Hovedoppgaver innen arbeids- og organisasjonspsykologi (1991-2003)

Alle leverte hovedfagsoppgaver er tilgjengelig for utlån gjennom BIBSYS for å kunne leses i sin helhet. Psykologisk Institutt ved UiO har også sammendrag som er tilgjengelig i Ekspedisjonen. Vi anbefaler også å benytte DUO som gir mulighet til å lese større og mindre sammendrag av innleverte oppgaver (også innen andre fagområder) på nettet.

Oversikten gjelder for alle hovedfagsoppgaver som er levert til ett av norges Universiteter. Vedlagt er også en oversikt over relevante hovedfagsoppgaver levert i pedagogikk, sosiologi og helsefag. I tillegg finner du en kort liste over Bacholor oppgaver.

Listen blir oppdatert og forbedret kontinuerlig.

Oppgaver levert i 2004

Kari Wammer-Pettersen

LEDERAVTALEN I TRONDHEIM KOMMUNE: pisk eller gulrot?: en kvalitativ studie av 14 enhetslederes opplevelse av lederavtalen og dens innvirkning på motivasjon og lederskap. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2004.

Oppgaver levert i 2003

Lill Iren Milde

INFORMASJONSFORMIDLING TIL 1. LINJELEDERE I FORBINDELSE MED EN OMSTILLING: Et kvalitativt studie av informasjon og kommunikasjonsprosesser. Universitetetet i Bergen, 2003.

Line Conradi og Anette Mølmen Kjelstad

ARBEIDSNARKOMANI OG JOBB - FAMILIE KONFLIKT. Universitetet i Bergen, 2003

Stian Midtgård og Knut Olaf Skårdalsmo

MENING TILLAGT LØNN: tolkning av lønns effekt på motivasjon og tilfredshet. Universitetet i Bergen, 2003.

Ståle Riisnes

STRESS OG STRESSMESTRING: Gaia sjåførers opplevelse av stress og belastning på jobb, og en analyse av hvilke tiltak som kan være med på å redusere dette. Universitetet i Bergen, 2003.

Andreas Christensen

INTRANETT OG ORGANISASJONSLÆRING: en eksplorerende studie av intranetts betydning for organisasjonens læringsevne. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Marte Pettersen Buvik

INNOVASJON OG KREATIVITET I GRUPPER: en teoretisk gjennomgang og empirisk utprøving av faktorer relatert til innovasjon i arbeidsteam. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Christine Hassel Bergerud

OMORGANISERING I EN NORSK TRANSPORTBEDRIFT: en studie av det psykososiale arbeidsmiljøet: sammenhenger mellom omorganisering, jobbusikkerhet, jobbkrav, jobbkontroll, sosial støtte og stress. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Gunn Robstad Andersen

MELLOMMENNESKELIGE KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN: en utforskende studie av ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Åshild Lappegard Hauge

KONTORBYGGETS ARKITEKTUR: opplevelse og betydning. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Tuva Molde Jensen

ORGANISASJONSENDRING: en kvalitativ undersøkelse av en endringsprosess. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Morten Birkeland Nielsen

NÅR MOBBEREN ER LEDER: en studie av sammenhengen mellom lederstil og psykiske traumereaksjoner hos et utvalg mobbeofre. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

Ingrid Berge

DEN SOSIALE DIMENSJONEN VED Å SKAPE KUNNSKAP I ORGANISASJONER: en studie av hvordan historier kan brukes som virkemiddel for å understøtte læringsprosesser. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2003.

 

Oppgaver levert i 2002

Merethe Schanke Aasland og Anne Marie Sand Bakken Løseth

DESTRUKTIV LEDELSE: En viktig komponent i en helhetlig modell for lederatferd. Universitetet i Bergen, 2002.

Cecilie Schou Andreassen

ARBEIDSNARKOMANI - HVA ER DET EGENTLIG? Universitetet i Bergen, 2002.

Katrhine Audestad og Kjersti Bratberg Schei

"PRINSESSE-VIL-IKKE?": Mentoring som virkemiddel for å øke kvinneandelsen i norsk ledelse. Universitetet i Bergen, 2002.

Kristine Hansen

ET LÆRINGSPERSPEKTIV PÅ ORGANISASJONERS FORHOLD TIL DET YTRE MILJØ: et kvalitativt studie av Polimoons ytre miljøarbeid. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Kristin Maute

PERSONLIGHET, YRKESINTERESSER OG YRKESVALG: en samsvarundersøkelse av norske operasjonaliseringer av John L. Hollands yrkespersonlighetsmodell (RIASEC) og fem-faktormodellen for personlighet (FFM). Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Mari Aunøien

YRKESAKTIVE MØDRES JOBB- OG FAMILIEBALANSE: utgangspunkt i begreper og antagelser fra "work/family border theory". Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Helene Tronstad Moe

PERSONLIGHET OG KUNNSKAPSLEDELSE: to empiriske studier av personlighet og ledereffektivitet hos kunnskapsledere. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Siv Holm Nilssen

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET: helhetlig eller stykkevis?: en kvalitativ studie av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Polimoon. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Kjartan Thormodsæter

A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF ORGANIZATIONAL LEARNING WITH AN EMPHASIS ON RESISTANCE TO CHANGE, THE THEORY OF ACTION, AND THE CHANGE ROLE. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Trude Steinum

SELVORGANISERING: et kvalitativt studie av ledelsesprosesser i autonomen arbeidsformer. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Anne Jansen

FOKUS PÅ ANSETTELSESINTERVJUET: en kvalitativ undersøkelse om intervjuet som metode i rekrutteringsprosessen. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Lars Almåsbakk

FLEKSIBILITET OG ARBEIDSTILHØRIGHET: en teoretisk gjennomgang av forholdet mellom fleksibilisering og arbeidstilhørighet og en empirisk undersøkelse av forholdet mellom endringsvilje og arbeidstilhørighet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Lise Løvseth

TAUSHETSPLIKTEN SOM STRESSFAKTOR FOR LEGER: en undersøkelse av legens opplevelse av å være underlagt taushetsplikt. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Reidun Walenius

JOBBSTRESS OG ORGANISASJONSKULTUR: krav kontroll modellen og et verdiorienteringsperspektiv: en teoretisk og en empirisk tilnærming. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002

Bente Wirum Nordeide

TURNOVER INTENSJON- BETYDNING FOR JOBBTILFREDSHET OG TILKNYTNING TIL ORGANISASJONEN: en empirisk undersøkelse med utgangspunkt i Karaseks krav-kontroll-støtte modell i et IT- fima. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Marianne Torsnes

LEADERSHIP SKILLS AND CLIMATE FOR CREATIVITY: a Norwegian study using Benchmarks and KEYS. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Kirsten Eidsaa

FRA LUKKEDE KONTORER TIL ÅPENT LANDSKAP: en kvalitativ studie av en organisasjonsendring. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Torben Stiles Jenssen

PERSONLIGHETENS BETYDNING FOR UTVIKLING AV TRANSFORMATORISK LEDERATFERD: en prospektiv studie med målinger før og etter et prosessorientert lederutviklingstiltak. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Kirsti Hermansen

BALANSEKUNST - NÅR KUNNSKAPSARBEIDEREN BLIR MOR: et kjønnsperspektiv på konstruksjon av selvforståelse hos kvinner som kombinerer kunnskapsarbeid med omsorg for små barn. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2002.

Oppgaver levert 2001

Anne Fure.

FEMFAKTORMODELLEN OG LEDELSE: En studie av personlighet og ledelse i norske bedrifter. Universitetet i Oslo,2001.

Gørild Bothner Kanstad

YRKESRETTA ATTFØRING: En oppfølgingsundersøkelse av et utvalg arbeidssøkere henvist til Aetat arbeidsrådgivning. Universitetet i Oslo, 2001.

Anne Grethe Moløkken Greaker

ARBEIDSSTRESS OG ENDRING: En studie av bankansattes opplevelse av arbeidsstress og forventninger til effekter av en kommende organisasjonsendring. Universitetet i Oslo, 2001.

Bente Karin Malde

LEDERE OG STRESS. Universitetet i Oslo, 2001

Helge Dale

SKIFTORDNING, STRESS OG HOLDNINGER I FORHOLD TIL ULYKKESEKSOSISJON I NORDSJØEN. Universitetet i Bergen, 2001.

Stig Berge Matthiesen og Thor Ove Asbjørnsen

FOREKOMST AV BURNOUT VED ET NORSK SENTRALSYKEHUS: En kartlegging av belastende forhold ved arbeidsmiljøet: implikasjoner for trivsel og helse. Universitetet i Bergen, 2001.

Asle Halvorsen

ET ARBEIDSLIV FOR ALLE?: 10% av arbeidstakerne - 82% av sykefraværet. Universitetet i Bergen, 2001.

Kristin Seim

TRAUMER OG KRENKELSER VED MOBBING I ARBEIDSLIVET: En kvalitativ intervjuundersøkelse med grunnlag i relasjonsorientert psykoanalystisk teori. Universitetet i Bergen, 2001.

Siv Ommedal og John Petter Wadseth

ARBEIDSMILJØ I ET TOPPSIKRET FENGSEL: Konfrontasjoner, utbrenthet og mestring. Universitetet i Bergen, 2001.

Erling André Ytterøy

LÆRE Å LEDE: En evaluering av et lederutviklingsprogram. Universitetet i Bergen, 2001.

Jofrid Bjørkvik

KUTTAR KOSTNADER- OG HALDNINGAR: omstilling og nedbemanning i offshorerelatert industri. Universitetet i Bergen, 2001.

Petter Danielsen, Silje U. Rogne og Veroniva B. Paulsen

JOURNALISTERI FYR OG FLAMME?: utbrenthet, psykososiale arbeidsmiljøforhold, negativ og positiv affektivitet, arbeidsnarkomani og flyterfaring i et utvalg av journalister. Universitetet i Bergen, 2001.

Ruth Jorunn Elvegård og Sølve Sundt Larsen

CHANGES IN ANTECEDENTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN JAPAN. Universitetet i Bergen, 2001.

Kristin Seim

TRAUMER OG KRENKELSER VED MOBBING I ARBEIDSLIVET: en kvalitativ intervjuvundersøkelse med grunnlag i relasjonsorientert psykoanalytisk teori. Universitetet i Bergen, 2001.

Kjersti Træland

KONKRET ELLER ABSTRAKT KUNNSKAPSARBEID?: implikasjoner for tilgang på tilbakemelding og praktisk anvendelse av målsettingsteori. Universitetet i Bergen, 2001.

Heidi Saunes

MILJØTILTAK I BEDRIFTER: en undersøkelse av daglig leders miljøverdier, miljøholdninger, miljøkunnskap og ansvarsfølelse for miljøet: en empirisk undersøkelse av effekten av daglig leders miljøverdier, miljøholdninger, miljøkunnskap og ansvarsfølelse for miljøet har for graden av miljøtiltak som bedriften gjennomfører. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001

Øydis Ulrikke Castberg

ORGANISATORISKE BETINGELSER & KVINNERS KARRIERE: et [!] studie av kvinnelige økonomer i Finansdepartementet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Gro Synnøve Færevåg

ACADEMICS AND WORKING LIFE: the importace of professional self-efficacy for job satisfaction, mastery of work, interprofessional communication and perception of own career: a comparison of Norwegian academics working in public and private sectors. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Marit Christensen

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ I EN NORSK INDUSTRIBEDRIFT: en studie av sammenhenger mellom opplevd kontroll, sosial støtte, jobbusikkerhet, jobbstress, jobbtilfredshet og helsemessige reaksjoner. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Pernille Andersen

FUSJONER SOM ORGANISASJONSENDRING: organisasjonskultur, kommunikasjon, tilknytning og endringsaksept i Sykehus Østfold. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Espen Olsen

PREDIKSJON AV TRANSFORMERENDE LEDERATFERD: en litteraturstudie og en undersøkelse blant norske leder med vekt på arbeidsbetingelser, utviklingsbehov, kjønn og transformerende holdning. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Ingvild Holler Danielsen

NEDBEMANNING I LYS AV DET NYE ARBEIDSLIVET: en kvalitativ studie av bruk av frivillighet ved nedbemanning. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Kari Helene Bjo

ASSOCIATIONS BETWEEN JOB DEMANDS, CONTROL AND PERFORMANCE AMONG THE EXAMINERS EMPLOYED BY THE NORWEGIAN PULIC ROADS ADMINISTRATION. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Maria Therese Jensen

A STUDY OF THE JOB STRAIN MODEL AND THE HAPPY-PRODUCTIVE WORKER HYPOTHESIS. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Ragnhild Steiro

HOLDNINGER, ARBEIDSSITUASJON OG SELVRAPPORTERT ATFERD BLANT LEDERE I INDUSTRIEN. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Jo Magne Ingul

RELASJONER INNAN NÆRINGSLIVET: omstillingsevne og kravtilpasning blant mellomstore bedrifter i Norge. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Elisabeth Ramstad

ORGANISASJONSKULTUR, OG DENS VIRKNING PÅ DE ANSATTE. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Nina Syversen

E-POST SOM KOMMUNIKASJONSMEDIUM: en studie av e-post på arbeidsplassen. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Kathrine Holstad

ORGANISERING- FRA FAGFELLESSKAP TIL OPPGAVEFELLESSKAP: en kvalitativ studie av omstillingsprosesser. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Kjersti Vangberg

HVA KAN ERFARINGER FRA PSYKOTERAPI BIDRA MED INNENFOR LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMER? Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Rune Grimnes

E-POST OG STRESS BLANT LEDERE. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Marianne Eidem Fostervold

FORHANDLINGER OM NY SOSIAL ORDEN BLANT MANNLIGE INGENIØRER I EN ORGANISASJON I ENDRING. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2001.

Oppgaver levert 2000

Tom Ellingsen

LÆRLINGER I ET SPENNINGSFELT MELLOM TO LÆRINGSFORMER: En kasusstudie av et opplæringssystem for lærlinger i en norsk industribedrift. Universitetet i Oslo, 2000

Berit Hanne Hansen

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ & SELVFORSTÅELSE: En empirisk studie. Universitetet i Oslo, 2000.

Trond Norheim

ORGANISASJONSKULTUR, VERDIER OG PRAKSIS: En utforskning av begrepet organisasjonskultur ved en kvantitativ analyse av forholdet mellom en organisasjons formulerte verdier og dens praksis. Universitetet i Oslo, 2000.

Ida Marie Eide

EN STUDIE AV UTBRENTHET BLANT NORSKE PSYKOTERAPEUTER. Universitetet i Oslo, 2000.

Jan Olav Gjelten

UTARBEIDING AV NY NORSK MQ: Et mål på arbeidsmotivasjon: Strukturanalyser og begrepsvalidering i forhold til et mål på femfaktormodellen. Universitetet i Oslo, 2000.

Tor-André Anderssen

B5 - OPERASJONALISERING AV FEMFAKTORMODELLEN FOR PERSONLIGHET: Begrepsvalidering av et nytt personlighetsinventorium til bruk i jobbseleksjon. Universitetet i Oslo 2000.

Kristin Frisch Moe

LEDERUTVIKLING; NYTTER DET?: En studie av de 9 første månedene av et 4-årig lederutviklingsprogram. Universitetet i Oslo, 2000.

Torill Larsen

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ VED TO PSYKIATRISKE SYKEHJEM: Kartlagt med QPSNordic. Universitetet i Bergen, 2000.

Kari Bru

"KVINNER VISER VEI" - MEN STOPPES DE AV SPRÅKET?: En postmodernistisk forståelse av kjønn & ledelsesdiskursen. Universitetet i Bergen, 2000.

Katrine Torgersen og Ole Vik

EN BEDRIFT I OMSTILLING: Kvalitativt studie [sic] av de ansattes reaksjoner. Universitetet i Bergen, 2000.

Eli Ånnøy Føleide og Monica Sture

EVALUERING AV ET LEDERUTVIKLINGSPROGRAM: fra et organisatorisk og helsemessig perspektiv. Universitetet i Bergen, 2000.

Erik Garshol og Cecilie Thorsen Rastad

ORGANISASJONSLÆRING I ET NYTT MILLENIUM: uttesting av en integrert modell. Universitetet i Bergen, 2000.

Edel Bekkevold, Eli Karin Midtun og Henriette Refseth

EVALUERING AV ET LEDERUTVIKLINGSPROGRAM: fører lederutvikling til endring i lederatferd?: et kvasi-eksperimentelt studium. Universitetet i Bergen, 2000.

Ellen Hetland

ORGANISASJONSLÆRING I KUNNSKAPSSAMFUNNET. Universitetet i Bergen, 2000.

Torill Helene Tveito

CONTROLLED INTERVENTIONS AT THE WORKPLACE AIMING TO PREVENT LOW BACK PAIN: are they effective?: a systematic literature review. Universitetet i Bergen, 2000.

Line Hvesser

HVORDAN ULIKE FAKTORER I ARBEIDSMILJØET PÅVIRKER ANSATTES TRIVSEL OG VELVÆRE: en kvantitativ studie i servicenæringen. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Geir Guttormsen

ENDRINGER I ARBEIDSLIVET: sosial-kognitive faktorers betydning overfor endringsprosesser og holdninger til endring. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Zahra Chapsang

SHE & YOUR ORGANISATION: the effect of management's attitude on the activity implemented on behalf of IC regulation. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Kjersti Hestnes

ORGANISASJONSLÆRING: en studie av sammenhengen mellom en prosjektbasert organisasjonsstruktur og læringsklima. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Kjersti Sandnes Vada

FORVENTNINGER OG UTBRENTHET: en kvalitativ studie om nyutdannede psykologer sitt møte med arbeidslivet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Andreas Tjernsli

MOTSTAND MOT ENDRING: en undersøkelse av hvordan sosialt kognitive og kollektivistiske faktorer påvirker motstand mot endring. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Siw Norheim

THE ASSOCIATION BETWEEN ORGANISATIONAL COMMUNICATION, PSYCHOLOGICAL WORK ENVIRONMENT, JOB SECURITY, JOB SATISFACTIONAL JOB STRAIN: a study of employees in gas producing company in Norway. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Harald Kirsebom

"SYSTEMRETTET ARBEID": en kritisk drøfting av en nasjonal strategi i forhold til meningsdannelse ved et PP-kontor. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Erlend Eidsaa

PERSONLIGHET OG YRKESPREFERANSER: sammenligning mellom Hollands seks interessetyper og Fem-faktor modellen for personlighet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Anne Lise Bjørnstad

CULTURE, ORGANIZATION, AND COOPERATION: an analysis of the cooperation in a multinational organization. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Petter Bae Brandtzæg

FORUTSIGBARHET OG ENDRING I ARBEIDSLIVET: en teoretisk gjennomgang av begrepet forutsigbarhet og en empirisk studie av psykososiale faktorers betydning overfor persepsjon av forutsigbarhet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Jan Tore Ludvigsen

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERFACE MANAGEMENT, NAVIGATION AND CREW PERFORMANCE IN PROCESS CONTROL: an investigative study. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Sigmund Hauge

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ OG STRESS: en spørreundersøkelse i en bank. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Anne Cathrine Hinderaker Dale

BANKANSATTES FORHOLD TIL SIKKERHET: holdninger, atferd og atferdsintensjon. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Siri Sanven Skeie

TEAMKOMPOSISJON: sammenhengen mellom personlighetsfaktorer og teameffektivitet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Kari Jørstad

BELBINS TEAMROLLE TEORI: empirisk utprøving og kritisk vurdering av forskningen. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 2000.

Oppgaver levert 1999

Line F. Rime

ENDRING ETTER ET LEDERUTVIKLINGSPROGRAM: Vurdert av ledere og deres underordnede. Universitetet i Oslo, 1999.

Cecilie Løvåsdal

INFORMASJONSTEKNOLOGISKE ENDRINGER: Belastning eller utfordring for arbeidstakere? Universitetet i Oslo, 1999.

Tell IVar Wagle

16F OG LEDELSE: En studie av forholdet mellom personlighet og lederatferd i norske bedrifter. Universitetet i Oslo, 1999

Axel Helvig

ANSATTES VURDERING AV EGET ARBEIDSMILJØ SETT I FORHOLD TIL KUNDENES TILFREDSHET, ØKONOMISK LØNNSOMHET OG FORSKJELLER MELLOM LEDERE I FORRETNINGSENHETER: En empirisk valideringsstudie av en arbeidsmiljøundersøkelse. Universitetet i Oslo, 1999.

Anne Brager-Larsen Trana og Nina H. HExeberg

ET MØTE MELLOM LØFT OG PSYKIATRIEN: Løsningsfokusert tilnærming til konflikt i en problemorientert kultur. Universitetet i Oslo, 1999.

Therese Kobbeltvedt og Cathrine Hovland

HOLDNING TIL HUMOR I TRAKASSERENDE RELASJONER: En undersøkelse av en personlighetsfaktors betydning for trakassering på arbeidsplassen. Universitetet i Bergen, 1999.

Ståle Hoff og Magne Andre

OPERASJONALISERING AV PSYKOLOGISK EMPOWERMENT I ORGANISASJONER: En undersøkelse av karrieresystem og enridngsberedskap i en norsk organisasjon: en empirisk studie. Universitetet i Bergen, 1999.

Ellen Hetland

ORGANISASJONSLÆRING I KUNNSKAPSSAMFUNNET. Universitetet i Bergen, 1999.

Vibeke B. Krohn

KUNNSKAPSARBEIDERE I TEAM: Individualister som er motivert for, og trives med kollektivt arbeid? Universitetet i Bergen, 1999.

Ole-Kristian Klakegg

INNHENTNING OG FORMIDLING AV STRATEGISK INFORMASJON I EN SELGER GRUPPE: En case studie. Universitetet i Bergen, 1999.

Edel Bekkevoll, Eli Karin Midtun og Henriette Refseth

EVALUERING AV ET LEDERUTVIKLINGSPROGRAM: Fører lederutvikling til endring i lederatferd?: et kvasi-eksperimentelt studium. Universitetet i Bergen, 1999.

Espen Rutle Johansson, Hans Erling Henriksen og Atle Bjotveit Tidemann

"PREDICTING LEADERSHIP BEHAVIOR THROUGH THE MBTI". Universitetet i Bergen, 1999.

Hallgrim Myklebust og Nina Cathrin Garshol

DELING AV KUNNSKAP I KOMPETANSEBEDRIFTER: ein studie av identitet og innovasjon. Universitetet i Bergen, 1999.

Heidrun Marstein

BETYDNINGEN AV JOBBINNHOLD FOR GENERELL JOBBTILFREDSHET UT FRA POSISJON OG KJØNN: eksplorerende analyser av landsrepresentativt utvalg. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.

Therese S. Skagen

LEDERE OG SIKKERHET: en undersøkelse av holdninger, kunnskap, arbeidsvilkår og adferdsintensjoner. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.

Anders Haugen

"UTBRENTHETSPROSESSEN": en studie basert på 12 ansatte ved et av sentrene for pleietrengende eldre i Trondheim. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.

Therese Egeland Sverdrup

EMPLOYEE ASSESSMENTS OF SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENT IN AN INDUSTRIAL GAS COMPANY. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.

Cathrine Pedersen

READINESS FOR ORGANISATIONAL CHANGE: investigating how learning climate may enchance the employees' degree of readiness for organisational change. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.

Hege Kornør

THE BOSS: a theoretical discussion and an empirical study with focus on the NEOPI-R and leadership qualities. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.

Kari Slotvik

AVMEKTIGE KVINNER?: om kvinners arbeidsvilkår og organisasjonslitterær tematisering av kjønnsmakt i arbeidsorganisasjoner. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1999.


Oppgaver levert 1998

Joshua Hewton.
WOMEN IN MANAGEMENT:
An evaluation of the prospects for success among Ghanian woman managers. Universitetet i Oslo, 1998.

Tom Henning Øvrebø.
THE EXPERINCE OF OCCUPATIONAL STRESS AND COPING STRATEGIES AMONG ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFFMEMBERS AT THE UNIVERSITY OF THE NORTH.
An empirical study of a staff sample in South Africa.

Lene Amble.
STRESS OG MESTRING HOS LEDERE. Universitetet i Oslo, 1998.

Jonita Lillesæter.
A REVIEW OF CAREER LADDERS:
Is the implementation of dual-career systems the way to success? A case study of an international oil company.

Regine Tvete Nilsen og Tone Therese Schøyen.
ARBEIDSMILJØ I SKOLEN.
En empirisk undersøkelse av stress, personlighetstrekk og helse hos lærere.

Hilde Sundberg.
"GODE KOLLEGAER".
Kvalitative intervjuer med medlemmer i kollegastøtteordningen ved Oslo Politidistrikt. Universitetet i Oslo,1998.

Øystein Førre

ORGANISASJONELL LÆRING I PRAKSIS: Hvilke implikasjoner har resultater fra BRP? Universitetet i Oslo, 1998.

Erik Broch

LØNN- OG LØNNSSYSTEMER: En teoretisk oversikt- og evaluering av bonussystem: en evaluering av et eksisterende bonussystem og det verktøy som ble benyttet i evalueringen. Universitetet i Oslo, 1998.

Gisken Olsnes og Mette Kristin Skram

OMSTILLING OG PERSONLIG STIL: Betydning av negativ og positiv affektivitet for opplevelse av sosial støtte, stress og helse under en omstillingsprosess. Universitetet i Bergen, 1998.

Hans Risan

ARBEID OG HELSE: en spørreundersøkelse blant ansatte på kjøkken og i renhold i pleie- og omsorgssektoren. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1998.

Ova-Cathrine Schulze

FRAVÆR FRA ARBEIDET: en undersøkelse av forholdet mellom arbeidsmiljø, jobbtilfredshet, helse og fravær. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1998.

Lene Merethe Danielsen

WHAT DO YOU WANT TO BECOME WHEN YOU GROW UP?: different vocational roads to an adult identity for Norwegian adolescents. Universitetet i Tromsø, 1998.

Arnt Olaf Storeng

SELEKSJON AV FORSIKRINGSSELGERE: kan personlighetstrekk predikere jobbprestasjoner og jobbtilfredshet? Universitetet i Tromsø, 1998.


Oppgaver levert 1997

Trond Arild Åsdam.
UNDERSTANDING STRATEGIC COMPETENCE.

Erik Borch.
LØNN OG LØNNSSYSTEMER.
En teoretisk oversikt - og evaluering av et bonussystem. En evaluering av et eksisterende bonussystem og det verktøy som ble benyttet i evalueringen.

Rolf Marvin Bøe Lindgren.
R. MEREDITH BELBIN'S TEAM ROLES.
Viewed from the Perspective of The Big 5. A Content Validation.

Hallvard Føllesdal.
IDIOGRAFISK VERSUS NOMOTETISK METODE I YRKESRÅDGIVNING.
En sammenligning av gridmetodikk og John Hollands yrkespersonlighetsteori.

Gerd Gulbrandsen.
SOSIAL STØTTE PÅ ARBEIDSPLASSEN VED PERSONLIG LIVSKRISE.

Randy Nærheim.
DEN YRKESMESSIGE ATTFØRINGSPROSESS SETT FRA DE YRKESHEMMEDE OG DERES SAKSBEHANDLERES STÅSTED.

Lucia Nascimento Bakke

OM Å VÆRE PERSONKONTAKT I AKAN-VIRKSOMHET: En spørreskjemaundersøkelse omkring en sammensatt rolle. Universitetet i Oslo, 1997.

Gerd Gulbrandsen

SOSIAL STØTTE PÅ ARBEIDSPLASSEN VED PERSONLIG LIVSKRISE. Universitetet i Oslo, 1997.

Grethe Lillebråthen og Laila Løvås Roth

SEKSUELL TRAKASSERING: Et personlighetsproblem?: et studie av sammenhenger mellom personlighetsvariabler, persepsjon av og emosjonell reaksjon på seksuell trakassering. Universitetet i Bergen, 1997.

Bjørn Arne Øvrebø

ER LEDELSE MULIG?: Ledere og mellommenneskelige relasjoner i en brytningstid. Universitetet i Bergen, 1997.

Rudi Myrvang og Tordis Stokke

OMSTILLING I POSTEN: ORGANISATORISK TILKNYTNING I EN OMSTILLINGSTID: Kartlegging av omstillingsreaksjoner hos postansatte i forbindelse med nedleggelse av postkontorer. Universitetet i Bergen, 1997.

Bente Skålbones Berg

STRESSMESTRINGSTRENING I ORGANISASJONER. Universitetet i Bergen, 1997.

Asgerd Eide og Lisbeth Anita Wiig

PREDIKATORER FOR ET KREATIVT KLIMA I ORGNAISASJONER: en kartlegging av noen teoretisk bestemte determinanter for kreativitet i organisasjonsperspektiv. Universitetet i Bergen, 1997.

Susan Ellis

DIFFERENCES IN WORK MOTIVATION AMONG EMPLOYEES WHO BECAME EMPLOYED DURING AN ECONOMIC RECESSION AND THOSE EMPLOYED BEFORE THE RECESSION: a small sample study. Universitetet i Bergen, 1997.

Åshild Bryne Espelid

STRESS OG OPERATIVT POLITIARBEID: en undersøkelse av stressopplevelse og personlighetsfaktorer i relasjon til helseplager i et utvalg av ansatte i politiet. Universitetet i Bergen, 1997.

Kristin Nijs, Marianne Skar og Kristin Dahl Svendsen

ROLLESTRESS HOS PSYKOLOGER: rolleuklarhet og rollekonflikt i et utvalg på 928 kliniske psykologer. Universitetet i Bergen, 1997.

Trygve Steiro

LEDELSE OG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (INTERNKONTROLL). Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1997.

Lene Torjussen

MEDVIRKNING SOM MOTIVASJON ELLER MOTIVASJON FOR MEDVIRKNING?: om en medvirkningsbasert omstilllingsprosess i Posten. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet,1997.

Wenche Myklebust Olsen

KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN: hvordan personale og ledelse oppfatter og håndterer konflikter. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet, 1997.

Åshild Bakke

KOMMUNIKASJON I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET: ledere og medarbeideres opplevelse av det psykososiale arbeidsmiljøet. Universitetet i Tromsø, 1997.

Merete Thorsvik

ORGANISASJONSLÆRING OG INTERNKONTROLL: en evalueringsstudie av en innføringsprosess. Universitetet i Tromsø, 1997.

Linn Anette Solberg

STRESS I ORGANISASJONER: virkningen av organisasjonsstruktur og ansattes plassering. Universitetet i Tromsø, 1997.


Oppgver levert 1996

Tor Brekke og Sara Aarseth.
GJENVÆRENDES OPPLEVELSE AV EN NEDBEMANNINGSPROSESS.
En litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse. Universitetet i Oslo, 1996.

Siv Merete Handeland og Heide Ersland Pedersen.
MOTIVERENDE LEDERATFERD - EN FORUTSETNING FOR EFFEKTIV LEDELSE.
En kvantitativ undersøkelse basert på underordnedes vurderinger av leder og leders egenvurdering. Universitetet i Oslo, 1996.

Berit Nielsen.
IDEALER OG REALITETER I HERRENS VINGÅRD.
En kvalitativ undersøkelse av samarbeid innenfor organisasjonen Den norske kirke sett i lys av psykologikk.

Erik Soler.
ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING - En vurdering av et attføringstiltak.

Tor Befring, Hanne Slåttøy og Sanne Svoren.
NÅR DEN SOM GIR SKAL FÅ.
Sosial støtte på psykologers arbeidsplass.

Øiving Bjørnson

DEN LÆRENDE ORGANISASJON: med kommunikasjon som redskap for effektiv læring og individuell mestring. Universitetet i Bergen, 1996.

Dagrunn Haga og Sissel Mathisen Sannum

PRIVAT PRAKSIS - "DET FORJETTEDE LAND?": en intervju-undersøkelse om arbeidsrelatert stress blant 12 privatpraktiserende psykologer. Universitetet i Bergen, 1996.

Atle Kristian Soland

INNFLYTELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN: belysning av kontrollbegrepet gjennom prosessen med innføring av edb-baserte styrings- og planleggingssystemer i en verkstedsbedrift. Universitetet i Bergen, 1996.

Håkon Pedersen

SOCIAL SUPPORT, JOB STRESS AND PERCEPTION OF RISK AMONG NORTH SEA OFFSHORE OIL WORKERS. Universitetet i Tromsø, 1996.

Caroline Fische

LEDELSE OG MOTIVAJSON: hvilke tanker har sentrale ledere i norsk næringsliv om ledelse og motivasjon og hvorda konkretiserer de disse? Universitetet i Tromsø, 1996.

Asgerdur Bjarkling Bjarnadottir

"VI GÅR TIL VI STUPER": en kvalitativ undersøkelse av sykefraværet blant hjelpepleiere på alders- og sykehjem. Universitetet i Tromsø, 1996.

Pål Ulleberg

ASSOCIATION BETWEEN JOB STRESS, EFFECTIVITY AND STRAIN AMONG OFFSHORE OIL PERSONNEL. Universitetet i Tromsø, 1996.

Elin Karine Haukanes og Bente Wolstad

TOTAL KVALITETSLEDELSE I SYKEHUSSEKTOREN: en komparativ undersøkelse av seks norske sykehus. Universitetet i Tromsø, 1996.

Cecilie Bjørge

KONTROLL I ARBEIDSLIVET OG PSYKISKE BELASTNINGER: betydningen av kontroll, psykiske belastninger og kjønn for røykeatferd blant respondenter med inntektsgivende arbeid. Universitetet i Tromsø, 1996.

Trine Zimmer

INTERNKONTROLL (IK) OG ENDRING I BEDRIFTERS HÅNDTERING AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS). Universitetet i Tromsø, 1996.


Oppgaver lever 1995

Karl Åge Midbøe.
INNOVASJON, BEDRIFTSKLIMA OG SUKSESS.
Planlagte og målrettede endringsprosesser i organisasjoner.

Tore Nerheim

VIL TILFØRSEL AV NY KOMPETANSE ENDRE BEDRIFTSKULTUREN VED EN PSYKIATRISK POST?: å omskape en lukket langtidspost til en aktiv og utadrettet behandlings- og rehabiliteringsavdeling. Universitetet i Tromsø, 1995.


Oppgaver levert 1994

Anne Elisabeth Høgler.
TELEVERKETS NYE MULIGHETER.
En undersøkelse av et nedbemanningstiltak.


Oppgaver levert 1993

Sølvi Nilsen.
LEDELSE OG MESTRING I HEKTISKE OG DYNAMISKE ARBEIDSMILJØER.
En empirisk studie av personer med og uten lederansvar i prosjektorganisasjoner som driver med kompliserte og krevende byggeprosjekter.

Arnfinn Tønnessen.
IMPERFEKT MATCH.
Rekruttering, seleksjon og utfall av ansettelsesforhold.

Oppgaver levert i 1991

Atle Ødegård

FUSJONER: En retrospektiv studie av mellomlederes opplevelser i en fusjonsprosess. Universitetet i Oslo, 1991.

 

 

 

 

Oppgaver levert innen pedagogikk

Ronny Roaldsen

ORGANISASJONSLÆRING I ET KULTURPERSPEKTIV: en analyse av sentrale teoribidrag sett i lys av dagens kunnskapssamfunn. Universitetet i Oslo, 2002.

Olga Johannessen

UTGÅTT PÅ DATO?: arbeidsplassen som læringsarena for eldre arbeidstakere. Universitetet i Oslo, 2002.

Hege Marie Wamstad

UTBRENT!: en teoretisk studie av motivasjonens rolle for utbrenthet blant lærerere i skolen. Universitetet i Oslo, 2001.

Kari Titland Lima

MOTIVASJON OG EFFEKTIVITET BLANT LEDERE: en teoretisk analyse av makt,- tilhørighet- og prestasjonsmotivenes betydning for effektivitet blant ledere. Universitetet i Oslo, 2001.

Stine Telneset

MOTIVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I ARBEIDSLIVET. Universitetet i Oslo, 2001.

Marianne Dahlseng

KOMPETANSEUTVIKLING I EN ARBEIDSSITUASJON: analyse og vurdering av utvalgte faktorers påvirkning på kompetanseutvikling ved SKS, Hydro Support. Universitetet i Oslo, 2001.

Tor Sigmund Brekke

ORGANISASJONENS SIKTEMÅL- GRUNNLAGET FOR KOMPETANSEUTVIKLING: en analyse og vurdering av kompetanseutviklingens hva og hvordan i et utvalg norske bedrifter. Universitetet i Oslo, 2000.

Mina Gerhardsen

MOTIVASJON I ARBEIDSLIVET: hva virker? Universitetet i Oslo, 2000.

Jane Knudsen Haugland

MENNESKELIG MOTSTAND MOT ORGANISASJONSENDRINGER: en empirisk studie av sammenhengen mellom organisasjonsendringer og menneskelig motstand mot endringer i flyselskapte Braathens. Universitetet i Oslo, 2000.

Lena E. Bygballe, Marianne Magnæs og Anne Live Vaagaasaar

LÆRENDE NETTVERKSORGANISASJONER OG KULTUR: hvordan kan nettverksorganisasjoner situerte i ulike kulturer bli lærende? Universitetet i Oslo, 2000.

Kine Holm Jacobsen

LEDERSKAP VED LUFTFORSVARETS BEFALSSKOLE I STAVERN: undersøkelse av hvordan offisererer og elever utfører lederskap i Luftforsvarets befalsskole i Stavern. Universitetet i Oslo, 2000.

Jan-Eirik Andersen

UTBRENTHET OG STRESSMESTRING. Universitetet i Oslo, 2000.

Margot-Beathe Gotheim

INDRE MOTIVASJON OG LEDELSE: har ledelsens kontrollorientering og bruk av belønningssystem betydning for medarbeiders indre motivasjon. Universitetet i Oslo, 1994.

Oppgaver levert i sosiologi

Lotte Brevik

MAKT TIL Å MEDVIRKE?: en kvalitativ studie av medvirkning i to elektrobedrifter. Universitetet i Oslo, 2001.

Anne Olaug Hetle

BEDRIFTSUTVIKLING I TEORI OG PRAKSIS: ei evaluering av bedriftsutviklingsprogrammet ebu 2001. Universitetet i Oslo, 2001.

Heidi Nicolaisen

NORMALARBEIDSDAGEN: i utvikling eller avvikling? Universitetet i Oslo, 2001.

Ingrid Sperre Saunes

UTDANNING, JOBB OG INNTEKT: en studie av kjønnsforskjeller i inntekt hos kandidater med hovedfag i matematikk, fysikk, nordisk og engelsk. Universitetet i Oslo, 2001.

Thale Sundgaard Holberg

LEDELSE OG MEDVIRKNING - VIKTIGE FAKTORER FOR Å OPPNÅ EN VELLYKKET PROSESS?: en kvalitativ studie av innføringen av serviceerklæringen i Trygdeetaten i Hedmark. Universitetet i Oslo, 2001.

Siri Berthinussen

DET (BE)RUSENDE ARBEIDSLIVET: en studie av kvinnelige- og mannelige ledere. Universitetet i Oslo, 2000.

Turid Næss

MISLYKKET OMORGANISERING: en case-studie av endringsprosesser i pleie- og omsorgstjenesten i en mellomstor kommunde. Universitetet i Oslo, 2000.

Jan Petter Skogstad

ANSATTE I DAGLIGVAREBUTIKKER OG DERES ARBEIDSSITUASJON: en kvantitativ analyse av de ansattes oppfatninger. Universitetet i Oslo, 2000.

Gudny Sperrud

FLEKSIBEL ORGANISERING: bedre jobber?: en studie av strukturendring i Hydro Data og de ansattes opplevelser av den. Universitetet i Oslo, 2000.

Ingunn Bratli

DET VAR EN GANG EN ARBEIDSLEDER..: en kvalitativ studie av arbeidslederrollen i to industribedrifter i Rogaland. Universitetet i Oslo, 2000.

Oppgaver levert innen helsefag

Trine Staff

JOBBTRIVSEL HOS NYUTDANNEDE SYKEPLEIERE: en empirisk studie av hvordan psykososialt arbeidsmiljø henger sammen med trivsel i sykehusavdeling og yrke. Universitetet i Bergen, 2002.

Torbjørn Gulbrandsen Veiteberg

FORBREDT FOR PSYKIATRISK PRAKSIS?: en kvalitativ studie av sykepleiere i psykiatrisk praksis: hva gav de opplevelsen av forbredthet til psykiatrisk praksis i utdannelsen? Universitetet i Bergen 2002.

Øyvind Meyer

EN STUDIE AV SAMMENHENG MELLOM FORHOLD I ARBEIDSSITUASJON OG INDIKASJON PÅ UTBRENTHET BLANT ANSATTE VED PSYKIATRIKSSYKEHUS. Universitetet i Bergen, 2002.

Bacholor oppgaver levert innen arbeids- og organisasjonspsykologi

Gro Augestad

LEDERSTRESS OG MESTRING: hva opplever lederne i en sparebank belastende i sin lederrolle og hvordan mestres belastningene? Universitetet i Bergen, 2003

Lars Kjetil Folgerø, Gerd Demmink og Bjørge Nilsen

EMOSJONER MELLOM LEDER OG MEDARBEIDERE. Universitetet i Bergen, 2003.

Heidi Hennes, Janike Sander Hellebust og Sidsel A. Vindenes

HVA KREVES AV ET INCENTIVSYSTEM FOR Å OPPNÅ ØKT MOTIVASJON? Universitetet i Bergen, 2003.

Linda dalsøren Meier, Ingeborg J. Hermansen og Gina B. Holsen

HVORDAN OPPLEVER LEDERE OG MELLOMLEDERE SIN PSYKOLOGISKE KONTRAKT OG ORGANISASJONSTILHØRIGHET I FORBINDELSE MED OMSTILLINGER? Universitetet i Bergen, 2003.

Janne Hammerø, Stig-Morten Knutsen og Ingunn Møller-Christensen

ER DET ORGANISASJONSMESSIG KLIMA FOR INNOVASJON VED NORSK HYDRO SITT FORSKNINGSSENTER I BERGEN? Universitetet i Bergen, 2002.

Vigdis Gulliksen Høisen, Harald Torsvik og Annik Apall Austad

HVILKEN BETYDNING HAR TILBAKEMELDING FOR KUNNSKAPSARBEIDEREN? Universitetet i Bergen, 2002.

Sissel Larsen og Ragnar Sæveraas

KARTLEGGING OG SAMMENLIGNING AV KREATIVT KLIMA I TO TJENESTEYTENDE KUNNSKAPSORGANISASJONER. Universitetet i Bergen, 2002.

Britt Strømme, Roger Lorentzen og Harald Gårdvik

EMOSJONELL INTELLIGENS: en viktig faktor for morgendagens ledere? Universitetet i Bergen, 2002.

Kristin Bergsager og Vigdis Jacobsen

HVILKE MOTIVASJONSFAKTORER HAR UNGE KUNNSKAPSARBEIDERE FOR Å ARBEIDE MYE? Universitetet i Bergen, 2001.

Ragnhild Gjøse, Paul Grogan og Elisabeth Meinich-Bache

ARBEIDSNARKOMAN ELLER ARBEIDSENTUSIAST?: overarbeid hos kunnskapsarbeidere. Universitetet i Bergen, 2001.

Inger Helene Nordeide

HVILKE FAKTORER PÅVIRKER UTBRENTHET HOS PRESTER? Universitetet i Bergen, 2001.

Hanne Haukaas, Hanne Øverland

MEDARBEIDERSAMTALEN, GEVINST ELLER BELASTNING?: de ansattes opplevelse av medarbeidersamtalens nytteverdi og hvilke faktorer som påvirker denne. Universitetet i Bergen, 2001.

Ingeborg Sivertsen og Olav Breivik

EMOSJONELL INTELLIGENS OG LEDERSTIL. Universitetet i Bergen, 2001.