Fellesuttalelse fra Advokatforeningen, Norges Juristforbund, advokatene ved Fri Rettshjelp, Gatejuristen, JURK, Leieboerforeningen og Juss-Buss

Osloborgernes rettssikkerhet er truet!

Høyre-byrådet i Oslo foreslår å kutte nesten 3 000 000 kroner i rettshjelpssektoren for 2012. Advokatforeningen, Norges Juristforbund, advokatene ved Fri Rettshjelp Oslo kommune, Gatejuristen, JURK , Leieboerforeningen og Juss-Buss mener forslaget vil få dramatiske konsekvenser for rettssikkerheten til de mest ressurssvake osloborgerne.

Fri Rettshjelp-kontoret i Oslo, Juss-Buss, JURK, Leieboerforeningen og Gatejuristen er særlige rettshjelpstiltak som gir juridisk bistand til utsatte samfunnsgrupper. Tiltakene er foreslått kuttet med til sammen nesten 3 000 000 kroner. Dette innebærer et kutt på to tredjedeler av tilskuddet til sektoren.

I budsjettforslaget for 2012 foreslår byrådet med Høyre å trekke støtten til Fri Rettshjelp-kontoret i Oslo. I praksis innebærer dette en nedleggelse av kontoret. Det er en lav terskel for å oppsøke Fri Rettshjelp-kontoret for de av byens borgere som ikke har råd til å få hjelp fra ordinær advokat. Vi tror ikke at det ordinære advokatmarkedet kommer til å fange opp dagens statlige ordning med lov om fri rettshjelp.

Det er derfor all grunn til å tro at brukerne av Fri Rettshjelp vil bli stående uten et tilbud, eller oppsøke lavterskeltiltak som Juss-Buss, JURK, Leieboerforeningen og Gatejuristen. Vi har imidlertid ikke kapasitet eller ressurser til å ta over den viktige rollen Fri Rettshjelp har fylt for byens innbyggere.

På sin pressekonferanse i forbindelse med budsjettfremleggelsen, uttalte byrådet at et av hovedmålene er å satse på de som virkelig trenger hjelp. Kutt i rettshjelpssektoren er stikk i strid med denne målsetningen.

Oslo er en storby, med de sosiale utfordringer det innebærer. Mange av menneskene i rettshjelpstiltakenes målgruppe er avhengige av rettshjelp for ikke å lide rettstap. Alle tiltakene i rettshjelpssektoren har de siste årene fått en kraftig økning i saker fra innbyggere i Oslo. Bevilgningene til rettshjelpssektoren burde økes for å møte dette økende behovet for rettshjelp i samfunnet. Istedenfor foreslår Byrådet å kutte i bevilgningene. Blir forslaget ikke endret i budsjettforhandlingene, vil rettssikkerheten for utsatte grupper i Oslo svekkes dramatisk.

En ting er å ha rett, noe annet er å få rett. I dette ligger det en fare for at bare de mest resurssterke vinner frem i rettssystemet.  Rettshjelpstiltak som er innrettet spesielt mot ressurssvake grupper, gjennom lavterskelrettshjelp, oppsøkende rettshjelpsarbeid, og rettsinformasjon, er avgjørende for at alle skal få tilgang til den juridiske bistanden de behøver.

All erfaring viser at for å nå ut til de som har det største behovet for rettshjelp, må man oppsøke dem der de er. Gatejuristen, JURK og Juss-Buss er svaret på denne utfordringen. Oppsøkende virksomhet er grunnpilaren i rettshjelpstiltakenes arbeid, og tiltakene er de eneste som aktivt oppsøker de utsatte klientgruppene.

Den rettshjelpen som ytes av de særlige rettshjelpstiltakene er svært kostnadseffektiv. Bevilgningene fra Oslo kommune går direkte til rettshjelp til Oslos borgere. Tiltakene gir med andre ord mye rettshjelp for pengene. Oslo kommune må vise at de tar ansvar for rettssikkerheten til sine utsatte grupper, og øke tilskuddene til rettshjelpssektoren.

Advokatforeningen, Norges Juristforbund, advokatene ved Fri rettshjelp Oslo kommune, Gatejuristen, JURK, Leieboerforeningen og Juss-Buss håper derfor at et samlet bystyre vil gi oss støtte under budsjettbehandlingen. Sammen kan vi sikre byens befolkning et minimum av velferd og rettssikkerhet.

 

For spørsmål og kommentarer, kontakt:

Juss-Buss ved daglig leder Kirsten Vikesland Mæhle på tlf 22 84 29 30/ 906 34 225, epost: leder@jussbuss.no

Fri Rettshjelp ved leder Bente Oftedal Roli på tlf 901 24 651, epost: roli@advokatroli.no

Publisert 30. sep. 2011 18:31 - Sist endret 30. sep. 2011 18:41