Arbeidsrett

Har jeg krav på skriftlig kontrakt når jeg begynner i ny jobb?
Ja. Det skal inngås skriftlig avtale i alle arbeidsforhold, etter arbeidsmiljøloven § 14-5. Kontrakten skal inneholde opplysninger om alle forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Minimumskravet til innholdet reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiver ikke utbetaler lønnen min?
Arbeidsgiver vil ha plikt til å utbetale den lønnen du har opptjent, og manglende lønnsutbetaling er belagt med straffeansvar etter arbeidsmiljøloven § 19-1.

Uteblir lønnen, vil det første skritt være å skrive et brev, hvor du skriftlig krever lønnen din utbetalt innen en viss frist. Dette kalles et påkrav. Betaler arbeidsgiveren fremdeles ikke, vil neste skritt enten være å ta saken inn for Forliksrådet, eller å begjære arbeidsgiveren konkurs. Mer om dette kan du lese i Jussbuss’ brosjyrer ”Krav på lønn og feriepenger” og ”Forliksrådet – hvorfor, hvordan, og hva skjer”. 

Arbeidsgiveren min trekker meg i lønn. Er dette lovlig, og hva skal jeg gjøre?
Det er strenge regler som gjelder for arbeidsgivers trekk i lønn. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens § 14-15, og etter denne kan arbeidsgiver som hovedregel kun foreta lønnstrekk hvis det er hjemlet i lov, hvis det er fastsatt på forhånd i skriftlig avtale eller hvis arbeidstager skriftlig har erkjent eller fått dom for at han er erstatningsansvarlig. Mer om dette kan du lese i Jussbuss’ brosjyre ”Krav på lønn og feriepenger”.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å arbeide lenger enn det som er avtalt, og har jeg i så fall krav på ekstra betaling?
Arbeidsgiver kan i kraft av sin styringsrett pålegge deg å arbeide mer enn det som opprinnelig er avtalt, men bare dersom det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det.

Alminnelig arbeidstid skal etter arbeidsmiljøloven § 10-4 ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Dersom arbeidet varer ut over dette regnes det overskytende som overtidsarbeid. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn du har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden på minimum 40 prosent. Unntak fra denne regelen er dersom du har en ledende stilling, har en særlig uavhengig stilling, eller det er fastsatt i tariffavtale du er bundet av m.v.

Jeg har fått beskjed om at jeg vil bli sagt opp, men arbeidsgiver har tilbudt meg å si opp selv. Hva bør jeg gjøre?
Som et generelt råd, vil vi anbefale deg å ikke si opp selv. Ved å si opp selv mister du muligheten til å bestride oppsigelsen. I tillegg får du forlenget ventetid på dagpenger, det vil si at du må vente i åtte uker etter at arbeidsgivers lønnsplikt er falt bort før du får støtte fra NAV.

Har jeg krav på skriftlig oppsigelse?
Ja! Arbeidsmiljøloven § 15-4 angir formkravene ved oppsigelse. Det kreves blant annet at den er skriftlig og at den opplyser om de rettighetene en arbeidstager har i en eventuell tvist, eksempelvis retten til å kreve forhandlinger og rett til å fortsette i stilling så lenge forhandlingene pågår.

Jeg blir sagt opp fra jobben min, hvor lang oppsigelsestid har jeg?
Oppsigelsestiden er i utgangspunktet minimum én måned. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-3, og gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

Er du i skriftlig avtalt prøvetid, er oppsigelsestiden 14 dager. Dersom du har vært fast ansatt i mer enn fem år sammenhengende i samme virksomhet, er oppsigelsestiden to måneder. Ved ti års ansettelse er oppsigelsestiden tre måneder, og etter ti års ansettelse er oppsigelsestiden fire måneder når arbeidstageren har fylt 50, fem måneder ved fylte 55, og minst seks måneder når arbeidstageren har fylt 60 år.

Oppsigelsesfristene løper fra og med første dag i måneden etter at du mottok oppsigelsen. Det vil med andre ord si at dersom du mottar en oppsigelse med en måneds oppsigelsestid den 15. mars, løper oppsigelsestiden din først fra 1. april og frem til 30. april.

Jeg er blitt sagt opp/avskjediget, og er usikker på om arbeidsgiver har lov til dette. Hva kreves?
En oppsigelse må etter arbeidsmiljøloven § 15-7 være saklig begrunnet i enten virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstagerens forhold. Det må da foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om saklighetskravet er oppfylt.

Ved avskjed blir arbeidstageren fratatt sine rettigheter og plikter med øyeblikkelig virkning, og dette vil derfor være en mer inngripende reaksjon enn en oppsigelse. Bestemmelser om avskjed reguleres i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at en avskjed skal være rettmessig må du ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det skal relativt mye til før det er grunnlag for avskjed. Eksempler på avskjedsgrunner kan være tyveri, vold, rusmisbruk og ugyldig fravær.

Mer om dette finner du i brosjyren ”Oppsigelse, avskjed og permittering”.

Jeg har blitt sagt opp og ønsker å bestride oppsigelsen. Hva gjør jeg?
Dersom du har blitt utsatt for en oppsigelse du mener er usaklig, og ønsker å gå til søksmål, er det viktig at du bestrider oppsigelsen innen de fristene som er angitt i arbeidsmiljølovens § 17-4. Det enkleste kan ofte være å kreve et forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Dette er et møte mellom arbeidstager og arbeidsgiver, hvor man kan legge frem sin sak og de kravene man har, for å prøve å komme til en minnelig løsning. Du har rett til, og det vil ofte lønne seg, å ha med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver med juridisk kompetanse på forhandlingsmøtet. Husk at krav om forhandlingsmøte må fremsettes innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger, kan du reise søksmål innen åtte uker fra forhandlingens avslutning. Det løper ingen søksmålsfrist hvis oppsigelsen ikke er formriktig. Mer om prosessen finner du i Jussbuss’ brosjyre ”Oppsigelse, avskjed og permittering”.

Jeg skal slutte i jobben min og ønsker i den forbindelse en attest fra arbeidsgiveren min. Har jeg krav på dette?
Ja. Etter arbeidsmiljøloven § 15-15 har du krav på en skriftlig attest dersom du har fratrådt etter en lovlig oppsigelse. Attesten skal inneholde opplysninger om navnet ditt, din fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. Arbeidsgiver står fritt til å skrive en mer utfyllende attest enn dette.