print logo

Vedtekter

 Sist endret 20.08.2013

Formål

§ 1

Juss-Buss, jusstudentenes rettsinformasjon, har som formål å sikre og forbedre sosialt og eller 
økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon. 

 

Juss-Buss har en firedelt målsetting:

- yte konkret rettshjelp til utsatte grupper i samfunnet

- drive rettspolitisk arbeid

- drive forskning

- være et praktisk undervisningstilbud for juridiske studenter

 

Hjemmel for virksomheten

§ 2

Juss-Buss har gjennom Justisdepartementet fått dispensasjon til å drive rettshjelp, jfr lov om domstolene (dstl) av 13. august 1915 nr 5, § 218 annet ledd nr 3. Tillatelsen forutsetter at Juss-Buss er faglig tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt at vi har en tilfredsstillende ansvarsforsikring.

 

Plenum

§ 3

Plenum er Juss-Buss’ høyeste organ. All myndighet tilligger Plenum, med rett til å delegere til andre.

Alle medarbeidere har plikt til å møte i Plenum.

Alle vedtak fattet av Styret og R kan ankes til, og omgjøres av, Plenum, hvis flertallet i en arbeidsgruppe eller seks medarbeidere ønsker anke.

Retningslinjer for Plenum fastsettes i instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

Styret

§ 4 Sammensetning

Styret består av daglig leder og en representant for de enkelte arbeidsgruppene.

Grupperepresentantene velges av sine respektive arbeidsgrupper for et semester av gangen.

Det skal velges fast vararepresentant for hver av styrerepresentantene.

Gruppene kan til enhver tid tilbakekalle sin styrerepresentant med simpelt flertall.

Styret er beslutningsdyktig når fire stemmeberettigede er til stede. Vedtak treffes ved simpelt flertall. De stemmeberettigede er daglig leder, styrerepresentanten fra gruppene, faglig leder, vararepresentant.

 

§ 5 Mandat

Styret har ansvaret for å koordinere og organisere drift av Juss-Buss. Styret har et overordnet ansvar i økonomi- og personalsaker.

Saksomkostninger og andre særskilte utgifter

1. Formål

For å hindre rettstap for personer som ikke har økonomisk evne til å fremme sin sak, eller avklare rettstilstanden på viktige områder innenfor Juss-Buss’ kjerneområder kan det innvilges økonomisk støtte.

Videre er formålet å styrke Juss-Buss’ forhandlingsposisjon overfor motparter.

2. Vilkår

Alle andre muligheter for å få dekket omkostninger bør være uttømt før Juss-Buss stiller garanti eller dekker omkostninger.

3. Kompetanse til å innvilge penger til særskilte utgifter

Styret kan alene innvilge støtte til særskilte utgifter for beløp som faller inn under beløpsgrensene som angitt i styrets bevilgningsmyndighet i medarbeiderinstruksen. For beløp som går ut over dette, skal det lages en skriftlig innstilling, som så langt det er mulig skal innholde en uttalelse fra en utenforstående jurist som er kompetent på området.

4. Hva som kan dekkes

Rettsgebyrer, motparts saksomkostninger jfr § 20, utgifter til sakkyndige i rettssak, vitner og salær til egen prosessfullmektig jfr § 21, kan dekkes. Andre utgifter kan også dekkes i særlige tilfeller.

5. Motparts saksomkostninger

Dersom klienten blir idømt saksomkostninger kan disse, helt eller delvis, dekkes. Dersom saksomkostningene skal dekkes , skal styret fatte beslutning om dette før saken går for retten. En slik beslutning kan også inneholde beløpsgrenser. I fri rettshjelpssaker skal disse søkes dekket etter lov om fri rettshjelp før omkostninger eventuelt dekkes.

6. Egne saksomkostninger

Muligheter for sakførsel pro bono, fri rettshjelp og eventuelt dekning fra rettshjelpsforsikringer må være uttømt før utgifter til egen prosessfullmektig dekkes.

I fri rettshjelpssaker skal det søkes om fritak for egenandel etter lov om fri rettshjelp før omkostninger eventuelt dekkes.

7. Tilbakebetaling

Dersom klienten vinner saken og motparten blir idømt saksomkostninger, skal et beløp tilsvarende Juss-Buss’ samlede utlegg i saken direkte overføres Juss-Buss.

Før saken oversendes prosessfullmektig skal det mellom prosessfullmektig, klient og Juss-Buss skrives avtale om overføring nevnt i første ledd.

Styrets nærmere funksjon er fastsatt i egen instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

R

§ 6 Sammensetning

R består av daglig leder og en representant for de enkelte arbeidsgruppene. Grupperepresentantene velges av sine respektive arbeidsgrupper for et semester av gangen.

Det skal velges fast vararepresentant for R-representanten.

Gruppene kan til enhver tid tilbakekalle sin R-representant med simpelt flertall. R er beslutningsdyktig når fire stemmeberettigede er til stede. Vedtak treffes ved simpelt flertall. De stemmeberettigede er daglig leder, R-representanten fra gruppene, faglig leder, vararepresentant.

 

§ 7 Mandat

R har ansvaret for å organisere og koordinere rettspolitisk arbeid på Juss-Buss, og har adgang til å fåtte vedtak i mindre saker av rettspolitisk art.

R innvilger økonomisk støtte til rettspolitiske prosjekter. Alle andre muligheter for å få dekket kostnadene med prosjektet bør være uttømt før Juss-Buss stiller garanti for, eller dekker utgiftene.

Rs nærmere funksjon er fastsatt i egen instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

Daglig ledelse

§8 Ansettelse av daglig leder

Daglig leder ansettes av Plenum. Beslutning foretas ved absolutt flertall.

Dersom ingen kandidater får absolutt flertall gjennomføres det ny avstemning mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer.

 

§9 Daglig leders mandat

Daglig leder har ansvaret for den daglige drift av Juss-Buss, herunder økonomiske, administrative og organisatoriske oppgaver.

Daglig leders nærmere funksjon er fastsatt i egen instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

Gruppene

§10 Sammensetning

Medarbeiderne deles inn i grupper.

Plenum kan opprette eller nedlegge grupper der det finner at det er tjenlig av hensyn til Juss-Buss’ samlede behov og målsettinger.

Gruppene bør møte en gang pr. uke, og ha fast møtetid og møtested. Gruppene har ansvar for å skrive referat fra gruppemøtene.

 

§ 11 Mandat

Gruppene har sitt faglige arbeidsområde som de arbeider innenfor i samsvar med Juss-Buss’ målsettinger. Gruppenes nærmere funksjon fastsettes i instruks.

 

Ansettelse av nye medarbeidere

§ 12

Ansettelse av nye medarbeidere foretas av ansettelseskomiteen. Komiteen avgir en innstilling til gruppene via Styret, som foretar den endelige ansettelse.

Ansettelseskomiteen består av tre medarbeidere som er valgt av gruppene, samt daglig leder. Minst en av hvert kjønn bør være representert i ansettelseskomiteen. Ansettelseskomiteen skal bestå av minst én medarbeider/daglig leder, som tidligere har vært med i komiteen.

Aktuelle søkere skal innkalles til et intervju før ansettelsesvedtak treffes. Søkere må ha avlagt 1. og 2. avdeling ved juss ved UiO eller tilsvarende. Halvparten av de ansatte bør ha avlagt 3. avdeling juss ved UiO eller tilsvarende. På ellers like vilkår foretas kjønnskvotering av det til enhver tid underrepresenterte kjønn ved Juss-Buss.

Ansettelse foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering av søkeren der følgende momenter skal tillegges vekt:

- Særlige forutsetninger og engasjement innenfor Juss-Buss’ arbeidsområder

- Arbeids- og organisasjonserfaring

- Personlige egenskaper

- Karakterer skal ikke tillegges vesentlig vekt.

 

Vedtektsendringer og oppløsning

§ 13

Endring av vedtekter kan bare skje ved vedtak på to påfølgende Plenum. På det andre møtet må minst halvparten av de som arbeider aktivt i gruppene være tilstede, og forslaget må være ført opp på dagsorden som eget punkt.

Vedtak om å oppløse Juss-Buss krever ¾ flertall og må fattes på to påfølgende Plenum. Avholdne stemmer teller ikke. Ved oppløsning skal Juss-Buss’ eventuelle midler overføres til relevante samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under Juss-Buss’ formål.

Publisert 10. aug. 2012 11:23 - Sist endret 22. nov. 2013 11:20