. Det må også gis minst én måneds skriftlig varsel før leien økes. Skriftlig varsel kan være en sendt faktura eller en klausul i leiekontrakten. Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien kan utleier for det andre kreve at leien blir fastsatt til gjengs leie. Gjengs leie beregnes ut fra gjennomsnittet av det som er vanlig for tilsvarende bolig i området. Krav om endring til gjengs leie må være skriftlig. Videre må utleier varsle deg minst seks måneder før gjengs leie kan iverksettes. Utleier kan ikke øke leien på andre måter i leieforholdet. Dersom utleier ønsker en annen økning må dere inngå en ny kontrakt. 
 
Må jeg passe på noe spesielt når jeg flytter inn i et kollektiv?
Ja, det er flere ting du bør passe på dersom du skal flytte inn i et kollektiv. Vi anbefaler deg å lese mer om dette i Jussbuss’ husleiebrosjyre, eller ta kontakt med oss. 
 
Kan jeg presse utleier til å rette en mangel?
Dersom det foreligger en mangel, kan du som leietaker kreve at utleieren for egen regning retter mangelen så lenge dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Utleieren har også krav på å få rette mangelen dersom en slik retting kan skje uten vesentlig ulempe for deg og du heller ikke har særlig grunn til å motsette deg retting. Hvis utleieren ikke retter mangelen, kan du rette mangelen selv og kreve utgiftene til dette tilbakebetalt. Blir ikke mangelen rettet kan du også kreve prisavslag. Du kan da holde tilbake leien som tilsvarer det du ville betalt for boligen dersom du hadde visst at mangelen var der. 
 
Kan jeg holde tilbake leie?
Dersom du har mangels- eller forsinkelseskrav mot utleieren, kan du holde tilbake leie. Jussbuss anbefaler at du setter pengene inn på en egen konto, som huseier gis anledning til å sperre, og som skal fungere som sikkerhet for det beløpet du holder tilbake. Dette kalles deponering. Dersom du velger å holde tilbake leie og deponerer denne, må du så raskt som mulig gi utleier beskjed om dette og gi en begrunnelse for hvorfor du gjør det. 
 
Jeg er lei av å bo i leiligheten, kan jeg heve leieavtalen?
Det skal mye til for at man kan heve en leieavtale, så det er ikke nok at du er lei av å bo et sted. Heving vil si at leieforholdet opphører umiddelbart og det må derfor foreligge vesentlig mislighold for at du skal kunne heve. Vesentlig mislighold er et strengt krav, og hvis man hever uten å ha rett til det kan man pådra seg erstatningsansvar overfor utleier. Det er derfor viktig å ta kontakt med juridisk kyndige personer dersom man vurderer å heve et leieforhold. 
 
Kan utleier kaste meg ut på egenhånd eller skru av strømmen?
Nei, dette kan ikke utleier gjøre på egenhånd. Dette er ulovlig selvtekt. Ta kontakt med Jussbuss eller namsmannen dersom du kommer opp i en slik situasjon.
 


  

 

 

 

 

Publisert 15. feb. 2011 13:50 - Sist endret 9. jan. 2017 17:22