21.11.2006 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om statsborgerskap (statsborgerskapsloven) og forskrifter til statsborgerloven m.m.

(21.11.06) Integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrifter til statsborgerloven m.m. til høring.
 

 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsavdelingen
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
 
 
Oslo, 21. november 2006
Vår ref.: INNVA
Må alltid oppgis.
 
 
 
Deres ref: 05/2787-25 NWO
 
Høringsuttalelse – Forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrifter til statsborgerloven m.m.
 
Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 20.12.2005, om endringer i statsborgerloven, og vil i denne sammenhengen komme med noen kommentarer.
 
Forslag til endringer i § 7
Juss-Buss stiller seg positivt til dette og håper dette vil bidra til å gjøre saksbehandlingen kortere.
 
Forslag til endringer i § 27
Tillegg til § 27 tredje ledd:
 
Dette er positivt for rettssikkerheten, og Juss-Buss stiller seg bak dette.
 
Nytt fjerde ledd:
 
Juss-Buss har prinsipielt ingenting imot dette, men vil likevel redegjøre for mulige, uheldige følger av en slik overprøvningsadgang. La oss ta det eksemplet der en utlending søker om norsk statsborgerskap. Dette går problemfritt og han får etter en tid innvilget dette på den betingelsen at han løser seg fra sitt tidligere statsborgerskap. Dette gjør han ved å gi melding til sitt lands ambassade. To måneder senere viser det seg at departementet vil bruke sin adgang til å overprøve vedtaket etter den nye lovens § 27 fjerde ledd. Saken går deretter tilbake til UDI, der det blir bestemt at det likevel ikke skal innvilges norsk statsborgerskap, slik at det tidligere vedtaket blir kjent ugyldig. Utlendingen har altså som et resultat av dette blitt statsløs ettersom han verken har norsk statsborgerskap eller sitt opprinnelige statsborgerskap, som han måtte oppgi i prosessen med å få et norsk statsborgerskap.
 
Juss-Buss mener også at en slik omgjøringsadgang kan gå utover forutberegningen ved erverv av statsborgerskap, og slik vi ser det veier innrettelseshensynet tyngre enn behovet for ensartet praksis i slike tilfeller.
 
Nytt sjette ledd:
 
Problemstillingen overfor vil også være reell her.
 
 
Forslag til endringer i § 28
Nytt første ledd:
 
Juss-Buss stiller seg positiv til dette.
 
Nytt annet ledd:
 
Juss-Buss har forståelse for at en slik mulighet kan være nødvendig, men terskelen for å benytte seg av denne adgangen bør være høy.
 
Forslag til endringer i § 29
Nytt ledd i § 29:
 
Juss-Buss er enig med departementet i dette så sant det utarbeides retningslinjer for hva slags opplysninger som er relevante, slik at det ikke blir opp til den enkelte saksbehandler å avgjøre hva som kan kreves av opplysninger.
 
 
FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV 13. JUNI 1980 NR. 35 OM FRI RETTSHJELP
 
Forslag til ny § 13 første ledd
 
Juss-Buss stiller seg positivt til dette og mener at dette oppveier for de ulempene som følger av en ny statsborgerskapslov.
 
 
Med vennlig hilsen
for Juss-Buss
 
__________________
Bhupinder Singh Bains
 
 
 
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM