print logo

21.12.2006 Høringsuttalelse - forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandrere

Vi viser til departementets høringsbrev av 11.04.03. Juss-Buss har følgende merknader 
til utkastet til forskrift (utkastet). Undertegnede er medarbeidere i Sosial, trygde- og 
arbeidsrettsgruppa ved Juss-Buss.


Generelt
 
I utkastet presiserer departementet hva som er legitime fraværsgrunner fra introduksjonsprogram, samt vilkår for introduksjonsstønad under fraværet. Juss-Buss stiller seg i all hovedsak bak forslaget, men har enkelte forslag til endringer.
 
Langvarig sykefravær
 
Egen sykdom og barns sykdom er i utgangspunktet legitime grunner for fravær, og skal ikke føre til trekk i introduksjonsstønaden jfr introduksjonsloven § 10 og utkastets §§ 2-1 og 3-1. Dette samsvarer med arbeidslivets alminnelige regel om sykepengedekning etter folketrygdloven.
 
Fra dette utgangspunktet oppstilles et unntak i §§ 2-5 og 3-4 jfr § 5-2 for ”langvarig fravær”. Kommunen står i disse tilfellene fritt til å frata deltakeren stønaden og pålegge permisjon, jfr utkastets § 5-2.
 
Flere momenter taler etter vår mening for å la deltakere opprettholde introduksjonsstønaden ved fravær iinntil et år.
 
Etter forslag til introduksjonslov § 10 første punktum skal fravær som ikke skyldes sykdom lede til reduksjon i introduksjonsstønaden. Departementet er videre gitt fullmakt i annet punktum til å gi ” nærmere regler om fravær og permisjon”. Ordlyden må etter vår mening forstås slik at den i en viss utstrekning verner om retten til introduksjonsstønad under sykdom. Departementet står etter Juss-Buss’ mening neppe helt fritt til å redusere introduksjonsstønaden.
 
Det fremgår av Ot.prp nr 28 (2002-2003) at lovgiver tar sikte på at reglene om introduksjonsstønad skal samsvare med tilsvarende regler i arbeidslivet. Etter folketrygdlovens (ftrl.) regler om sykepenger kompenseres inntektstapet fullt ut ved sykdom i inntil ett år. Det grunnleggende hensynet bak sykepengeordningen, nemlig at de som ulykkeligvis blir syke ikke skal lide økonomisk overlast, bør tillegges vekt også i forhold til reglene om introduksjonsstønad under sykdom.
 
Introduksjonsordningen er ikke det samme som arbeid. Reelt sett er deltakerne imidlertid forhindret fra å få alternativt arbeid i tiden programmet varer. Dette skyldes blant annet at de ikke behersker språket og enda mangler en grunnleggende forståelse av norsk kultur. De har følgelig ingen reell mulighet til å tjene opp rett til sykepenger etter folketrygdloven. Dette gjør det etter vår mening naturlig å tilgodese dem med kompensasjon i form av integrasjonsstønad under sykdom.
 
Hensynet til deltakernes mulighet til å forutberegne sin økonomiske situasjon tilsier at det er urimelig å frata dem introduksjonsstønaden under sykdom. Alternativet for denne gruppen er å søke sosial stønad. Dette vil lede til en vesentlig dårligere økonomi i en allerede vanskelig livssituasjon.
 
Videre mener Juss-Buss at det blir unødig komplisert å forholde seg til lovens regler dersom man i forskrift reduserer rekkevidden av lovens rettighetsbestemmelser. Det bør i denne sammenhengen tas hensyn til at de som får disse rettighetene er mennesker som er nye i landet og har dårlig kjennskap til språket. Det bør derfor fra departementets side etterstrebes å gjøre lovtekst og forskrift så klar og lettfattelig som mulig.
 
Juss-Buss mener subsidiært at det er problematisk at departementet velger å overlate vurderingen av hva som er ”langvarig” til kommunene. Dette kan lett kunne føre til ulik praksis, noe man blant annet ser i sosialtjenesten. Fylkesmannens overprøvingskompetanse er ingen garanti for lik praktisering av reglene.
 
Vi ser også betydningen av å presisere uttrykket ”langvarig” av hensyn til deltakerne. Dette gir dem bedre mulighet til å forutse sin rettsstilling. Fylkesmannens instruks til kommunale organer blir ikke nødvendigvis kjent for deltakerne. Det er lettere å gjøre seg kjent med innholdet av en forskrift.
 
Svangerskap og fødsel
 
Etter utkastets §§ 4-1 og 4-2 har mor rett til permisjon med permisjonsstønad i inntil 10 dager i forbindelse med svangerskapet og inntil 20 dager etter fødselen. I utkastets § 5-3 foreslår departementet videre en ordning med inntil 8 måneders permisjon uten introduksjonsstønad. Disse 8 månedene kan fordeles på foreldrene. Juss-Buss mener perioden på til sammen 30 dager med stønad er for kort.
 
Det følger av ftrl. § 14-6 jfr § 14-7 at kvinner i arbeidslivet for øvrig er tilgodesett med fødselspenger som gir full kompensasjon for inntektstapet i 42 uker i forbindelse med fødsel. Bakgrunnen for regelen i folketrygdloven er å sikre foreldre økonomisk i forbindelse med graviditet og fødsel. Mor og barn har behov for mye kontakt det første året etter fødselen. Det er derfor en dårlig ordning å presse mor ut i arbeidslivet så tidlig at hensynet til barnet lider. Foreldre rammes unødig hardt i en sårbar livssituasjon. Enslige kvinner vil rammes spesielt hardt slik forslaget står.
 
Forslaget kan også føre til at innvandrerkvinner som får barn stilles økonomisk sett dårligere enn menn. På denne måten gjør man kvinnen avhengig av mannen økonomisk sett. Dette vil kunne gjøre det vanskeligere å jobbe for likestilling og selvstendighet for innvandrerkvinner.
 
Juss-Buss foreslår at kvinner tilgodeses på samme måte som etter systemet i folketrygdloven, dvs med hovedregel om til sammen 42 uker permisjon med introduksjonsstønad. Det er neppe rimelig at deltaker stilles bedre enn ordinær arbeidstaker. Det bør derfor stilles som vilkår at deltaker har vært i introduksjonsordningen i minst 6 av de siste 10 månedene, tilsvarende ftrl. § 14-4. Det er videre naturlig at barnets far får rett til permisjon tilsvarende etter folketrygdlovens regler.
 
Bortfall av introduksjonsstønad og ”frysing” av program
 
Juss-Buss mener det er riktig å fryse programmet også når deltakeren mottar stønad under lange fravær. På denne måten ivaretas hensynet til opplæring og integrering samtidig som deltakeren ikke rammes økonomisk.
 
 
 
Med vennlig hilsen
for Juss-Buss
 
___________________                                                          ___________________
Anne-Grete Strand                                                                   Lars Christian Sunde
 
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM