Retursentre - den eneste løsningen?

Innlegg i Ny Tid. 

Retursentre – den eneste løsningen?

Asylretur. Som ledd i Regjeringens mål om å styrke returarbeidet og øke antallet uttransporteringer av asylsøkere, anbefaler nå Utlendingsdirektoratet (UDI) etablering av 30 retursentre rundt i Norge. UDI har endelig innsett at reduksjon av levestandard ikke øker frivillig retur, men snarere virker returhemmende.

Juss-Buss er positiv til at det skjer endringer. Bedre helsehjelp, basisutbetalinger og kompetansehevende aktiviteter vil kunne øke livskvaliteten og forebygge passivisering av asylsøkere.

Juss-Buss er likevel skeptisk til at retursentre vil øke frivillig retur og gjøre uttransportering lettere. Mennesker som blir værende i Norge etter endelig avslag ser ikke på retur til hjemlandet som et reelt alternativ. De velger heller å leve under uverdige forhold i Norge. Mange av disse menneskene kan ikke uttransporteres på grunn av identitetstvil eller mangel på returavtaler. Etablering av slike retursentre vil ikke endre antallet papirløse i Norge.

Regjeringens fokus på retur må derfor endres. Andre metoder må benyttes for å løse situasjonen for mennesker som har levd årevis Norge under uverdige forhold. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen plikter Norge å hindre at ingen lever under umenneskelige forhold. Her må Regjeringen følge sine forpliktelser.

Og dette er ganske enkelt. I utlendingsloven har vi allerede en bestemmelse som sier at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt. UDI og Utlendingsnemda praktiserer dessverre ikke bestemmelsen i tråd med lovgivers intensjon. I praksis medfører dette at barns tilknytning til riket ikke tillegges vekt ved vurdering av om oppholdstillatelse skal gis. Innvandringsregulerende hensyn går foran.

Når det gjelder voksne er det også en bestemmelse i utlendingsloven som regulerer dette spørsmålet. Imidlertid praktiseres denne så strengt at ingen har falt inn under bestemmelsen. Storberget må derfor skjære igjennom og sørge for en praksisendring. Vi krever en human utlendingspolitikk som er i tråd med menneskerettighetene.

Idunn Flood, Juss-buss

Ny Tid, den 19.11.2010  

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM