28.3.2006 Høringsuttalelse til høringsnotat med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven m.v.

 Viser til departementets høringsbrev av 14. februar 2006.


Generelle bemerkninger
Juss-Buss er en frivillig rettshjelpsorganisasjon, og tar årlig i mot ca 500 henvendelser vedrørende arbeidsrett. De fleste av henvendelsene kommer fra de svakest stilte arbeidstakerne.Gjennom vår praksis har vi opparbeidet oss erfaringer i forhold til denne gruppen, og på bakgrunn av dette kommer vi med følgende bemerkninger:
 
§ 2-2 tredje ledd
Juss-Buss støtter endringsforslaget.
 
 
§ 10-5, første og annet ledd
Juss-Buss støtter endringsforslaget. Juss-Buss ser det som klart at dersom det er meningen at både den daglige og den ukentlige begrensningen skal gjelde, må det foretas en endring på dette punkt. Videre bør det også presiseres at overtidsarbeid vil komme i tillegg til den alminnelige arbeidstiden.
 
 
§ 10-6 femte og niende ledd
Juss-Buss støtter endringsforslaget.
 
§ 10-8
Juss-Buss støtter endringsforslaget.
 
§§ 14-17, 14-18 og 14-19
Juss-Buss støtter endringsforslaget.
 
 
§ 15-4 annet ledd
Juss-Buss støtter endingsforslaget.
 
§ 17-2 fjerde ledd
Juss-Buss mener at fristen til å ta inn en sak for tvisteløsningenemda klart bør stå i loven. Dette fordi lovteksten er lettere tilgjengelig folk flest enn forskrifter. Selv om adgangen til å ta en sak inn for domstolene ikke går tapt fordi en ikke overholder fristen til tvisteløsningsnemda, er det uheldig at dette ikke kommer klart frem i lovteksten.
 
§ 17-4 femte ledd:
Juss-Buss støtter endringsforslaget.
 
Kapittel 5 Valgrett ved virksomhetsoverdragelse
Juss-Buss mener at spørsmålet bør underlegges en egen utredning. Videre mener vi at dette er et felt som bør lovreguleres.
 
 
Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppen på Juss-Buss:
 
______________________                ___________________                     
Karoline Ramdal                                   Siri Kindt Ravnestad
 
 
______________________                ___________________
Torunn Hardeland                                 Limita Lunde
 
 
 
______________________
Olaf Rønning
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM