Høringer

Jussbuss er fast høringsinstans.  

Våre nyeste høringsuttalelser oppdateres fortløpende i oversikten nedenfor.

I menyen til venstre finner du en oversikt over høringsuttalelser fra Jussbuss sortert etter dato.

Publisert 16. feb. 2018 11:31

Fengselsgruppen i Jussbuss har svart på en høring om endring av reglene for bruk av straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenkesoning).

Departementet har kommet med flere gode forslag. Vi støtter forslaget om å øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll fra 4 til 6 måneder, og å unnta domfelte som er varig soningsudyktige fra vilkårene om gjennomføringstid mv. ved vurdering av spørsmålet om straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Jussbuss er negative til andre deler av forslaget. Det gjelder blant annet forslaget om å lovfeste bruk av digital teknologi for å kontrollere vilkårene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll, og å utvide hvilke typer lovbrudd som kategorisk er avskåret fra muligheten til å sone med elektronisk kontroll. Les hele høringssvaret her.

 

Publisert 12. feb. 2018 14:36

 

Etter anbefaling fra ESA ønsker Justisdepartementet å innføre klageadgang for tredjelandsborgere som har fått avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til en EØS-borger .

I høringssvaret stiller Jussbuss seg positive til at slike avslag vil bli behandlet som enkeltvedtak. Samtidig påpeker Jussbuss at det er viktig at forvaltningslovens saksbehandlingsregler overholdes, og at adgangen til utsatt iverksettelse tolkes i lys av EØS-regelverkets prinsipp om fri bevegelighet.

Jussbuss er negative til at det foreslås kutt i adgangen til fritt rettsråd. Dersom så skal gjøres, bes det om en reell vurdering av behovet for rettshjelp ved avslag på oppholdskort med påfølgende utreisefrist.

Høringssvaret kan lese her.

 

 

Publisert 12. des. 2017 11:15

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på en høring om endring av reglene om prøvetid for forvaringsdømte. Departementet foreslår blant annet å endre vilkåret for å innvilge forvaringsdømte prøveløslatelse, samt å la kriminalomsorgen bestemme fristen for når prøveløslatelsen må finne sted.

Endringene innebærer en betydelig innstramming i dagens regler. Jussbuss stiller seg negative til endringene, og mener departementet ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet dette forslaget. Les hele høringssvaret her.

Publisert 23. okt. 2017 09:57

Det arbeides for tiden med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Husleie- og gjeldsgruppen hos Jussbuss har sendt inn skriftlig forslag til dette arbeidet. Vi har tatt opp flere temaer som vi mener det er viktig at settes på dagsordenen i arbeidet med en stortingsmelding om forbrukervern. Vi mener at markedsføringen av usikret kreditt bør reguleres strengere enn i dag. Vi mener også at det bør vurderes å innføre et rentetak. Det er viktig at informasjon om lånevilkår fremkommer klart. Derfor mener vi at det bør stilles strengere krav til klarspråk enn i dag. Også i kommunikasjon fra det offentlige bør det stilles krav til klart språk. Vi mener at forliksrådsordningen slik den er i dag ikke ivaretar grunnleggende rettsikkerhet på en tilfredsstillende måte. På grunn av dette må det innføres mottakskvittering og gjennomføres tiltak for å hindre uriktige dommer. Økonomisk rådgivning er en viktig tjeneste, det må derfor bevilge tilstrekkelig med penger til økonomisk rådgiver i NAV. Vi mener også at det må innføres et enhetlig gjeldsregister og at inndrivelseskostnader og saksomkostninger bør begrenses. Nysgjerrig? Les vårt innspill her.

Publisert 23. okt. 2017 09:53

Det arbeides for tiden med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Husleie- og gjeldsgruppen hos Jussbuss har sendt inn skriftlig forslag til dette arbeidet. Vi har tatt opp flere temaer som vi mener det er viktig at settes på dagsordenen i arbeidet med en stortingsmelding om forbrukervern. I vår uttalelse om utfordringer på boligmarkedet har vi tatt opp leietakers rettigheter. Vi er kritiske til dagens regulering av kredittavtaler, og mener at det bør innføres strengere regulering. Videre mener vi at utleier bør få en plikt til å informere leietaker dersom leiekontrakten avviker fra lovens løsning. Jussbuss vil også at Husleietvistutvalget skal bli landsdekkende. Til sist setter vi fokus på en gruppe vanskeligstilte forbrukere - de som leier kommunal bolig. Vi mener at deres rettigheter bør styrkes.  Nysgjerrig? Les vårt innspill her.

Publisert 6. okt. 2017 10:02

Departementets høring om fast ansettelse i bemanningsbransjen er noe Jussbuss har vært svært opptatt av. I bransjen har det lenge vært normen at ansatte i vikarbyrå ansettes på såkalte "nulltimers"-kontrakter. I praksis betyr dette at arbeidstakere er ansatt på fast basis, men "uten garantilønn". Altså at en arbeidstaker som i realiteten kun arbeider ved midlertidig behov og når vikarbyrået mottar oppdrag, er fast ansatt selv om han eller hun ikke arbeider. Dette er en praksis som har utbredt seg også utenfor bemanningsbransjen, og Jussbuss ser behovet for at dette slås ned på, da kontrakter som dette åpner opp for sosial dumping. Det gir en uforutsigbar arbeidshverdag for arbeidstakere, og spesielt dersom de skulle ha behov for sykepenger eller andre ytelser ved sykdom og nedsatt arbeidsevne. Les hele høringssvaret her.

Publisert 6. okt. 2017 09:58

Tariffnemnda har foreslått allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter. Jussbuss stiller seg positive til at det allmenngjøres tariffavtaler, særlig i bransjer hvor organiseringsgraden er lav. Dette bidrar til bedre rettigheter både for de som er fagorganisert, men også for andre arbeidstakere. Dette er spesielt bra for utenlandske arbeidstakere. Vi mener også at å inkludere tariffavtalens bestemmelser om natt-, kvelds- og helgearbeid bidrar til å minske lønnsforskjellene mellom disse gruppene med arbeidstakere. Vil du lese mer, finner du vårt høringssvar her.

Publisert 11. sep. 2017 11:49

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om endringer i retningslinjer for permisjon.  Det foreslås en rekke endringer i kriminalomsorgsdirektoratets retningslinjer for permisjon fra fengsel.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det innebærer svært uheldige innstramminger i permisjonsreglene. Av den grunn er det også svært betenkelig at Jussbuss og andre sentrale organisasjoner ikke ble tilsendt høringen fra direktoratet. Les høringssvaret her.

Publisert 8. sep. 2017 13:48

Det er kommet et forslag om å klargjøre virkeområdet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. I dag er det slik at det regionale verneombudet omfavner alle virksomheter som driver med virksomhet som faller innunder disse bransjene, uavhengig av om dette er hoveddelen av deres geskjeft. Forslaget er å innsnevre virkeområdet slik at verneombudet kun omfatter bedrifter som er registrert under en av disse bransjene i Brønnøysundregistrene. Jussbuss mener at en slik innsnevring fører til at arbeidstakere som jobber i bedrifter som ikke har sin hovedvirksomhet innenfor hotell-, restaurant- og renholdsbransjen faller utenfor, og at dette er uheldig, spesielt med tanke på at det er midler i fondet til de regionale verneombudet til at også disse bedriftene burde innlemmes av ordningen med verneombud. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 1. sep. 2017 09:34

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt at maksimalstraffen skal heves i slike saker.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det ikke er hensiktsmessig å endre reglene. Endringsforslaget er også i strid med sentrale hensyn bak straffegjennomføringen, blant annet hensynet til rehabilitering. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 25. aug. 2017 17:31

Jussbuss sin utlendingsrettsgruppe har svart på høring om utvidelse av mishandlingsparagrafen i utlendingsloven. Endringen går ut på at personer som blir mishandlet av familiemedlemmer i samme husstand også kan få opphold på selvstendig grunnlag selv om det ikke er ektemannen som utøver mishandlingen. Jussbuss er positiv til forslaget, men mener at avgrensningen for familiemedlemmer i samme husstand gjør endringen for snever. Jussbuss har i tillegg også gitt noen generelle betraktninger om terskelen for mishandling i bestemmelsen som Jussbuss mener blir praktisert for strengt. Du kan lese hele høringssvaret her.

Publisert 15. mai 2017 08:59

I høringsnotatet om ny domstollov er det foreslått flere endringer til den nåværende domstolloven. Vårt høringssvar gjelder de delene av høringsnotatet som omhandler forliksrådet. Jussbuss er kritisk til at det er uheldig at Forliksrådet unntas kravet om å forkynne saksdokumenter med mottakskvittering eller rekommandert brev. Dette kan i verste fall kan man som innklaget risikere å få rettskraftig dom avsagt mot seg uten å vite at man er part i en rettssak. Vi stiller oss bak forslaget om at forliksrådet underlegges samme forkynnelsesregler som de øvrige domstolene. Jussbuss er også kritisk til de samme rådsmennene både mekler og avsier dom dersom mekling ikke fører frem. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Publisert 15. mai 2017 08:50

I høringsnotatet om gjeldsregisterloven foreslås det å opprette et gjeldsregister. Jussbuss er positiv til forslaget. Flere har vansker med å betjene lån de ikke burde ha fått innvilget ut ifra sin økonomiske situasjon ved låneopptaket. Det er også flere kredittytere som nærmest ukritisk utgir forbrukslån. Vi mener at et gjeldsregister vil være et viktig skritt i å hindre denne praksisen.

Vi har likevel noen bemerkninger til høringsnotatet. For at registeret i det hele tatt skal bli tatt i bruk, må det opprettes på en slik måte at det vil være enkelt for både kredittyterne og den enkelte å skaffe seg oversikt over gjeldsbyrden. Vi mener at et gjeldsregister først gir et korrekt bilde av den enkeltes gjeldsbyrde dersom alle typer gjeld inkluderes, herunder usikret kreditt, pantesikret kreditt og gjeld til det offentlige. I tillegg må det gjelde en rapporteringsplikt til registeret. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Publisert 4. apr. 2017 17:23

Utlendingsgruppen til Jussbuss har svart på høring om presisering av tilknytningskravet i familiegjenforeningssaker. Tilknytningskravet innebærer at en søknad om familieinnvandring kan avslås dersom familielivet kan utøves i et land familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.

Jussbuss er kritisk til presiseringene i forskrift slik de er foreslått av departementet. Tilknytningskravet er svært inngripende i retten til familieliv og det må stilles klare vilkår slik at flyktninger kan forutse sin rettsstilling. Jussbuss mener at det må gjøres unntak fra tilknytningskravet i saker hvor søknad om familiegjenforening er levert innen ett år fra referansepersonen får asyl. Dersom du vil lese Jussbuss sitt høringssvar finner du det her.

Publisert 21. mars 2017 17:41

Husleie og gjeldsgruppen til Jussbuss har levert en høringsuttalelse til den foreslåtte forskriften om god kredittmarkedsføring. Forslaget innebærer strengere regulering av hvordan og i hvilke kanaler kreditt kan markedsføres. Jussbuss er positive til forskriftsforslaget. Vi støtter den foreslåtte utformingen av §§ 1 og 2. Vi støtter også § 3, men mener at den burde gått enda lengre. Nysgjerrig? Les høringsuttalelsen her.

Publisert 22. apr. 2016 14:38

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland. Vi kan ikke se at forskriften i tilstrekkelig grad sørger for å ivareta fangenes rettigheter, blant annet når det kommer til helsehjelp og kontakt med familien.

Publisert 22. apr. 2016 14:35

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens forslag om endringer i straffegjennomføringsloven i forbindelse med omorganisering av kriminalomsorgen. Vi er særlig kritiske til endringsforslagene som svekker fangenes rettssikkerhet ved isolasjon, samt forslaget om trekk for oppholdsutgifter ved frigang til arbeid.

Publisert 15. apr. 2016 16:11

Regjeringen foreslår å innføre et tiårig innreiseforbud. I dag kan innreiseforbudet settes til to år, fem år eller varig. Juss-Buss frykter at innføringen av et tiårig innreiseforbud vil medføre en generell skjerpelse av reaksjonen i utvisningssaker, og at dette særlig vil ramme utlendinger med barn i Norge.

Publisert 7. mars 2016 12:00

Høsten 2015 foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Husleietvistutvalget skulle slutte å forkynne dokumenter med rekommandert post eller brev med mottakskvittering. Juss-Buss stilte seg svært kritisk til å ofre partenes rettssikkerhet for denne effektiviseringsgevinsten. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 7. mars 2016 11:58

Regjeringen foreslo våren 2015 å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år. Juss-Buss mener at kravet skaper usikkerhet for personene som rammes, og kan virke negativt på integreringen. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 7. mars 2016 11:57

Regjeringen har foreslått å innføre flere formkrav for at omgjøringsbegjæringer i utlendingssaker skal tas til behandling. Juss-Buss mener at kravene er formalistiske, og truer rettssikkerheten til en allerede utsatt gruppe. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 5. feb. 2015 13:31

Sosialrettsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning § 18. Høringen kan du lese her.

Publisert 5. feb. 2015 11:35

Innvandringsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven. Endringsforslaget omhandler krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk og muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap. Høringen kan du lese her.

Publisert 19. jan. 2015 10:21
Areidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Du kan lese høringen her
Publisert 14. okt. 2014 09:51

Dersom man blir urettmessig straffeforfulgt har man krav på fri rettshjelp. Et forslag som nylig har vært på høring innebærer å redusere antall timer advokatene blir betalt for å arbeide med slike saker, fra 8 timer til 4. Juss-Buss er kritiske til forslaget, blant annet fordi undersøkelser som Departementet viser til, kom frem til at advokatene gjenomsnittlig benytter 5,8 timer på en sak. Dette betyr at man oppfordrer til hastverksarbeid, og at Departementet bevisst vil underbetale mange advokater.

Les hele høringsuttaelsen her.