Byrådet kutter i rettshjelpssektoren - rettssikkerheten til Osloborgerne svekkes

Byrådet foreslår massive kutt i bevilgningen til rettshjelpssektoren for 2013. Dersom byrådets forslag blir vedtatt, må rettshjelpstiltakene i Oslo kommune enten legge ned eller gjennomføre dramatiske kutt i virksomheten.

Foto av vanil.noir

 

Det største kuttforslaget rammer Fri rettshjelpskontoret i Oslo. Forslaget vil i realiteten bety en nedleggelse av kontoret. En nedleggelse av Fri Rettshjelp i Oslo vil medføre økt pågang hos de andre rettshjelpstiltakene. Disse tiltakene får allerede for lite ressurser, og har ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke en slik økning. Konsekvensene vil bli at mange Osloborgere står uten tilgang til nødvendig juridisk bistand.
 
Juss-Buss kuttes også. Realiteten er økning i sakstilfang og økning i rettshjelpsbehovet til Osloborgerne. Juss-Buss mottok i underkant av 6000 henvendelser i 2011, nesten 1000 flere enn året før. For mindre og mindre penger i året må vi ta oss av en større og større etterspørsel fra klienter. Vi behøver en økning i støtte for å avhjelpe det store udekkede rettshjelpsbehovet i Oslo, og ikke en reduksjon.
 
Et stort antall av våre klienter blir henvist fra kommunale kontorer i Oslo på grunn av ressurs- eller kapasitetsmangel. Juss-Buss gjør i mange tilfeller en jobb som Oslo kommunes ansatte er ansvarlig for. Derfor mener vi at byrådet må ta vårt behov for ressurser på alvor.
 
Vi er avhengige av kommunebevilgningen for å opprettholde vår oppsøkende rettshjelp til utsatte grupper i byen. Kutt i rettshjelpssektoren rammer derfor særlig utsatte grupper hardest. Byrådets budsjettforslag vil svekke rettssikkerheten til Osloborgerne.
 
Juss-Buss har helt siden oppstarten i 1971 rettet seg spesielt mot Osloborgerne. I høst mottok vi rettssikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund. Nå må vi vurdere om vi kan fortsette vår virksomhet mot utsatte grupper i Oslo. Kuttene gjør det umulig for oss å fortsette vår satsning på oppsøkende rettshjelp – noe som er helt nødvendig for å nå ut til de som trenger det mest.
 
Kontaktperson: Daglig leder Marit Lomundal Sæther på tlf 22 84 29 30 / 92 80 64 54 eller leder@jussbuss.no.
Publisert 26. sep. 2012 12:07 - Sist endret 23. mars 2018 17:22