print logo

Vedtekter for Blindern E-Sportklubb

Formål og medlemskap

§1 Foreningen heter Blindern E-Sportklubb, og baserer seg på frivillig engasjement
samt er partipolitisk og religiøst uavhengig. Blindern E-Sportklubb ønsker å være en
del av Hyperion.

§2 Foreningens formål er å fremme godt studiemiljø blant dataspillinteresserte, samt
å bidra til et E-sport-miljø både på og utenfor Universitetet i Oslo.

§3 Som medlemmer av Blindern E-Sportklubb regnes alle som har betalt  årskontingenten.

Allmøte

§4 Allmøte er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, henholdsvis i
løpet av mai og november. Allmøte innkalles med 14 dagers varsel. På møtet
behandles styrets beretning, regnskap for forrige periode og budsjett for neste
periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden.
Følgende saker skal alltid tas opp på allmøtet:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Allmøte fatter vedtak ved
simpelt flertall.

§5 Ekstraordinært allmøte kan innkalles hvis minst 1/3 av medlemmene krever det
eller når styret finner det nødvendig. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel,
og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.

§6 Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før allmøte,
og må offentliggjøres senest 1 uke før allmøte. Endring av vedtektene kan bare skje
når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

Styret

§7 Styret er det øverste organet i foreningen mellom allmøtene. Styret består av 5
styremedlemmer valgt av allmøtet, og stillingene i styret er som følger; leder,
nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, materialforvalter og webansvarlig.
Styret sitter fram til neste allmøte og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall.

§8 Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede.
Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det.
Styrets leder tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske
disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett.


Diverse

§9 Vedtektene er Blindern E-Sportklubbs øverste regelverk og kan kun endres ved
2/3 flertall på et allmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret
senest en 10 dager før et allmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter
allmøtet den vedtas på er hevet, med mindre allmøtet vedtar noe annet.

§10 Alle vedtak i Blindern E-Sportklubbs organer krever alminnelig flertall hvis ikke
annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret eller på allmøtet avgjør
leders stemme. Medlemsår og regnskapsår går fra 1.8 til 31.7., ett år av gangen.

§11 Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.

§12 Blindern E-Sportklubb kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært allmøte
og et påfølgende ekstraordinært allmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal
behandles. Ved oppløsning bestemmer allmøtet fordelingen av Blindern E-Sportklubbs midler.
 

Publisert 5. okt. 2010 08:24 - Sist endret 30. apr. 2011 23:08