print logo

Fengselsrett

Mange fanger kjenner ikke sine rettigheter, og sosialarbeidere og kontaktbetjenter i fengslene mangler ofte kapasitet til å hjelpe med de problemene som oppstår. Vi har ukentlige saksmottak i de store fengslene på Østlandet, og fanger som sitter i andre fengsler enn disse, kontakter oss per brev eller telefon. 

Typiske fengselssaker vi jobber med er søknader om prøveløslatelser, permisjon, fremstilling, overføring til annen anstalt og klage over refselser. Vi tar også inn andre typer saker, for eksempel utvisningssaker og gjeldssaker. Disse overfører vi videre til de gruppene på Jussbuss som arbeider med de aktuelle saksområdene. Jussbuss tar ikke straffesaker, da vi som studenter ikke kan føre slike saker for retten. Vi tar heller ikke inn saker hvor det allerede er engasjert en advokat. I slike tilfeller anser vi klientens rettshjelpsbehov for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Fengselsgruppa har også utgitt en fangehåndbok som befinner seg på alle fengslene. Den informerer om fangers rettigheter og brukes mye av både fanger og ansatte i fengslene.

Når det gjelder forskning, har medarbeidere fra Fengselsgruppa skrevet en rekke avhandlinger, blant annet om fengselslovens § 12, utvisning av straffedømte fanger, varetektsfengsling og løslatelse etter halv soningstid.

Vi arbeider også rettpolitisk for å styrke innsattes rettigheter til progresjon og innhold i soningen, samt bedre helse- og sosialtilbud i fengslene.