Gjeldsrett

Det å ha gjeld man ikke greier å betale tilbake kan være en vanskelig situasjon å være i. Svært mange med gjeldsproblemer synes det er vanskelig å ta tak i problemene sine, og vet ikke hvor de skal begynne. Første skritt er å forsøke å få oversikt over gjelden din. Jussbuss kan så hjelpe deg med å peile ut veien videre. 

Dersom du har fått et betalingskrav som du mener er galt, kan vi hjelpe deg med å bestride det. Dersom du er enig i at du skylder penger, kan vi blant annet hjelpe deg med å forhandle med kreditor og få i stand en betalingsavtale. Vi kan også hjelpe dersom gjelden din inndrives med tvang fra namsmyndighetene, eller dersom du er i en prosess der du søker gjeldsordning.

Jussbuss jobber også rettspolitisk med å endre regelverk som kan bedre situasjonen for personer som har fått uhåndterbar gjeld eller som kan forhindre at slike situasjoner oppstår.

Nedenfor finner du svar på noen vanlige spørsmål og nederst finner du Jussbuss sine brosjyrer om håndtering av gjeld.

Ønsker du hjelp med et gjeldsspørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.

Vanlig stilte spørsmål

Hvor kan jeg få hjelp med gjeldsproblemene mine?
Ditt lokale NAV-kontor har plikt til å hjelpe deg. Spør om å få snakke med en økonomisk rådgiver. Du kan også ta kontakt med økonomirådstelefonen i NAV, på telefonnummer 55 55 33 39. Her kan du motta enkel rådgivning om hvordan man kan håndtere gjeldsproblemer. Jussbuss har utarbeidet en gjeldsbrosjyre hvor du får veiledning slik at du i størst mulig grad kan løse dine gjeldsproblemer selv. Denne finner du nedenfor.

Hva er livsopphold?
Dersom du ikke klarer å betale gjelden din, kan saken havne hos namsmyndighetene for at de skal kunne gjennomføre tvangsfullbyrdelse. Namsmyndighetene vil da vurdere om du har lønn eller trygd utover det som trengs for å dekke rimelige boutgifter og ditt såkalte livsopphold.

Nødvendig livsopphold betyr utgifter som mat, klær, forsikringer, strøm og telefon. Staten har fastsatt satser for hvor mye som normalt trengs til nødvendig livsopphold og legger som regel disse satsene til grunn. Satsene finner du blant annet på regjeringen, NAV og Statens Innkrevingssentral sine hjemmesider.

Disse satsene legges også til grunn dersom du har fått innvilget gjeldsordning. 

Jeg har ikke lenger oversikt over gjelden min, hva kan jeg gjøre?
Åpne alle brev og få en oversikt over kreditorene dine. Neste skritt i prosessen er å sende ut et brev til alle kreditorene hvor du ber om å få fullstendig oversikt over kravene de har mot deg. Lag så en økonomisk oversikt hvor du fører opp kreditorene og det beløpet du skylder dem. Mer informasjon om hvordan du går frem finner du i Jussbuss’ gjeldsbrosjyre. Du kan alternativt ta kontakt med NAV og be om økonomisk rådgiver.

Kan jeg få ettergitt gjelden min?
Den klare hovedregel er at man skal betale det man skylder og derfor får man svært sjelden ettergitt gjelden sin.

Det finnes likevel noe som heter gjeldsordning. Gjeldsordning har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning innebærer vanligvis at du betaler det du kan til kreditorene dine over en femårsperiode, og at gjelden din, helt eller delvis, slettes. Perioden kan i visse tilfeller utvides til syv år. Hva du skal betale i gjeldsordningsperioden blir beregnet etter hva du sitter igjen med etter at livsopphold og boutgifter er trukket fra inntektene dine. Realiteten er at du må leve på et økonomisk eksistensminimum i fem til syv år.

Det er ikke nok at man har gjeldsproblemer for å få en gjeldsordning. Mange strenge vilkår må være oppfylt. For nærmere informasjon om disse se brosjyren vår.

Jeg har ikke penger til å betale regningene mine akkurat nå, hva kan jeg gjøre?
Det finnes ingen regler om hvordan du bør henvende deg til kreditorene, men jo før du tar kontakt desto bedre. Det er viktig at du er ærlig med kreditorene dine. Informer derfor om all gjeld du har, hvordan din økonomiske situasjon er akkurat nå og hvordan utsiktene fremover er.

Har du ikke mulighet til å betale regningene dine, må du ta kontakt med kreditor så raskt som mulig. Forklar situasjonen, slik at kreditor skjønner at det er dine betalingsmuligheter som er begrenset, ikke betalingsviljen.

Kom med et forslag til løsning. Du kan be om betalingsutsettelse, frysing av renter, en nedbetalingsordning eller tilbud om endelig oppgjør. Les mer om dette i kapittel 5 i Jussbuss’ gjeldsbrosjyre.

I denne situasjonen er det viktig at du har oversikt over gjelden din og over din økonomiske situasjon, slik at du vet hva du kan tilby og hva du kan forhandle med. Forslagene dine må være realistiske ut fra egen økonomisk situasjon, slik at du faktisk klarer å betale det du lover. Dersom du ikke betaler det du lover, vil kreditor være mindre velvillig til å inngå nye betalingsavtaler i fremtiden.

 

Brosjyrer

Gjeldsbrosjyre

 

Forliksrådet

 

Økonomisk oversiktsmal