Fri rettshjelp

 

 

FRI RETTSHJELP

- EN KORT OVERSIKT -


 

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en statlig ordning hvor privatpersoner, på visse vilkår, kan få dekket sine kostnader ved juridisk bistand. Ordningen skal sikre at ingen lider rettstap på grunn av manglende økonomisk evne.

 

Hva kan man få av fri rettshjelp?

Etter ordningen med fri rettshjelp kan man få:

 • Fritt rettsråd, dvs. dekket utgifter ved veiledning og hjelp i juridiske spørsmål fra en advokat.
 • Fri sakførsel, dvs. dekket utgifter ved å føre en sak for retten.
 • Fritak for rettsgebyr, dvs. man slipper å betale behandlingsgebyrer fra domstoler eller forvaltningsorgan.

Det er viktig å merke seg at fri rettshjelp i alminnelighet ikke dekker motpartens saksomkostninger, og at man derfor kan risikere å måtte betale disse om man taper en eventuell rettssak.

 

Når kan man få fri rettshjelp?

For å kunne få fri rettshjelp er det et krav om at man ikke får dekket utgiftene til juridisk bistand på en annen måte. Har man for eksempel rettshjelpsforsikring, eller er medlem i en fagforening som yter rettshjelp til sine medlemmer, får man ikke fri rettshjelp.

Det må også være nødvendig ogrimelig at det offentlige yter hjelp. Under henvisning til det offentliges veiledningsplikt vil det for eksempel ofte anses som urimelig at søkere får innvilget fri rettshjelp i saker mot forvaltningen. I mange tilfeller vil også det at man selv har forårsaket situasjonen være et moment som taler imot å innvilge fri rettshjelp.

I tillegg må den aktuelle saken falle inn under visse saksområder:

 • Fritakelse fra militærtjeneste for vernepliktige
 • Overprøvelse av administrative tvangstiltak
 • Fylkesnemndsaker om tvangstiltak overfor rusmiddelmisbrukere
 • Fylkesnemndsaker i barnevernsspørsmål
 • Kontrollkommisjonssaker om psykisk helsevern
 • Smittevernnemndssaker
 • Saker hvor søksmål er anbefalt av Sivilombudsmannen
 • Erstatningssaker for voldsofre mot gjerningspersonen
 • Saker i forbindelse med tvangsekteskap
 • Visse utlendingsrettslige saker
 • Erstatningssaker for urettmessig straffeforfølgning (kun fritt rettsråd)
 • For ofre for mishandling fra nærstående, ved straffesak mot gjerningsmannen (kun fritt rettsråd).
 • Visse barnevernssaker (kun fritt rettsråd)

I sakene listet opp nedenfor, må man ha en bruttoinntekt under kr. 230 000,- og en nettoformue under kr. 100 000,-. For ektefeller og samboere vurderes deres økonomi samlet, men inntektsgrensen heves til kr. 345 000,-. Ved beregningen av nettoformuen tas det i praksis ikke hensyn til den formue søkerens bolig representerer. Loven gir hjemmel for å fravike disse grensene, men i praksis er dette kun aktuelt ved svært små overskridelser.

 • Ekteskaps- og barnelovssaker, og saker om skifte av felleseie
 • Saker om rett til felles bolig ved opphør av husstandsfellesskap
 • Erstatningssaker mot skadevolder ved personskade eller tap av forsørger
 • Ved oppsigelses- og utkastelsessaker etter husleieloven og tvangsfullbyrdelsesloven, når det gjelder leietakers bolig
 • Oppsigelses- og avskjedssaker for arbeidstaker
 • Saker for Trygderetten
 • Søknad og klage i sak om voldsoffererstatning (kun fritt rettsråd)
 • Klagesaker til fylkestrygdekontoret og Rikstrygdeverket (kun fritt rettsråd)
 • Klagesaker til overordnet forvaltingsorgan i Aetat (kun fritt rettsråd)

Det er mulig å få fri rettshjelp utenfor de saksområder som er listet opp ovenfor, men det skal svært mye til for å fri rettshjelp utenfor disse saksområdene.

 

Må man betale noe?

I de saker hvor det stilles krav til søkerens inntekt må man betale en egenandel av hjelpen man mottar. Dette gjelder likevel ikke hvis man har en bruttoinntekt på under kr. 100 000,-. Rettshjelpen er altså gratis dersom du har behov for hjelp innen de saksområder der det ikke stilles krav til inntekt.

Egenandelen skal tilsvare grunndelen, som per mai 2006 utgjør kr. 805,-.

For fri sakførsel er egenandelen på 25 % av utgiftene, men ikke mer enn fem ganger grunndelen. Dette utgjør, per mai 2006, kr. 4025,-.

 

Hvordan søke om fri rettshjelp?

Dersom du ønsker å søke om fri rettshjelp, bør du henvende deg til en advokat, eller fylkesmannen i ditt fylke. Bor du i Oslo, kan du også henvende deg til Kontoret for Fri Rettshjelp i Storgata 19, 2. etasje, tlf.nr.: 23 48 79 00. Se også deres internettsider: www.fri-rettshjelp.oslo.kommune.no

 

Mer informasjon?

Mer informasjon om fri rettshjelpsordningen kan du få ved å henvende deg til fylkesmannen, en advokat eller rettshjelper i nærheten av der du bor.

 

 

 

Kvalifiserer du ikke til fri rettshjelp er det mulig at Juss-Buss kan hjelpe deg. Juss-Buss tilbyr gratis rettshjelp innen følgende utvalgte rettsområder:

 

Arbeidsrett

Sosialrett

Trygderett

Innvandringsrett

Fengselsrett

Husleierett

Psykiatrirett

Gjeldsrett

Barnefordelingsrett

 

Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre lokaler i Arbins gate 7, innenfor våre saksmottakstider:

 

Mandag kl 10 – 15

Torsdag kl 17 – 20  

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM