17.1.2007 Høring om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post

Forslag til regler om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post – endring av personopplysningsloven, nytt kapittel i personopplysningsforskriften og ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven.
 

Innledning
Juss-Buss er en frivillig rettshjelpsorganisasjon, og tar årlig i mot ca 500 henvendelser vedrørende arbeidsrett. De fleste av henvendelsene kommer fra de svakest stilte arbeidstakerne.Gjennom vår praksis har vi opparbeidet oss erfaringer i forhold til denne gruppen, og på bakgrunn av dette kommer vi med følgende bemerkninger. Juss-Buss stiller seg generelt positiv til at departementet ønsker å avklare rettstilstanden rundt arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post.  
 
Plassering av bestemmelsene
 
Juss-Buss mener det er riktig at bestemmelsene om innsyn i e-post mv. reguleres i forskrift ettersom kommunikasjonsteknologien per i dag er i en slik hurtig utvikling at det er nødvendig med et regelverk som raskt kan oppdateres i tråd med denne. Helst skulle vi sett at reglene om innsyn ble gjort i lovs form, men vi har forståelse for at det ikke er hensiktsmessig per i dag. Hvis det viser seg i fremtiden at ett bestemt elektronisk kommunikasjonssystem får en lignende utbredelse og fasthet som posten har i dag, ser vi helst at bestemmelsene vedrørende denne blir gitt i lovs form.
 
Merknader til foreslåtte endringer i personopplysningsloven
 
Til § 3 fjerde ledd første punktum.
 
Juss-Buss er enig og stiller seg positive til forslaget.
 
Til § 46 Overtredelsesgebyr.
 
Juss-Buss stiller seg positive til forslaget om et overtredelsesgebyr fastsatt etter en konkret vurdering av den enkelte sak. Vi ser at et slikt overtredelsesgebyr kan bli en særlig effektiv sanksjon mot vedvarende og omfattende ulovlig behandling av personopplysninger begått av større kommersielle foretak overfor store antall ansatte.
 
Merknader til foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.
 
Til arbeidsmiljøloven § 9-3.
Juss-Buss er enige i at det er en god løsning å henvise til personopplysningsloven med forskrifter for gjøre brukere oppmerksom på lovverket og forhindre fremtidige uregelmessigheter i regelverket.
 
Merknader til foreslåtte endringer i personopplysningsforskriften
 
Formålet med forskriften er å forsøke å vekte hensynene til arbeidsgiver og arbeidstaker på en god måte. Juss-Buss mener at hensynet til arbeidstakers personvern bør være det primære og mest tungtveiende, arbeidsgivers rett til innsyn bør sterkt begrenses. Det at bestemmelsen gir et generelt forbud vil også være en viktig signaleffekt overfor arbeidsgivere. Vi støtter dermed Departementets valg om å ta utgangspunkt i alternativ 2 ved utformingen av forslaget.
 
 
Til forskriftens virkeområde § 9-1
Juss-Buss mener det bør presiseres i forskriften at det kun kan gis innsyn i informasjon som er tilgjengelig fra arbeidsgivers utstyr, for å unngå usikkerhet rundt dette spørsmålet.
 
Til forskriftens definisjoner § 9-2
Juss-Buss mener at det i utgangspunktet vil være vanskelig å skille mellom personlig og virksomhetsrelatert e-post. E-post har et nært slektskap med telefonsamtalen, noe som fører til at det som kommer til uttrykk i løpet av en e-postkorrespondanse utgjør en form for skriftlig samtale, med flere svar og tilsvar. Innholdet av disse svarene og tilsvarene vil ikke alltid være kun personlig eller kun virksomhetsrelatert. Det vil da være vanskelig å definere en slik korrespondanse, som åpnes som ett enkelt dokument, innenfor den enkelte kategori.
 
Til forskriftens hovedregel § 9-3
Juss-Buss er enig og stiller seg positive til forslaget.
 
Til forskriftens unntaksbestemmelser.
Juss-Buss er enig i at dersom arbeidsgiver ikke har gitt pålegg om hvordan den ansatte skal håndtere videresending eller liknende ved planlagt fravær, skal arbeidsgiver ikke ha rett til innsyn i den ansattes e-postkasse. Ansvaret for å utarbeide gode retningslinjer og rutiner på håndtering av virksomhetsrelatert e-post ved planlagt fravær må være arbeidsgivers klare byrde. Konsekvensen av en manglende instruks for arbeidstakers håndtering av e-post ved virksomheten bør da være at arbeidsgiver således mister retten til innsyn. Eksempler på hensiktsmessige rutiner er krav til ansatte om at det alltid skal sendes en såkalt blindkopi til den overordnede når virksomhetsrelatert e-post sendes. Det bør i bestemmelsen gis et forbud mot represalier på grunnlag av opplysninger innhentet ved innsyn dersom disse opplysningene gir grunn til avskjed eller er av straffbar art. Det vil være uheldig om arbeidsgiver benytter seg av unntaksreglene for innsyn til å samle momenter til en oppsigelse på grunnlag av forhold på arbeidstakers side.
 
 
 
Til § 9-4 Unntak ved den ansattes fravær.
Juss-Buss mener det bør gjøres enda klarere i lovteksten at vilkårene i § 9-4 første ledd bokstav a, b og c er kumulative. For personer uten særlig juridisk kunnskap, kan disse vilkårene misoppfattes.
 
Til § 9-5 Unntak ved mistanke om straffbare forhold mv.
Juss-Buss mener det bør gjøres klarere hva som ligger i begrepet ”begrunnet mistanke” som et vilkår for innsyn. Kan det sammenlignes med ”skjellig grunn til mistanke” i strafferetten, eller andre rettslige standarder?
 
Til § 9-6 Innsyn ved arbeidsforholdets opphør.
Juss-Buss er enig og stiller seg positive til forslaget.
 
Til § 9-7 Informasjon om innsyn
Juss-Buss mener at skriftlig varslig bør prøves så langt som praktisk mulig ved varslig om innsyn, men stiller seg ellers positive til forslaget.
 
Til endringer av § 10-3
Juss-Buss er enig og stiller seg positive til forslaget.
 
 
 
Juss-Buss, ved Sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppa (SAG)
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM