print logo

BESK-allmøte høst 2010!

BESK holder allmøte (årsmøte) mandag 13. desember kl 19.00. Være med å bestemme hvordan BESK skal drives, gi innspill til året som har gått eller bare kom for å møte hyggelige folk :)

BESK holder som sagt allmøte (vi kaller det ikke årsmøte, for det er to ganger i året :P ) mandag 13. desember 2010 kl 19.00!

Vedtektene har dette å si om allmøtet:

"Allmøte er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, henholdsvis i løpet av mai og november. Allmøte innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles styrets beretning, regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden.
Følgende saker skal alltid tas opp på allmøtet:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Allmøte fatter vedtak ved simpelt flertall.

Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før allmøte, og må offentliggjøres senest 1 uke før allmøte. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for."

M.a.o., skal vi velge et styre for våren 2011 og alle kan stille. De som er interesserte, kan ta en titt på vedtektene, som ligger under tabben "Om" og "Vedtekter" fra menyen til venstre. Hvis noen har forslag til endringer, så må de være styret i hende seinest 3. desember. Da kan man i så fall maile dem til styret eller skrive på forumet (hvor det kommer opp en tråd om allmøtet). Det er selvsagt også lov til å komme med innspill, selv om man ikke skulle ha mulighet til å dukke opp på selve allmøtet.

Publisert 29. nov. 2010 17:28