print logo

Publications - Page 3

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Gjeld- og familierettsgruppa har skrevet høring om registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering, også omtalt som gjeldsregister. Juss-Buss har lenge kjempet for å innføre et gjeldsregister. Bankenes rutiner for å sjekke privatpersoners kreditt er for dårlig, og dagens lovverk gjør at bankene kan gjemme seg bak en manglende mulighet for adekvat kredittvurdering. Resultatet er at privatpersonen må bære tapet. Ved å innføre et gjeldsregister vil finansinstitusjonene ha et større ansvar da de får muligheten til å foreta en bedre kredittvurdering av lånesøkere.

Hele høringen kan du lese her.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

I høringsuttalelsen angående forslag til tiltak mot ufrivillig deltid i arbeidsmiljøloven stiller Juss-Buss seg i hovedsak bak forslagene. Vi foreslår i tillegg en presisering av vilkåret "jevnlig" i den foreslåtte § 14-3a første ledd, og at arbeidsgiver i tillegg til den foreslåtte drøftelsesplikten i den foreslåtte §14-3 fjerde ledd får en dokumentasjonsplikt angående bruk av deltidsstillinger. Tiltak bør også gjøres for å skjerpe tvisteløsningsnemndas praksis angående vilkåret "vesentlig ulempe" i arbeidsmiljøloven § 14-3 andre ledd, som i dag ikke praktiseres i henhold til ordlyden og forarbeidenes intensjon.

Høringsuttalelsen kan du lese her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

 

Sommeren  2011 avga Norge sin syvende rapport til FNs torturkomité (CAT). Som en  del av NGO-forum bidro Juss-Buss til utarbeidelsen av en alternativ  rapport, med innspill til departementets rapportering. Rapporten kan  leses ved å trykke her.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Høringsuttalelse om muligheten for frigang fra første soningsdag i norske fengsler. 

Uttalelsen finner du her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Juss-Buss har skrevet høring til NOU 2011:15 Rom for alle. 

Utvalget foreslår flere endringer i den sosiale boligpolitikken, og Juss-Buss stiller seg i all hovedsak bak forslagene. NOUen tar til orde for et økt fokus på boligen som en del av velferdspolitikken, og vil forhåpentligvis bidra til at flere får en trygg bosituasjon. Særlig positivt er et forslag fra utvalgets flertall om å gi vanskeligstilte krav på hjelp til å skaffe seg et forsvarlig botilbud, samt presiseringen av kommunenes ansvar for å yte hjelp. Dette har Juss-Buss arbeidet for i lang tid.  

Høringsuttalelsen kan du lese her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Uttalelse fra Juss-Buss i forbindelse med høring om forslag til endring av utlendingsloven og -forskriften – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse i forbindelse med høring om forslag til ny klageordning for utlendingssaker. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Uttalelse fra Juss-Buss i forbindelse med høring om forslag til endringer i utlendingsloven kan du lese her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Juss-Buss har inngitt merknader til høringen om EMD-reformen og Norges oppfølging av Interlaken-prosessen. Vi fremhevet spesielt betydningen av rettshjelp for å effektivisere menneskerettighetsbeskyttelsen. I tillegg ble det fremhevet at oppfølging av menneskerettighetsforpliktelsene må skje mer planmessig, og at kunnskapen om menneskerettigheter hos forvaltningen må økes.

Merknadene kan du lese her

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Juss-Buss sendte 26.02.2013 ut en pressemelding angående en sak om sosialstønad til utvist utlending i VG 25.02.13.

Pressemeldingen kan du lese her.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Juss-Buss uttaler seg om familigjenforeningsreglene. 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Nettavisen

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

VG-Dine penger

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Nettavisen

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Nettavisen

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Innlegg i Advokatbladet om papirløse. 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM