print logo

Behandling av personopplysninger på Jussbuss

 

Grunnleggende hensyn og formål

Behandlingen av personopplysninger på Jussbuss skal foregå på en slik måte at personvernet til klientene ivaretas, herunder at opplysningene som registreres om dem skal være korrekte, relevante, ikke overskride det nødvendige og ikke være i fare for å lekkes til uvedkommende. Klientopplysningene skal behandles på en slik måte at Jussbuss får bistått klientene på en forsvarlig måte, og på en måte som ivaretar behovet Jussbuss har for å dokumentere forsvarlig drift, herunder utarbeide statistikk for å oppfylle rapporteringskrav.

Behandlingen av personopplysninger skal oppfylle kravene i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter.

Jussbuss har taushetsplikt om klientinformasjon etter domstolsloven § 218 tredje ledd. Gjennom opplæring av medarbeidere, utarbeidelse av daglige rutiner og sikring av datasystem skal det forhindres at ingen uberettiget får tilgang til taushetsbelagt informasjon som Jussbuss håndterer.

 

Du har rett til innsyn

Enhver har rett til innsyn i hvordan en virksomhet behandler personopplysninger, og til informasjon om behandlingsansvarlig, formålet med behandlingen av personopplysninger, typen opplysninger som behandles, hvor informasjonen er hentet fra og om personopplysningene vil bli utlevert.

Dersom du er registrert hos virksomheten, har du som hovedregel rett til å få vite hva som er registrert om deg (personopplysningsloven § 18). Det er imidlertid gjort unntak i loven for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte.

 

Innsyn hos Jussbuss

Informasjon om behandling av personopplysninger på Jussbuss gis gjennom dette dokumentet. Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte behandlingsansvrlig.

Behandlingsansvarlig er daglig leder i Jussbuss.

Behandlingsansvarlig kan kontaktes på telefon 22 84 29 30, eller ved å sende brev til Jussbuss, ved daglig leder, Arbins gate 7, 0253 Oslo.

Jussbuss innhenter informasjon som er nødvendig for å utrede klientenes juridiske problemstillinger, og eventuelt bistå klienten overfor motpart. I tillegg innhentes informasjon til statistiske formål.

 

Mangelfulle opplysninger skal rettes

Den behandlingsansvarlige har plikt til å rette og slette, på eget tiltak eller på anmodning, når opplysningene er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Den behandlingsansvarlige skal sørge for at mangelfulle eller feilaktige opplysninger ikke får betydning for den registrerte.

Personopplysninger kan oppbevares til historiske, vitenskapelige og statistiske formål selv om de ikke er nødvendige lenger etter sitt opprinnelige formål. Forutsetningen er at samfunnets interesse i oppbevaring klart overstiger den registrertes interesse i personvern.

Informasjon skal ikke lagres lengre enn formålet med behandlingen av personopplysninger tilsier. Etter dette skal informasjonen slettes.

 

Retting og sletting hos Jussbuss

Jussbuss har gode rutiner for å sørge for at alle opplysningene som ligger til grunn for vårt arbeid. Hovedformålet med vår behandling av personopplysninger er å bistå klienter med rettshjelp. Det er avgjørende at all informasjon som er registrert er korrekt, for at vi skal kunne bistå klienter på en best mulig måte.

Dersom vi oppdager at informasjon som Jussbuss har er uriktig eller ufullstendig blir informasjonen rettet. Dette kan skje enten av eget tiltak eller etter begjæring fra den registrerte.

På Jussbuss oppbevares klientinformasjon i 10 år, i tråd med anbefalingene fra Advokatforeningen. Etter dette blir informasjonen slettet. Klientinformasjon kan også slettes etter forespørsel fra klienten.

 

Du skal få informasjon fra den som vil registrere deg

Når en virksomhet ber deg om dine personopplysninger, skal du få vite om det er frivillig å svare, hvilket formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre. Virksomheten trenger ikke informere deg om den er sikker på at du allerede er informert. Den behandlingsansvarlige skal informere uoppfordret og gratis.

Dersom en virksomhet samler inn dine personopplysninger fra andre kilder, skal du likevel få samme informasjon som nevnt over. Virksomheten trenger ikke varsle deg om behandlingen er fastsatt i lov, varsling er uforholdsmessig vanskelig eller den behandlingsansvarlige er sikker på at du allerede kjenner informasjonen.

Hovedregelen er at personopplysninger kan behandles dersom den registrerte samtykker eller behandlingen skjer for å oppfylle en avtale med den registrerte (personopplysningsloven § 8).

 

Informasjon fra Jussbuss

Klienter som henvender seg til Jussbuss og gir oss informasjon må i utgangspunktet anses å ha samtykket til at vi behandler opplysningene. Dette forutsetter at klienten er kjent med hvordan vi behandler klientopplysninger. Behandling av opplysningene vil uansett være nødvendig for å oppfylle avtalerettslige forpliktelser overfor klienten.

Klienter som henvender seg til oss gis informasjon om at opplysningene de gir blir brukt til behandling av saken og til statistikk. Er det ikke klart at klienten forstår at det er frivillig å gi oss informasjonen, må klienten informeres om det. Imidlertid må det gjøres klart for klienten vil vi ikke kunne bistå ham eller henne hvis vi ikke kan registrere informasjonen.

 

Du kan kreve å få informasjonen innen 30 dager

Når du henvender deg og ber om informasjon, skal den behandlingsansvarlige svare innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn. Du kan kreve et skriftlig svar. Dersom det er umulig for virksomheten å overholde fristen, kan den sende et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet når du kan vente svar. (Personopplysningsloven § 16 og § 24).

 

Henvendelser til Jussbuss

Har du spørsmål omkring personvern eller dine rettigheter etter personopplysningsloven, kan du henvende deg til daglig leder hos Jussbuss:

Postadresse: Skippergata 23, 0154 Oslo

Telefon: 22 84 29 30

Telefax: 22 84 29 01

 

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du krever informasjon eller andre rettigheter etter personopplysningsloven, skal det ikke kreves betaling for å oppfylle sin plikt (personopplysningsloven § 17).

 

 

Publisert 19. apr. 2013 16:13 - Sist endret 9. jan. 2017 15:46