Høringsuttalelse om forslag til ny § 101 sjette ledd i ny utlendingslov

Juss-Buss viser til høringsbrev av 20.11.2006 om forslag til ny § 101 sjette ledd i ny utlendingslov.


Forslaget innebærer at når departementet instruerer om berostillelse av en bestemt type saker i påvente av regelverksendringer, kan departementet samtidig instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å instruere politiet om å utsette iverksettingen av allerede fattede vedtak innen samme kategori av saker.

 
Juss-Buss stiller seg positive til forslaget. Vi mener at en slik instruksjonsadgang vil gi et mer konsekvent, sammenhengende og rimelig regelverk i denne typen saker. Endringen vil også kunne bidra til en mer human behandling av de berørte utlendingene. Videre vil utlendingsmyndighetene i større grad kunne sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig, hvis utlendingen er tilgjengelig i Norge under saksbehandlingen.    
 
 
Med vennlig hilsen
for Juss-Buss
 
_______________________
Helle Falkenberg
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM