Miljørett

Jussbuss bidrar med gratis juridisk bistand i miljøspørsmål. Vi har ikke mulighet til å representere parter i søksmål, men kan yte rettshjelp i form av rettslige utredninger. Da ser vi på om du har et rettslig grunnlag til støtte for ditt standpunkt.

Vi ønsker spesielt kontakt med miljøorganisasjoner som har spørsmål om rettsregler i saker der miljøinteresser står på spill.

Vårt arbeid med miljørett er fortsatt i oppstartfasen, og vi har ennå ikke fastsatt klare rammer for hvilke typer problemstillinger vi kan se på. Vi ønsker å se på mange ulike saker, for å danne et bredt erfaringsgrunnlag, og vi kan i de fleste situasjoner benytte vår eksisterende forvaltningsrettslige og miljørettslige kompetanse som studenter. Vi ønsker å se an hvor behovet er størst til enhver tid. Foreløpig fokuserer vi hovedsakelig på saker som omhandler naturmangfoldloven, miljøinformasjonsloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven.

Ta gjerne kontakt selv om du er usikker på om vi kan hjelpe. Vi foretar alltid en konkret vurdering når vi mottar en henvendelse.

Har du en miljørettssak du ønsker å ta opp med oss kan du kontakte oss på saksmottak.