print logo

Får vi endelig profesjonell livslang karriereveiledning?

Innspill til karriereveiledningsutvalget fra Akademikerne, Tekna, LO, YS, NITO, NHO, Spekter, Elevorganisasjonen og Virke ble levert 01.02.2016

Akademikerne sammen med de andre partene i arbeidslivet ønsker å gi innspill i Karriereutvalgets pågående arbeid med en overordnet strategi som sikrer en profesjonell livslang karriereveiledning.

"Det er viktig at en slik ordning blir etablert på en måte som støttes i hele arbeidslivet. En velfungerende livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb og det kan hindre utstøting. Derfor bør karriereveiledningen i Norge innordnes i et nasjonalt rammeverk. Det vil sikre helhet og sammenheng mellom tiltak forankret de ulike departementene.

Et system for livslang karriereveiledning må bidra til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv. Det må inkludere de som er i en utdanningssituasjon, de som er utenfor arbeidslivet, de som er i jobb eller befinner seg i en jobbskiftesituasjon. Tilbudet og tjenesten må kontinuerlig utvikles for å møte den enkeltes og arbeidslivets behov.

I dag skjer karriereveiledning fragmentert og i regi av flere aktører. Målet bør være å samordne karriereveiledning i et offentlig og helhetlig system. Det er viktig med et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, NAV og arbeidslivet for bedre å identifisere relevante kompetanse- og veiledningsbehov."

Kilde: Akademikernes hjemmeside

Publisert 9. feb. 2016 14:58 - Sist endret 27. okt. 2017 13:44