Dramatiske kutt for Juss-Buss – Høyre truer rettssikkerheten til Osloborgerne

Høyre-byrådet foreslår massive kutt i bevilgningen til rettshjelpssektoren. Samlet sett utgjør kuttforslagene 2/3 av dagens bevilgninger. Juss-Buss foreslås kuttet med en fjerdedel. Hvis Høyre-byrådets forslag blir vedtatt, må rettshjelpstiltakene i Oslo kommune enten legge ned eller gjennomføre drastiske kutt i virksomheten.

Det største kuttforslaget rammer Fri rettshjelpskontoret i Oslo. Forslaget vil i realiteten bety en nedleggelse av kontoret. En nedleggelse av Fri Rettshjelp i Oslo vil medføre økt pågang hos de andre rettshjelpstiltakene. Disse tiltakene får allerede for lite ressurser, og har ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke en slik økning. Resultatet vil bli at mange Osloborgere står uten tilgang til nødvendig juridisk bistand.

Juss-Buss blir hardt rammet av de foreslåtte kuttene. Bevilgningene til Juss-Buss har blitt foreslått kuttet med en fjerdedel. Vi er avhengige av kommunebevilgningen for å opprettholde en særlig satsning på oppsøkende rettshjelp til utsatte grupper i byen. Blir de foreslåtte kuttene i bevilgningene vedtatt, vil det få dramatiske konsekvenser for de mest ressurssvake i Oslos befolkning.

Juss-Buss har helt siden oppstarten i 1971 rettet seg spesielt mot Osloborgerne. I helgen feiret vi at det var førti år siden Juss-Buss holdt vårt første saksmottak på Oppsal. Nå må vi vurdere om vi kan fortsette vår virksomhet mot utsatte grupper i Oslo. Kuttene gjør det umulig for oss å fortsette vår satsning på oppsøkende rettshjelp – noe som er helt nødvendig for å nå ut til de som trenger det mest.

Kuttene i rettshjelpssektoren viser at byrådet overhodet ikke tar inn over seg de særlige rettssikkerhetsproblemene en storby som Oslo har, og som gir seg store utslag i behovet for rettshjelp. Alle tiltakene i rettshjelpssektoren har de siste årene fått en kraftig økning i saker fra innbyggere i Oslo. Bevilgningene til rettshjelpssektoren burde økes for å møte det økende behovet for rettshjelp i samfunnet. Istedenfor foreslår byrådet å kutte i bevilgningene. Forslaget vil svekke rettssikkerheten til Osloborgerne fundamentalt.

Juss-Buss er et frivillig, studentdrevet rettshjelpstiltak som retter seg mot grupper i samfunnet med store udekkede rettshjelpsbehov som faller utenfor den offentlige ordningen. Juss-Buss mottar mellom 4 500 og 5 500 saker i året. I 2011 ser antallet henvendelser ut til å bli høyere enn noen sinne.

Juss-Buss ble bevilget 570 000 kr. for 2011, mens det for 2012 er foreslått 420 000 kr. fra byrådet. Dette innebærer et reelt kutt på 150 000 kr.

Den foreslåtte bevilgningen på 420 000 kr til Juss-Buss for 2012 er 30 000 kr mindre enn det som ble bevilget til Juss-Buss i 1995. Dette kuttet kommer i tillegg til at verdijustering ikke har funnet sted de siste 15 årene. Dersom en verdijustering hadde funnet sted ville beløpet ha vært på 615 286 kr i 2010. I realiteten innebærer dette et betydelig kutt i rammevilkårene.


Kontaktpersoner: Daglig leder Kirsten Vikesland Mæhle på tlf 22 84 29 30/ 906 34 225 eller Marit Lomundal Sæther på tlf 928 06 454 eller leder@jussbuss.no

 

Publisert 28. sep. 2011 16:18 - Sist endret 28. sep. 2011 16:23