Høringsuttalelse om oppdaterte retningslinjer om tvangsmidler i fengsel

Fengselsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Kriminalomsorgsdirektoratet om endring av retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 38. Bestemmelsen gjelder bruk av tvangsmidler overfor innsatte, slik som gass, kølle, sikkerhetscelle og sikkerhetsseng. Direktoratet foreslo flere ulike endringer, blant annet muligheten til å delegere kompetanse til å beslutte bruk av tvangsmidler, og at det stilles minimumskrav til tilsynslogg.

Jussbuss er kritiske til flere av endringsforslagene. Dette gjelder særlig forslag om at bruk av de fleste tvangsmidler ikke lenger skal regnes som enkeltvedtak. Vi mener dette strider mot forvaltningsloven jf. straffegjennomføringsloven. Jussbuss påpekte generelt at tvangsmidler er meget inngripende, og at det derfor er viktig at innsattes rettssikkerhet ivaretas. Les hele høringssvaret her.

Publisert 20. feb. 2018 16:37 - Sist endret 27. mars 2018 02:37