12.12.2006 Høringsuttalelse om forslag til endringer vedrørende soningskø og innholdet i soningen

 

Forslag til endringer vedrørende soningskø og innhold i soningen


1.       INNLEDNING
 
Juss-Buss slutter seg til departementets standpunkt om at kvaliteten på innholdet i soningen må opprettholdes og at tiltak også iverksettes på dette planet.
 
2.       GENERELT OM EMNET
 
Juss-Buss mener sterkt at et bedre og mer meningsfylt innhold i soningen minsker gjentakelsesfaren. Alle tiltak som kan påvirke innholdet i en positiv retning, er velkomne.
 
 
3.0     HØRINGENS PKT. 6.2. – Straffegjennomføringsloven § 16 – gjennomføring av straff utenfor fengsel
 
Nødvendighetskravet i § 16 foreslås fjernet, og åpner da for at ordningen kan benyttes i større grad enn den gjør i dag.
 
Slik Juss-Buss ser det, er denne endringen positiv. Overføring til soning etter § 16 er etter vår mening benyttes oftere enn i dag, hvor adgangen er snever. Fjerning av nødvendighetskravet vil føre til at domfelte, som ellers har alle forutsetninger for å sone utenfor fengsel, kan få adgang til dette i større grad enn før. Dette vil igjen frigjøre plasser i fengsel, som det er stor mangel på, og i sin tur redusere soningskøen.
Samtidig må domfelte fortsatt godtgjøre en ”særlig positiv utvikling” og en særskilt evne og vilje til å gjøre noe med sin livssituasjon. Dette sørger for at det fortsatt skal noe ekstra til for å få innvilget § 16, men etter det nye forslaget vil ordningen omfatte en større gruppe innsatte, og dette mener Juss-Buss er positivt. Forslaget om økt bruk av § 16 bør ikke bare være et midlertidig tiltak.
 
 
 
4.       HØRINGENS PKT. 6.3 – Elektronisk overvåking
 
JD mener at det bør etableres en forsøksordning med elektronisk overvåking i Norge og at det bør være i forhold til straffegjennomføringsloven og ikke ny straffereaksjon.
 
Hva mener Juss-Buss om dette?
 
Det er positivt at slike reaksjoner kan prøves ut spesielt for unge lovbrytere eller førstegangssonere, da disse er ekstra sårbare for opplevelsen et fengselsopphold gir. Et fengselsopphold i ung alder kan virke traumatiserende og virke som en katalysator på senere kriminell løpebane. I en artikkel uttaler Juss-Buss seg kritisk til unge i fengsel ( Stud.Jur nr.6 2006) og det har også vært omtalt i media. Elektronisk overvåking gir unge domfelte muligheten til å fortsette skole og utdanning og samtidig ha familie og kjente omgivelser rundt seg. Dette er hensiktsmessig for å forebygge senere kriminalitet. I vårt arbeid ser vi at fengselsopphold har negativ effekt på unge innsatte.
 
Vi ser at ordningen kan ha aspekter ved seg som kan være negative, for eksempel geografiske og økonomiske, men vi anser muligheten for å holde unge ute av fengsel som så positiv at dette, og andre positive momenter, veier opp for de negative sidene. Juss-Buss spør også om det ikke bør tas inn et vilkår om samtykke fra innsatte i bestemmelsen.
 
Vi er enige i departementets vurdering om at elektronisk overvåking bør være en del av straffegjennomføringen og ikke noe retten kan idømme som en straffereaksjon.
 
5. HØRINGENS PKT. 6.4. og 6.5. – Overgang til samfunnsstraff og utvidelse av promilleprogram
 
Juss-Buss er udelt positiv til forslaget om økt bruk av samfunnsstraff. Vi anser friomsorgskontor for å utgjøre en svært viktig del av kriminalomsorgen, og støtter en økt bevilgning til disse. Modell 2 (lenger straff) eller 3?
 
Videre er det meget positivt at det foreslås å utvide ordningen med promilleprogram til kjøring i påvirket tilstand hvor påvirkningen skyldes annet enn alkohol. Statistikk viser at det er stadig flere som kjører bil i påvirket tilstand, og stadig oftere er man ruset på andre ting enn alkohol. Det er da logisk å la tilsvarende behandlingsprogrammer som for promillekjørere inntas i loven slik at de som har slike problemer, får en tilsvarende reaksjon som promillekjørere gjør.
 
5.       AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM