Pressemelding 1. juni 2015

Studentrettshjelpstiltaket Juss-Buss har vedtatt å utvide fokuset på fengselsrett. Utvidelsen innebærer også en innsnevring på andre områder.

Siste mulighet for å få vurdert en familiesak hos oss blir saksmottak torsdag den 4. juni. Se her for andre instanser du kan kontakte ved familiesaker.

Øker fokuset på fanger

Studentrettshjelpstiltaket Juss-Buss har vedtatt å utvide fokuset på fengselsrett. Bakgrunnen for vedtaket er delvis større pågang fra fanger med stort rettshjelpsbehov, og delvis et ønske om å kunne gå grundigere inn i sakene som gjelder straffegjennomføring. Grunnlaget for dette er undersøkelser en arbeidsgruppe med fire medarbeidere har gjennomført for å avgjøre hvordan Juss-Buss skal arbeide videre.

- Domfelte er en gruppe som svært få organisasjoner og privatpraktiserende advokater hjelper, både på individnivå og rettspolitisk. Derfor så vi behovet for å frigjøre mer tid til å arbeide med straffegjennomføring, sier Hedda Larsen Borgan, daglig leder i Juss-Buss.

Et økt fokus på rettshjelp til fanger og mer rettspolitisk aktivitet på fengselsområdet vil forhåpentligvis føre til at fengsel blir prioritert av politiske makthavere. Juss-Buss vil blant annet forsøke å legge grunnlaget for at vedtak om for eksempel isolasjon kan prøves av domstolene.


Fjerner familieretten

Utvidelsen innebærer også en innsnevring på andre områder. I praksis betyr dette at familieretten fjernes fra rettsområdene Juss-Buss jobber med.  

- Familieretten skiller seg fra de andre områdene våre ved at det sjelden er klart hvem som er den svakeste parten. For våre resterende saksområder er det lettere å indentifisere hvem som er den svakeste parten fordi det presumptivt foreligger et skevt maktforhold. , forteller Borgan.

- Vi skulle gjerne gitt gratis rettshjelp på alle områder, men vi må dessverre prioritere. Det statlige rettshjelpstilbudet har mange hull, og vi må dekke opp der hullene er størst, sier Borgan. Dersom Regjering og Storting hadde vist større vilje til å utvide rettshjelploven hadde flere fått hjelp, avslutter hun. 

For spørsmål eller utfyllende informasjon, kontakt Hedda Larsen Borgan på leder@jussbuss.no eller tlf. 93412451.

Publisert 1. juni 2015 16:22 - Sist endret 24. mars 2018 06:20