Foreningen er stiftet 1964. Vedtektene er sist endret 02.09.2004

Vedtekter

§ 1 Navn
Foreningens navn er Frederik Samfunnsøkonomisk Studentforening, heretter kalt Frederik.

§ 2 Formål
Frederik har som formål å fremme godt studiemiljø blant studenter ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
§ 3 Juridisk person
Frederik er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
Enhver som har studierett ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo og som slutter seg til Frederiks formål kan bli medlem. Medlemskap i Frederik inngåes hvert semester og er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingenten er betalt. Styret i Frederik fastsetter størrelsen på semesterkontingenten. Medlemmer kan velge ulike former for aktiviteter for å fremme Frederiks arbeid. Nærmere bestemmelser for de enkelte aktivitetene framgår av Frederiks retningslinjer.

§ 5 Organisasjon
Allmøte er Frederiks høyeste organ og holdes hvert semester.

Styret velges av allmøtet og leder Frederik mellom allmøtene. Styret er ansvarlig overfor allmøtet.

Styret har ansvaret for den daglige driften av Frederik. Styret vedtar etablering av strukturer og godkjenner organisering og retningslinjer.

Medlemmer kan utnevnes til å inneha verv i Frederik som er knyttet til ulike spesialområder.
Nærmere bestemmelser om roller og ansvarsforhold framgår av Frederiks retningslinjer.

§ 6 Allmøtet
Allmøtet innkalles av styret med 14 dagers varsel. Forslag som skal behandles på på allmøte må være styret i hende senest 10 dager før allmøte. Fullstendig saksliste må bli gjort kjent for deltakerne i rimelig tid før allmøte.

Alle medlemmer av Frederik har tilgang til allmøtet og innehar stemmerett. Allmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Medlemmer som innehar verv i Frederik har ikke stemmerett på allmøtet. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

Allmøtet ledes av valgt ordstyrer og refereres av valgt referent. Allmøtet kan kun behandle forslag som er oppført på sakslisten eller som følger av forretningsorden for allmøtet.

§ 7 Allmøtets oppgaver
Allmøtet skal:

1. Behandle styrets beretning til allmøtet og regnskap i revidert stand
2. Vedta budsjettrammer på grunnlag av forslag fra styret, og kan gi styret fullmakt til å fravike budsjettrammen for påfølgende budsjettperiode innenfor rammer fastsatt av allmøtet.
3. Vedta vedtekter for Frederik, styreinstruks og forretningsorden for allmøtet
4. Behandle innkomne forslag
5. Vedta strategisk plan for Frederik
6. Velge nye styremedlemmer

§ 8 Stemmegivning på allmøte
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Står stemmetallet likt, gjelder det som styrets leder for siste periode slutter seg til.

Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Allmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 9 Uravstemning
Dersom minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene på allmøtet forlanger det, skal styret gjennomføre uravstemning blant samtlige stemmeberettigede medlemmer. Innen 7 dager etter allmøtet sendes uravstemningstekst og nødvendige opplysninger ti alle stemmeberettigede medlemmer. Avstemning skal skje skriftlig innen 2 uker. Uravstemning avgjøres med alminnelig flertall. Styret meddeler resultatet til medlemmene.

§ 10 Ekstraordinært allmøte
Ekstraordinært allmøte holdes når styre eller mer enn 50 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært allmøte innkalles og arrangeres av styret.

§ 11 Styret
Frederik ledes av et styre, som er Frederiks høyeste myndighet mellom allmøtene.
Styret skal bestå av 8 medlemmer som velges av allmøtet for et år av gangen. Det velges 4 nye styremedlemmer hvert semester. Styremedlem må være medlem i Frederik og skal ikke ha lønnet arbeid i Frederik.

Styret organiserer seg selv, men må ha følgene verv: Leder, nest leder og økonomi ansvarlig. Avtroppende styremedlemmer er å regne som medlemmer av styret frem til dagen etter allmøte.

§ 12 Retningslinjer for Frederiks virksomhet
Styret kan vedta retningslinjer for Frederiks virksomhet.

§ 13 Vedtaksendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært allmøte i hht ordinære saksbehandlingsregler. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for. Endring trer i kraft umiddelbart.

§ 14 Økonomi
Frederik opererer som en ”non-profit” forening. Frederiks økonomi administreres av økonomiansvarlig valgt internt i styret. Økonomiansvarlig presenterer regnskap og budsjett på allmøtet i begynnelsen av hvert semester.

§ 15 Hyttefondet
Hyttefondet ble opprettet med sikte på å spare opp nok kapital til å finansiere en hytte til studentene ved samfunnsøkonomi. Dersom kontantbeholdning og bankinnskudd likevel samlet er høyere enn kroner 25.000 ved regnskapsavslutning hvert semester, skal overskytende beløp overføres til Hyttefondet. Midler som står i Frederik sitt hyttefond kan bare brukes under særskilte forhold eller etter vedtak fra allmøte.

Hyttefondet skal investeres etter følgende kriterium:

- Minimum 40 % av midlene skal av hensyn til foreningens drift på kort sikt, plasseres som bankinnskudd på høyrentekonto eller i pengemarkedsfond/rentefond.

- Øvrige midler kan investeres av Styret i andre aktiva (fondsplasseringer), deriblant globale og norske aksjefond og obligasjonsfond.

- Investeringene Styret gjør skal være langsiktige (5 år), det vil si at midler plassert i et fond normalt ikke skal røres før denne tiden er gått.

- Ved valg av globale og norske aksjefond skal de produktene som til enhver tid er rangert best på Dine Pengers karakterterningsindeks.

§ 16 Oppløsning
Oppløsning av Frederik kan kun foretas på allmøte og må ha 4/5 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle fagutvalget ved Økonomisk Institutt og skal forvaltes til studentenes beste.