Pakistanere får avslag

FOR STRENG. Dagens visumpraksis for pakistanske visumsøkere til Norge
er for streng. Terskelen må senkes.

Ni av ti får. Av totalt 118 908 personer som søkte visum til Norge i 2007 fikk 109 674 innvilgelse. Dette viser at ni av ti søkere får innvilget visum. For noen land er likevel avslagsprosenten svært høy, og Pakistan skiller seg ut i denne retningen. Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det omkring 28 000 norskpakistanere i Norge. Mange av disse er avskåret fra å få besøk av sine nærmeste slektninger på grunn av den strenge visumpraksisen. I fjor søkte 2391 pakistanere om visum til Norge. Av disse fikk 1100 avslag. Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppgitt at frykten for at pakistanere ikke reiser hjem er årsaken til den strenge praksisen.

Unge og ugifte.

Utlendingsmyndighetene kan utvise skjønn i visumsakene. Ett av forholdene de vurderer er om søkeren sannsynligvis vil returnere til hjemlandet. Da kan de legge vekt på den generelle erfaringen de har med søkere fra det aktuelle området og de individuelle forholdene ved søkeren. Gjennom arbeidet i Juss-Buss ser vi at UDI og ambassaden i Pakistan lar generell erfaring med borgere fra Pakistan være utslagsgivende ved vurdering av returforutsetningene, og at det i liten grad legges vekt på de individuelle forholdene til søkeren.

Delta i bryllup.

Et eksempel vi har kommet over i vår saksbehandling som kan nevnes, er en forretningsmann fra Pakistan, som ønsker å delta i bryllupet til sin svigerbror. Til tross for at han har en sterk tilknytning til sitt hjemland gjennom arbeid, familie og stabil økonomi, ble søknaden avslått. Avslaget er begrunnet med at han ikke har sterk nok tilknytning til Pakistan, og at landets økonomiske og sosiale forhold gjør det attraktivt for ham å bli værende i Norge. Det kan virke som om UDIs praksis henger igjen fra den tiden visumbesøkende kunne søke familiegjenforening fra Norge. Da var det større risiko for at pakistanere forsøkte å bli værende etter endt visumperiode. Fra høsten 2006 har de imidlertid ikke hatt denne muligheten lenger.

Få fra Pakistan.

I 2007 søkte bare 43 personer fra Pakistan asyl i Norge. Det er med andre ord svært få asylsøkere fra Pakistan. Dette tilsier at risikoen for at pakistanske borgere som besøker familie i Norge ikke skal returnere til sitt hjemland, er marginal. Tallene sett i sammenheng, viser at hvis UDI frykter at de besøkende vil fremsette søknader om asyl i Norge, er dette ubegrunnet.

Tynt grunnlag.

UDIs vurderinger som begrunner avslag i visumsakene er bare basert på antagelser som ikke kan forankres i de faktiske forhold. UDI avslår dermed visum på et tynt grunnlag, og antar uten tilstrekkelig statistisk materiale at pakistanere ikke returnerer til hjemlandet sitt etter besøk hos slektninger i Norge.Det er tydelig at dagens visumpraksis for pakistanske visumsøkere er for streng. Det må være mulig for pakistanere å besøke slektninger i Norge.
By Sajid Iqbal
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM